Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zintegrowane techniki pomiarowe środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-MC-ZTPS-2L Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zintegrowane techniki pomiarowe środowiska
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty oferowane dla MSOŚ
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Teledetekcja środowiska 1900-MC-TD2L
Teledetekcja środowiska 1900-MW-TD2L

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu interpretacji zdjęć lotniczych. Zalecane jest również posiadanie wiedzy z zakresu przedmiotów wykładanych na I i II roku studiów licencjackich MSOŚ UW.

Skrócony opis:

Szkolenie w zakresie wykorzystania aktualnych i archiwalnych zdjęć lotniczych do analizy środowiska geograficznego i sporządzania map przestrzennego zagospodarowania terenu. Nauka w zakresie wykorzystywania materiałów teledetekcyjnych do pracy w terenie do kartowania aktualnego stanu pokrycia terenu oraz określania zależności między użytkowaniem ziemi a podstawowymi komponentami środowiska. Instruktaż z wykorzystaniem naziemnych, pomiarowych technik teledetekcyjnych (spektrometrii i bioradiometrii). Instruktaż geologiczny i z zakresu fizjologii roślin oraz zapoznanie z pomiarami fluorescencji a także połączniem badań teledetekcyjnych roślinności z pomiarami wykonanymi fluorymetrem. Zapoznanie się z warunkami geograficznymi terenu badań.

Pełny opis:

W badaniach terenowych przekazywane są treści teoretyczne i praktyczne z zakresu wykorzystania teledetekcji (materiałów i technik) do badania stanu środowiska i możliwości monitorowania jego zmian. Nauka posługiwania się obrazami satelitarnymi w kartowaniu aktualnego stanu pokrycia terenu wg. metodyki CORINE Land Cover. Instruktarz oceny stanu środowiska z wykorzystaniem naziemnych pomiarów teledetekcyjnych z zakresu radiometrii, bioradiomrtrii z elementami fitosocjologii i hydrologii. Terenowe rozpoznawanie obiektów na zdjęciach lotniczych (cechy bezpośrednie i pośrednie). Zaprezentowanie w terenie środowiska geograficznego obszaru badań: budowa geologiczna, rzeźba i jej geneza oraz walory kulturowe terenu i stosunki etnograficzno-ludnościowe. Pomiary spektrometryczne, bioradiometryczne oraz z zakresu fizjologii roślin, a także szczegółowa analiza stanu pokrywy roślinnej.

Literatura:

Zintegrowane techniki pomiarowe środowiska.2009, Opracowanie zbiorowe pod red. Olędzkiego J. R.

Efekty kształcenia:

Student potrafi:

- przeprowadzić terenowe rozpoznawanie treści zdjęcia lotniczego,

- zaprezentować efekty interpretacji zdjęcia w formie kartograficznej,

- zastosować materiały teledetekcyjne do oceny stanu Środowiska geograficznego terenu badań,

- określić zależności między pokryciem terenu a podstawowymi komponentami środowiska przyrodniczego,

- wykonać pomiary z zakresu poznanych technik teledetekcyjnych i fizjologicznych oraz opracować pomierzone wartości i wyciągnąć wnioski.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem koniecznym do zaliczenia zajęć jest obecność na wszystkich zajęciach oraz ich zaliczenie (nie można przyjechać w trakcie trwania zajęć i wyjechać przed końcem cyklu). Na ocenę końcową składa ocena z kolokwium, pracy pisemnej i prezentacji ustnej z uzyskanych wyników podczas eksperymentu terenowego.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.