Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wody mineralne i lecznicze Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WMLE201-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.302 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Wody mineralne i lecznicze Polski
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

W trakcie wykładu prezentowana jest problematyka dotycząca występowania wód mineralnych, leczniczych i termalnych na terenie Polski. Główny akcent położony jest na aspekt regionalny i charakterystykę wód leczniczych w poszczególnych uzdrowiskach.

Pełny opis:

Wykład składa się z części ogólnej i systematycznej.

Część ogólna obejmuje: podstawowe pojęcia i definicje, historię badań wód mineralnych Polski, omówienie przykładowej analizy chemicznej wody podziemnej i na jej tle przedstawienie zasad klasyfikacji chemiczno-balneologicznej wód leczniczych, wybrane zagadnienia dotyczące dynamiki wód podziemnych o podwyższonej mineralizacji, temperaturze i zawartości gazów, podstawowe warunki racjonalnej eksploatacji wód leczniczych, niektóre zagadnienia prawne związane z poszukiwaniem i eksploatacją tych wód.

Część systematyczna obejmuje: hydrogeologiczne podstawy regionalizacji wód mineralnych Polski oraz przegląd polskich uzdrowisk pod kątem występowania, genezy i wykorzystania wód leczniczych.

Literatura:

Dowgiałło J., Karski A., Potoki I., Geologia surowców balneologicznych. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1969.

Dowgiałło J, Płochniewski Z., Szpakiewicz M, Mapa wód mineralnych Polski 1 : 1 500 000. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1974.

Paczyński B., Sadurski A.(red.), Hydrogeologia regionalna Polski, tom II - Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa 2007.

Pazdro Z., Kozerski B., Hydrogeologia ogólna. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1990.

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- definiuje pojęcie wody mineralnej, leczniczej i termalnej

- dysponując analizą chemiczną wody kwalifikuje ją zgodnie z klasyfikacją chemiczno-balneologiczną,

- wylicza główne uzdrowiska w nawiązaniu do regionalizacji wód mineralnych Polski,

- pokazuje uzdrowiska polskie na mapie,

- rozróżnia uzdrowiska ze względu na typy występujących w nich wód leczniczych,

- wylicza zasady racjonalnej eksploatacji wód leczniczych.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności na wykładach. Ocena końcowa na podstawie sprawdzianu pisemnego w formie kilkunastu pytań. Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu jest przedstawienie do wglądu własnoręcznych notatek z wykładu, prowadzonych w specjalnie przeznaczonym na ten cel zeszycie.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.