Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy mineralogii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-MC-EM Kod Erasmus / ISCED: 07.202 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Elementy mineralogii
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zarys krystalografii oraz budowy kryształów. Formy i sposoby wykształcenia minerałów. Własności fizyczne i chemiczne minerałów. Zasady makroskopowego opisu i rozpoznawania minerałów. Przegląd najważniejszych środowisk powstawania minerałów. Systematyka minerałów. Przegląd gromad minerałów (pierwiastki rodzime, siarczki i siarkosole, halogenki, sole kwasów tlenowych - węglany, siarczany, fosforany, arseniany, krzemiany): podstawowe cechy fizyczne i chemiczne, paragenezy i asocjacje, występowanie, zastosowanie i wykorzystanie praktyczne. Podstawowe instrumentalne metody badań minerałów.

Pełny opis:

Zarys krystalografii geometrycznej:

- definicje i podstawowe prawa krystalograficzne,

- sieć krystaliczna: węzły sieci, osie, ściany; zapis krystalograficzny; wskaźniki ścian Millera,

- projekcja stereograficzna,

- układy i klasy symetrii kryształów (32 klasy punktowe).

Własności fizyczne minerałów:

- ciężar właściwy, łupliwość, oddzielność, przełam, połysk, twardość, kowalność, własności optyczne, magnetyczne i elektryczne, radioaktywność i luminescencja.

Własności chemiczne minerałów:

- wiązania chemiczne, struktura minerałów, promień jonowy, izomorfizm, izotypia, izostrukturalność, podstawienia atomów i roztwory stałe; polimorfia i politypia, pseudomorfozy, paragenezy i asocjacje mineralne.

Powstanie minerałów:

- środowiska powstawania minerałów (m.in. pegmatyty, środowiska hydrotermalne, procesy krzepnięcia magmy, środowiska hipergeniczne i diagenetyczne, wzrost kryształów w procesach metamorficznych; procesy złożotwórcze).

Systematyka minerałów według zasad Międzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej.

Przegląd gromad minerałów obejmujący podstawowe zasady makroskopowego opisu i rozpoznawania, własności fizyczne i chemiczne, sposoby występowania i wykorzystanie gospodarcze minerałów:

- pierwiastki rodzime,

- siarczki i siarkosole,

- halogenki,

- tlenki, wodorotlenki i tlenowodorotlenki,

- węglany, siarczany, chromiany, molibdeniany, wolframiany, fosforany, arseniany, wanadany,

- krzemiany: wyspowe, grupowe, pierścieniowe, łańcuchowe, wstęgowe, warstwowe i przestrzenne,

- substancje amorficzne.

Literatura:

A. Bolewski, A. Manecki „Mineralogia szczegółowa”.

J. Parafiniuk „Minerały systematyczny katalog”.

K. Maślankiewicz „Kamienie szlachetne”.

Wielka Encyklopedia Minerałów.

L.G. Berry, B. Mason, R.V. Dietrich „Mineralogy”.

Efekty kształcenia:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi środowiskami powstawania minerałów i skał. Zaznajomienie z prawidłowościami geochemicznymi warunkującymi współwystępowanie określonych paragenez mineralnych. Przedstawienie praktycznego wykorzystanie surowców mineralnych na tle rozwoju cywilizacyjnego człowieka i uwarunkowań ekonomicznych ich eksploatacji.

Efektem zajęć jest umiejętność samodzielnego, makroskopowego rozpoznawania podstawowych minerałów i skał zarówno w pracach terenowych jak i w codziennej przyszłej praktyce zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę przedmiotu składają się:

a. pisemna praca zaliczeniowa na zadany temat wykorzystująca umiejętności zdobyte na zajęciach,

b. obecność i aktywność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.