Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody identyfikacji związków organicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-MIZO-OG Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Metody identyfikacji związków organicznych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw chemii organicznej. Student powinien znać różne techniki analizy chemicznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładach student zapozna się z różnymi metodami chemicznymi i spektroskopowymi stosowanymi przy identyfikacji i ustalaniu struktury związków organicznych oraz określaniu ich czystości.

Pełny opis:

Identyfikacja związków metodami chemicznymi.

Metody chromatograficzne: chromatografia gazowa, cieczowa, cienkowarstwowa.

Metody spektroskopowe badania związków organicznych: spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia w nadfiolecie i w świetle widzialnym, spektrometria mas, spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR-1H ,13C).

Literatura:

1.John Mc Muray , Chemia Organiczna, PWN, Warszawa, 2003

2.Robert M. Silverstein , Francis X. Webster, David J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Warszawa, 2007

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu student:

zna teoretyczne podstawy metod chemicznych i stosowanych do identyfikacji i ustalania struktury prostych związków organicznych.

Zna techniki chromatograficzne stosowane do identyfikacji i oczyszczania związków organicznych o różnych stanach skupienia.

Potrafi wskazać i zastosować odpowiednie techniki spektroskopowe do ustalenia rodzaju grup funkcyjnych występujących w badanym związku. Potrafi zidentyfikować proste związki organiczne na podstawie widm 1H i 13C NMR.

Studenci, którzy uczęszczają na zajęcia w ramach wykładu ogolnouniwersyteckiego nie muszą dokładnie znać wszystkich zagadnień omawianych na wykładzie. Powinni pobieżnie orientować się w metodach ustalania struktury i badania czystości związków organicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin na ocenę. Student jest zobowiązany przygotować opracowanie pisemne (referat) z wybranych tematów omawianych na wykładach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.