Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algologia i mykologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-225AMIKO Kod Erasmus / ISCED: 13.104 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Algologia i mykologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Botanika 1400-111BOT
Botanika M 1400-111BOT-M

Założenia (lista przedmiotów):

Botanika 1400-111BOT
Botanika M 1400-111BOT-M

Założenia (opisowo):

Wiedza o glonach i grzybach.

Skrócony opis:

Przedmiot umożliwia zaznajomienie się z różnorodnością organizmów tradycyjnie zaliczanych do glonów i grzybów. Prezentowane będą takie grupy jak cyanobakterie, glony eukariotyczne, grzyby i grzybopodobne protista. Na wykładzie poszczególne grupy będą omawiane w porządku taksonomicznym ze szczególnym uwzględnieniem ich pochodzenia, ewolucji form życiowych, ekologii oraz znaczenia w przyrodzie i gospodarce. Na ćwiczeniach studenci poznają wybranych przedstawicieli poszczególnych grup zwracając szczególna uwagę na przystosowania do różnych środowisk i trybu życia. Zdobędą wiadomości i umiejętności umożliwiające identyfikację poznawanych organizmów. Zapoznają się z metodami poboru prób, izolacji i hodowli w warunkach laboratoryjnych oraz technikami badawczymi i formami dokumentacji naukowej.

Zajęcia są rozszerzeniem podstaw zdobytych na zajęciach z Botaniki i są jedynymi zajęciami praktycznymi umożliwiającymi bliższe zapoznanie się z dużymi grupami organizmów jakimi są glony i grzyby

Pełny opis:

Wykład obejmuje wszystkie grupy organizmów tradycyjnie zaliczane do glonów i grzybów; przedstawia je w porządku systematycznym opartym na relacjach pokrewieństwa. Studenci zapoznają się ze współczesną wiedzą algologiczną i mykologiczną, poznają różnorodność glonów i grzybów oraz ich znaczenie w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Ćwiczenia poświęcone są poznawaniu grup ekologicznych glonów i grzybów. Studenci czerpiąc wiedzę o organizmach z wykładów będą mogli skonfrontować ją z informacjami o funkcjonowaniu organizmów w środowisku. Ćwiczenia pozwalają studentom poznać zbiorowiska glonów planktonowych, peryfitonowych, neustonowych i bentosowych żyjących w zbiornikach wodnych o różnej trofii (eutroficznych, oligotroficznych, dystroficznych). Przedstawiona jest problematyka zakwitów, w tym toksycznych zakwitów cyanobakterii i bruzdnic.

Grzyby i organizmy grzybopodobne będą prezentowane także na naturalnych substratach – drewnie, w wodzie czy w tkankach roślinnych. Ćwiczenia będą poświęcone również metodom badawczym stosowanym przy poznawaniu konkretnych grup. Studenci zapoznają się z technikami izolacji grzybów i glonów, metodami prowadzenia hodowli na pożywkach płynnych i agaryzowanych oraz zasadami funkcjonowania światowych kolekcji kultur. Każdy student będzie miał możliwość poznania preparatyki mikroskopowej (wybarwianie, utrwalanie materiału, przygotowanie preparatów). Preprowadzimy ze studentami pokazowe badania morfologiczne z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej, biometrii, fluorescencji. Ćwiczenia obejmą zagadnienia z przygotowywania dokumentacji naukowej (rysunek, zdjęcie z mikroskopu świetlnego, video-clipy). Poznają najnowsze odkrycia z zakresu algologii i mykologii, przygotowują prezentacje multimedialne lub opracowania pisemne (esej) dotyczące wybranych doniesień naukowych.

Literatura:

Graham L.D., Wilcox L. 2000. Algae. Prentice-Hall, Inc., NJ.

Mueller G.M., Bills G.F., Foster MS. 2004. Biodiversity of Fungi. Inventory and Monitoring Methods. Elsevier Academis Press.

Moore D., Robson G.D., Trinci A.P.J. 2011. 21st Century Guidebook to Fungi. Cambridge University Press. Manchester, UK.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Przedstawia pochodzenie poszczególnych grup i wskazuje tendencje ewolucyjne w ich obrębie. Zna ich ekologię, znaczenie w przyrodzie i gospodarcze człowieka. (K_W01BI2)

2. Zna zróżnicowanie strukturalne i funkcjonalne glonów i grzybów oraz ich wzajemne relacje. Określa zależność między budową ciała, a funkcją (cechy adaptacyjne) oraz trybem życia. (K_W03BI2)

3. Wskazuje związek pomiędzy środowiskiem, a różnorodnością mikroorganizmów; porównuje warunki życia grzybów i organizmów grzybopodobnych środowiska wodnego i lądowego. (K_W04BI2)

4. Rozumie reguły komórkowe i fizjologiczne rozwoju oraz funkcjonowania glonów i grzybów (K_W05BI2)

5. Zna specjalistyczne pojęcia terminologii algologicznej i mykologicznej oraz literaturę kierunkową z tych obszarów (K_W06BI2)

6. Zna główne grupy taksonomiczne zaliczane do glonów i grzybów, ich pochodzenie i wzajemne relacje; wie do jakich grup ekologicznych należą przedstawiciele poznanych grup organizmów. (K_W07BI2)

UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi pobrać materiał ze środowiska, izolować i prowadzić hodowle laboratoryjne grzybów i glonów oraz wykonać preparaty; wie jakie pożywki są stosowane w mykologii i algologii. (K_U01BI2)

2. Przygotowuje prezentację ustną i opracowanie pisemne problemów związanych z tematyką zajęć z wykorzystaniem tekstów naukowych i popularnonaukowych w języku ojczystym i angielskim. (K_U03BI2; K_U09BI2; K_U11BI2)

3. Czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w języku polskim i angielskim związane z tematyką zajęć. Wie, gdzie szukać danych o aktualnych nazwach i pozycji taksonomicznej sinic, glonów, grzybów i organizmów grzybopodobnych. (K_U04BI2)

4. Przeprowadza proste eksperymenty z wykorzystaniem szczepów hodowlanych; identyfikuje w próbach środowiskowych typowych przedstawicieli poznanych grup sinic, glonów, grzybów i organizmów grzybopodobnych. (K_U07BI2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Rozumie potrzebę rozpoznawania grzybów trujących i potrafi przekazać tę wiedzę innym. (K_K01BI2)

2. Potrafi przekazać społeczeństwu wiedzę o najnowszych osiągnięciach z zakresu algologii i mykologii i wyjaśnić zasadność prowadzenia podstawowych badań algologicznych i mykologicznych. (K_K03BI2)

3. Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających z pracy z grzybami i glonami toksycznymi (K_K08BI2)

4. Krytycznie analizuje informacje medialne z zakresu algologii i mykologii i potrafi wykorzystać je w praktyce. (K_K10BI2)

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

- obecność na 80% zajęć

- napisanie eseju lub prezentacja multimedialna na temat doniesienia naukowego związanego z tematyką ćwiczeń.

Wykład:

- egzamin pisemny w formie testu, obowiązuje zakres wiedzy przedstawiony na wykładzie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.