Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do nanotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-WSNANO-OG Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Wstęp do nanotechnologii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Chemii
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wykład wprowadzający w dziedzinę nanotechnologii. Przedstawione zostaną wszystkie podstawowe pojęcia dotyczące nanotechnologii jak synteza, charakteryzacja i zastosowania nanomateriałów, techniki badawcze, nanomanipulacja, zagrożenia zdrowotne, etc.

Bliżej – jako przykład nanomateriałów – zaprezentowane będą nowe nanostruktury węglowe.

Pełny opis:

Nanotechnologia jest stosunkowo nowym i młodym obszarem badawczym obejmującym szerokie potencjalne dziedziny aplikacyjne w optyce, elektronice, ochronie środowiska, biomedycynie, aeronautyce, katalizie, biochemii i biotechnologii, analityce chemicznej oraz inżynierii materiałowej.

Wykład ma za zadanie zapoznanie z podstawowymi pojęciami i aspektami nanotechnologii, poczynając od rysu historycznego – związanego z osobą Laureata Nagrody Nobla, fizyka amerykańskiego Richarda Feynmana, uważanego za „ojca nanotechnologii”.

Bardziej współczesna, aplikacyjna nanotechnologia rozpoczęła swój rozwój w połowie lat 80-tych XX wieku, wraz z odkryciem przez późniejszego Laureata Nagrody Nobla, Profesora Sir Harolda Kroto, mającego notabene „polskie korzenie” – Jego protoplaści pochodzili z poznańskiego Krotoszyna.

Wykład ilustrowany będzie prezentacją wybranych, aktualnie dostępnych na rynku artykułów komercyjnych, związanych z nanotechnologią. Integralną częścią wykładu będzie omówienie nanomateriałów – ich klasyfikacji, metod otrzymywania oraz morfologii. Scharakteryzowane zostaną poglądowo różnorakie techniki badawcze, stosowane w badaniach charakteryzacyjnych nanomateriałów – spektroskopia UV i IR, rentgenografia, spektroskopia Ramana, mikroskopia elektronowa (SEM, TEM i HRTEM), techniki skaningowe mikroskopowe (AFM, STM), kalorymetria i analiza termiczna.

Bliżej scharakteryzowane zostaną najbardziej obecnie obiecujące nanostruktury węglowe (jak fulereny, nanorurki oraz nanokapsułki), jak też jednowymiarowe nanostruktury ceramiczne (na przykładzie nanowłókien węglika krzemu).

Fragment wykładu poświęcony zostanie ważnemu zagadnieniu aspektów zagrożeń zdrowotnych związanych z kontaktem organizmów żywych z nanomateriałami.

Wykład zakończy omówienie różnorakich problemów, które opóźniają szersze zastosownia nanotechnologii

Literatura:

1. „Nanotechnologie”, red. R.W. Kelsall i in., wyd. PWN 2008

2. „Nanorurki i nanotechnologie”, red. A. Mazurkiewicz, wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2007

3. „Nanorurki węglowe”, A.Huczko, wyd. BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa 2004

4. „Fulereny. 20 lat później”, A.Huczko, M.Bystrzejewski, wyd. UW, Warszawa 2007

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu wykładu student posiada wiedzę podstawową dotyczącą różnorakich aspektów nanotechnologii.

Opisuje historię, stan obecny i perspektywy nanotechnologii.

Wymienia sposoby otrzymywania, właściwości i zastosowania nanomateriałów.

Analizuje problemy nanotechnologii (włączając aspekt zagrożeń środowiskowych).

Identyfikuje i bliżej opisuje podstawowe obiekty nanotechnologii – nanostruktury węglowe (fulereny, nanorurki, grafeny) i nanodruty.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie krótkiego quizu i prezentacji (5 min.) wybranego zagadnienia zgodnego z tematyką wykładu oraz zainteresowaniami słuchacza.

Praktyki zawodowe:

Nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Huczko
Prowadzący grup: Andrzej Huczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dąbrowska
Prowadzący grup: Agnieszka Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.