Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

GIS - functionality and applications (ERASMUS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-ERASMUS-GFA Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: GIS - functionality and applications (ERASMUS)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Uczestnicy zajęć powinni posiadać umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem i oprogramowaniem w środowisku Windows (włączanie aplikacji, porządkowanie zbiorów, korzystanie z pomocy dołączonej do oprogramowania, praca z wieloma uruchomionymi aplikacjami).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs składa się z serii ćwiczeń umożliwiających opanowanie podstawowych, a jednocześnie najważniejszych umiejętności w posługiwaniu się oprogramowaniem GIS.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi GIS do analizy zjawisk przestrzennych. Zaznajomienie z zasadami i metodami tworzenia projektów GIS, w tym z analizą danych przyrodniczych, gospodarczych i społecznych oraz informacjami czasoprzestrzennymi. Przekazanie podstawowych umiejętności prezentacji i danych.

Literatura:

ArcGIS online help (http://resources.arcgis.com/content/web-based-help)

Longley P.A., Goodchild M., Maguire D.J., Rhind D.W., 2010, Geographic Information Systems and Science 3e, Wiley

Wing M.G., Bettinger P., 2008, Geographic Information Systems. Applications in Natural Resource Management (2 ed), Oxford University Press

Efekty kształcenia:

WIEDZA: zna ideę Systemów Informacji Przestrzennej, podstawowe metody prezentacji kartograficznej oraz najważniejsze zastosowania programu ArcGIS – ArcCatalog, ArcMap

UMIEJĘTNOŚCI: potrafi samodzielnie wykonywać umiarkowanie skomplikowane czynności z zakresu pozyskania i przetwarzania danych przestrzennych. Potrafi edytować dane wektorowe i rastrowe, zarządzać danymi, wykonywać podstawowe analizy statystyczne i przestrzenne z użyciem ArcGIS. Umie przygotować mapy do wydruku i publikacji.

POSTAWY: wybiera najkorzystniejsze metody pracy z oprogramowaniem. Dobiera odpowiednie narzędzia do rozwiązania problemów analitycznych. Krytycznie ocenia wyniki własnej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe – postępy w pracy podczas zajęć, wykonanie ćwiczeń wg instrukcji. Przygotowanie projektu na zaliczenie.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.