Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium licencjackie (Geografia społeczno-ekonomiczna stosowana) 1900-1-PSEM-E
Proseminarium (PSEM) Semestr zimowy 2014/15

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Babbie E., 2006, Badania społeczne w praktyce, Wyd. Nauk. PWN.

Pieter J., 1967, Ogólna metodologia pracy naukowej, PWN, Wrocław-Warszawa-Kraków.

Plit F., 2007, Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Wyd. Uniw. Warszawskiego, Warszawa.

Weiner J., 2009, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wyd, Nauk PWN, Warszawa.

Oraz literatura związana z tematem pracy licencjackiej.

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA: zna zasady konceptualizacji (formułowanie problemu badawczego i hipotez) oraz operacjonalizacji pracy naukowej oraz narzędzia prezentacji zjawisk ze względu na rodzaj techniki badań naukowych (obserwację, wywiad, analiza materiałów bibliograficznych); potrafi korzystać z literatury, pozyskiwać informacje z bazy danych oraz innych właściwie dobranych źródeł (także w języku angielskim, uznanym obecnie za język komunikacji międzynarodowej); zna zasady technicznej redakcji tekstu oraz sposoby konstruowania przypisów, podpisów rycin, tabel, załączników.

UMIEJĘTNOŚCI: potrafi samodzielnie zastosować odpowiednie metody ilościowe i jakościowe do zbierania i analizy materiału empirycznego w badaniach przestrzennych, potrafi analizować zebrane informacje, wyciągać syntetyczne wnioski, dokonywać interpretacji zgromadzonych informacji; formułować opinie; posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i rozwiązania problemu badawczego; potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badania w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej.

POSTAWY: ocenia krytycznie przydatność i możliwości zastosowań określonych metod i technik badawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności). Ocena dokonywana jest na podstawie aktywności studenta podczas proseminarium, postępów w realizacji pracy licencjackiej, jakości prezentacji oraz umiejętności uzasadnienia uzyskanych wyników. Uczestnik proseminarium zobowiązany jest do przynajmniej jednej prezentacji w semestrze wybranego zagadnienia (na podstawie literatury) lub postępów w realizacji pracy magisterskiej. Warunkiem zaliczenia proseminarium jest ustalenie ze Studentem tematu pracy licencjackiej, przygotowanie przez Studenta rozbudowanego konspektu pracy licencjackiej oraz wybór Opiekuna pracy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 107
Tomasz Wites, Anna Grzegorczyk 14/15 szczegóły
2 co drugi czwartek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 107
Sylwia Dudek-Mańkowska 10/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Geografii - Pałac Czetwertyńskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.