Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia rozwoju roślin D

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-121BRR Kod Erasmus / ISCED: 13.1 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia rozwoju roślin D
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty BIOLOGICZNE do wyboru na II roku studiów Igo stopnia, na kier. BIOLOGIA
Przedmioty do wyboru dla studentów MSOŚ
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Botanika D 1400-111BOT
Botanika M 1400-111BOT-M

Założenia (opisowo):

Rekomendowane wcześniejsze zaliczenie przedmiotu Botanika w wersji dużej lub małej.

Umiejętność posługiwania się binokularem oraz prostym mikroskopem świetlnym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Generalne spojrzenie na rozwój rośliny okrytonasiennej z uwzględnieniem poziomu strukturalnego, genetycznej kontroli, aspektów molekularnych wybranych procesów oraz regulacji hormonalnej i interakcji ze środowiskiem. W wykładzie podkreśla się zastosowanie mutantów i roślin transgenicznych do wyjaśnienia regulacji procesów w normalnym rozwoju roślin.

Pełny opis:

Generalne spojrzenie na rozwój rośliny okrytonasiennej z uwzględnieniem poziomu strukturalnego, genetycznej kontroli, aspektów molekularnych wybranych procesów oraz regulacji hormonalnej i interakcji ze środowiskiem. W wykładzie podkreśla się zastosowanie mutantów i roślin transgenicznych do wyjaśnienia regulacji procesów w normalnym rozwoju roślin. Wykład obejmuje następujące zagadnienia: 1) Początek rozwoju osobniczego rośliny (zapłodnienie-pochodzenie genomu zygoty). 2) Rozwój zarodka (różne wzory rozwoju u dwu-i jednoliściennych), powstawanie planu budowy. 3) Relacje zarodek/bielmo/sporofit macierzysty we wczesnym etapie rozwoju roślin. 4) Stan spoczynku zarodka i nasienia. 5) Wzrost i rozwój ciała roślin: centra merystematyczne, obszary wzrostu i różnicowania. 6) Faza wzrostu wegetatywnego-rozwój pędu, inicjacja i rozwój liści, rozwój systemu korzeniowego z uwzględnieniem podstawowych wzorów budowy. 7) Przejście fazy wegetatywnej w fazę generatywną. 8) Rozwój kwiatostanu i kwiatu -różne warianty inicjacji i budowy, model genetycznej regulacji procesu kwitnienia. 9) Starzenie się komórek, tkanek i organów, mechanizm programowanej śmierci podczas starzenia się.

Ćwiczenia maja charakter samodzielnej pracy laboratoryjnej, Są ściśle powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach i obejmują: samodzielną identyfikację stadiów rozwojowych roślin a także analizę budowy cytologiczno-anatomicznej wybranych struktur, tkanek i organów. Narzędziem pracy są: binokular, mikroskop świetlny, konfokalny, mikroskop elektronowy transmisyjny i skaningowy. Materiałem ćwiczeń są zarówno gatunki roślin ważne ze względu na badania podstawowe jak i o dużym znaczeniu użytkowym.

Literatura:

red. J. Kopcewicz, St. Lewak. Podstawy Fizjologii Roślin. 1998. Wyd. Naukowe PWN.

Hejnowicz Z. Anatomia i Histogeneza. 2002. Wyd. Naukowe PWN.

Raghavan V. Developmental Biology of Flowering Plants. 1999.

red. Nooden L.D. Plant Cell Death Processes. 2004. Elsevier Academic Press, USA.o Howell S.H. Molecular Genetics of Plant Development.1998. Cambridge Univ. Press.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

1.Zna funkcjonowanie struktur komórkowych roślin i przedstawia najważniejsze zależności funkcjonalne zarówno między składowymi komórki, jak i między komórkami w obrębie rośliny (K_W05 BI 1).

2.Zna budowę morfologiczną i anatomiczną roślin oraz rozumie rozwój i funkcjonowanie rośliny jako całości (K_W06 BI 1).

3.Rozumie ogólne uwarunkowania środowiskowe życia oraz wpływ czynników środowiskowych na rozwój roślin ( K_W14 BI 1).

4.Rozumie wzajemne pokrewieństwa organizmów roślinnych. Zna metodologię pozwalającą na ustalenie relacji pokrewieństwa między genami i organizmami (K_W11 BI 1) a także rozumie podstawowe kategorie pojęciowe biologii roślin , genetyki i biologii molekularnej; ma wiedzę w zakresie podstawowych zastosowań biologii roślin w życiu społeczno-gospodarczym (K_W07 BI 1, K_W10 BI 1, K_W13 BI 1, K_W19 BI 1 ).

UMIEJĘTNOŚCI

1.Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze biologii doświadczalnej oraz umie wyjaśnić zasady ich działania (K_U01 BI 1 ),

2.Czyta ze zrozumieniem naukowe i popularnonaukowe teksty biologiczne dotyczące biologii rozwoju roślin w języku ojczystym i angielskim oraz komunikuje się w języku angielskim na poziomie B2 (K_U03 BI 1).

3.Potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej oraz umie analizować otrzymane wyniki i dyskutować je w oparciu o dostępną literaturę (K_U04 BI 1, K_U05 BI 1).

4.Potrafi pod nadzorem opiekuna zaprojektować i przeprowadzić prosty eksperyment z biologii rozwoju roślin z zastosowaniem poznanych metoda także opracować wybrany problem biologiczny na podstawie danych literaturowych i wyników własnych badań, stosując poprawną dokumentację (K_U06 BI 1, K_U07 BI 1).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1.Poszerza zainteresowania w obrębie nauk biologicznych, Odczuwa potrzebę stałego dokształcania się i aktualizowania wiedzy dotyczącej biologii rozwoju roślin (K_K01 BI 1I, K_K04 BI 1, K_K06 BI 1).

2.Wykazuje umiejętność pracy w zespole i jest otwarty na nowe idee (K_K06 BI 1, K_K07 BI 1).

3.Krytycznie analizuje informacje pojawiające się w środkach masowego przekazu i w literaturze fachowej dotyczące rozwoju roślin (K_K08 BI 1).

4.Rozumie podstawowe zasady bezpiecznego eksperymentu biologicznego i umie postępować w stanach zagrożenia (K_K05 BI 1).

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (dopuszczalne 2 nieobecności na ćwiczeniach).

Kontrola wykonania karty pracy po zakończeniu bieżących zajęć.

Końcowe zaliczenie pisemne.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.