Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia i histologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-225AR Kod Erasmus / ISCED: 13.104 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Anatomia i histologia roślin
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty do wyboru dla studentów MSOŚ
Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Botanika D 1400-111BOT
Botanika M 1400-111BOT-M

Założenia (lista przedmiotów):

Biologia rozwoju roślin D 1400-121BRR

Założenia (opisowo):

Ogólna wiedza o budowie roślin, znajomość podstawowej terminologii botanicznej, umiejętnośc posługiwania się mikroskopem świetlnym.

Wskazane zaliczenie przedmiotu „Biologia rozwoju roślin”.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka wykładów i ćwiczeń obejmuje zagadnienia dotyczące:

- cytologicznej charakterystyki tkanek i ich układów , w tym molekularnych, biofizycznych i strukturalnych podstaw ich funkcjonowania w roślinie;

- struktury wegetatywnych organów roślin nasiennych: pochodzenia i funkcjonowania merystemów pierwotnych i wtórnych, pierwotnej i wtórnej budowy organów;

- strukturalnych modyfikacji organów rośliny jako efektów adaptacji do specyficznych warunków środowiska.

Pełny opis:

WYKŁAD: metody klasyfikacji struktur roślinnych i ich przydatność do określonych celów badawczych, podstawowa terminologia. Symplast i apoplast jako domeny strukturalne i drogi komunikacji w roślinie. Budowa merystemów pierwotnych i ich udział w rozwoju morfologicznych układów tkankowych: dermalnego, podstawowego i waskularnego; pochodzenie i budowa merystemów wtórnych. Funkcjonalne układy tkanek: okrywający, mechaniczny, przewodzący, fotosyntetyzujący, sekrecyjny i magazynujący; strukturalne, molekularne i biofizyczne, podstawy ich działania w roślinie.

Anatomia organów wegetatywnych roślin nasiennych: budowa pierwotna korzeni i łodyg, lokalizacja, budowa i działanie ośrodków percepcji bodźców w łodydze i korzeniu. Budowa wtórna osiowych organów rośliny ze szczególnym uwzględnieniem strukturalnych podstaw mechanicznej wytrzymałości łodyg. Nietypowe strategie przyrostu wtórnego organów i ich efekty strukturalne. Typy budowy anatomicznej blaszki liściowej związane z różną strategią asymilacji CO2. Strukturalne modyfikacje organów rośliny jako efekty adaptacji do specyficznych warunków środowiska.

ĆWICZENIA: Materiałem ćwiczeniowym są gatunki roślin naczyniowych wybrane według cech budowy anatomicznej. Na podstawie własnoręcznie wykonanych preparatów student analizuje:

- budowę tkanek pierwotnych i wtórnych z ich charakterystycznymi wytworami,

- przykłady modyfikacji strukturalnych będących pochodną różnych funkcji pełnionych przez jeden rodzaj tkanki;

- strukturalne i funkcjonalne domeny merystemów wierzchołkowych

- typy strukturalne kambium

- budowę wtórną korzenia i łodygi

- nietypowy przyrost wtórny w łodygach roślin 1 i 2-liściennych

- budowę blaszki liściowej roślin C3 i C4

- strukturalne modyfikacje blaszki liściowej jako przykłady adaptacji do ekstremalnych warunków środowiska

Literatura:

Hejnowicz Z. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Wyd. Naukowe PWN, 2002

Mauseth J.D. Plant anatomy. B. Cummings Publishing Company, 1988.

Esau K. Anatomia roślin. PWRiL, 1973.

Podbielkowski Z., Podbielkowska M., Przystosowania roślin do środowiska. WSiP, 1992.

Romberger J.A., Hejnowicz Z., Hill J.F., Plant structure: function and development, Springer Verlag, 1998.

Niklas K.J. Plant biomechanics, an engineering approach to plant form and function. Univ. Chicago Press, 1992.

Wojtaszek P. i in. Biologia komórki roślinnej. PWN, 2007.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

Rozumie złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie, których rozwiązanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego, opartego na danych empirycznych K_W01 BI 2

Zna zróżnicowanie strukturalne, metaboliczne i funkcjonalne roślin

K_W03 BI 2

Rozumie strukturalne i fizjologiczne mechanizmy funkcjonowania roślin

K_W05 BI 2

Zna różnorodne techniki i narzędzia badawcze stosowane w biologii roślin

K_W10 BI 2

Zna specjalistyczne pojęcia terminologii stosowanej w biologii roślin oraz literaturę kierunkową z tego obszaru K_07 BI 2

UMIEJĘTNOŚCI

Wybiera i stosuje techniki i narzędzia badawcze adekwatne do problemów danej specjalności nauk biologicznych K_U01 BI 2

Wykorzystuje w sposób biegły naukowe teksty biologiczne w języku ojczystym i angielskim K_U03 BI 2

Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji biologicznych, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych K_U 04 BI 2

Potrafi zaprojektować i przeprowadzić prosty eksperyment z zastosowaniem poznanych metod i zanalizować jego wyniki K_U06 BI 1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Rozumie potrzebę uczenia się i poszerza zainteresowania w obrębie nauk przyrodniczych K_K01 BI 1 K_01 BI 2

Potrafi przekazać społeczeństwu wiedzę o najnowszych osiągnięciach nauk przyrodniczych i wyjaśnić zasadność prowadzenia podstawowych badan naukowych K_K03 BI 2

Krytycznie analizuje informacje pojawiajace się w środkach masowego przekazu i w literaturze fachowej i potrafi je wykorzystać w praktyce K_K10 BI 2 K_K08 BI 1

Aktualizuje wiedzę korzystając ze źródeł naukowych i popularnonaukowych dotyczących specjalistycznych nauk biologicznych K_K07 BI 2 K_K04 BI 1

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: obecność na ćwiczeniachch (dopuszcalne dwie nieobecności), wykonanie poprawnej dokumentacji ćwiczeń (rysunki ii opisy preparatów),

sprawdzian pisemny, pytania testowe i otwarte, do zaliczenia konieczne jest uzyskanie 55% sumy punktów.,

Wykład: egazmin pisemny, pytania otwarte z podaną punktacją, do zaliczenia konieczne jest uzyskanie 55% sumy punktów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.