Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy wiedzy o klimacie (kurs internetowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-PWK-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy o klimacie (kurs internetowy)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zagadnienia związane z klimatem Ziemi i jego funkcjonowaniem oraz obserwowanymi współcześnie zmianami cieszą się rosnącym zainteresowaniem społecznym. Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowej wiedzy na temat klimatu: jego zróżnicowania w skali globalnej i w Polsce, czynników kształtujących warunki klimatyczne oraz zmienności klimatu w czasie. Uwzględniona zostanie perspektywa geologiczna, historyczna i współczesna zmian klimatu. Ukazany zostanie wpływ klimatu na różne dziedziny gospodarki oraz życie i zdrowie człowieka.

Skrócony opis:

Zajęcia realizowane są w ramach IBIZA (Interdyscyplinarna Baza Internetowych Zajęć Akademickich) na platformie edukacyjnej dostępnej pod adresem:

http://kampus.come.uw.edu.pl/

Wymagany poziom wstępny:

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunków humanistycznych i ścisłych UW (studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie). Wymagana jest podstawowa wiedza z geografii z zakresu szkoły średniej.

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowej wiedzy na temat klimatu: jego zróżnicowania czasowego i przestrzennego w Polsce i na świecie, czynników kształtujących warunki klimatyczne oraz związków klimatu z różnymi aspektami życia człowieka.

Pełny opis:

Opis przedmiotu

Zajęcia realizowane są w ramach IBIZA (Interdyscyplinarna Baza Internetowych Zajęć Akademickich) na platformie edukacyjnej dostępnej pod adresem:

http://kampus.come.uw.edu.pl/

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z klimatologią - nauką, o której wiele osób sądzi, iż wie bardzo dużo, a my postaramy się ukazać jej nowe aspekty. Przedstawimy jej narodziny, pokażemy skąd czerpie się informacje o pogodzie i klimacie, a także w jaki sposób opracowuje się dane obserwacyjne. Omówimy ważniejsze procesy kształtujące klimat oraz czynniki wpływające na jego cechy. Na kursie poruszony zostanie jakże istotny w dzisiejszych czasach problem zanieczyszczenia atmosfery, jak również przedstawione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące niebezpiecznych zjawisk pogodowych w Polsce i na świecie. Będziemy też dyskutować nad wzbudzającym wiele kontrowersji tematem zmian i wahań klimatu. W trakcie kursu przedstawimy charakterystyczne cechy klimatu naszego kraju na tle klimatów Europy. Kurs zakończymy poprzez ukazanie praktycznego zastosowania klimatologii w wielu dziedzinach życia oraz jego przejawów w życiu gospodarczym, społecznym, kulturalnym, obyczajowym i politycznym.

Literatura:

Barry R. G., Chorley R. J., 2003, Atmosphere, weather and climate, London and New York.

Błażejczyk K., Kunert A., 2011, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, IGiPZ PAN, Warszawa.

Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M., 2000, Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.

Kożuchowski K. (red.), 2009, Meteorologia i klimatologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Martyn D., 2000, Klimaty kuli ziemskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Thompson R.D., Perry A., 1997, Applied Climatology, Routledge, Londyn-Nowy Jork.

Woś A., 2000, Meteorologia dla geografów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu student:

- zna podstawowe pojęcia z zakresu klimatologii

- posiada podstawową wiedzę na temat zakresu badań prowadzonych w ramach subdyscyplin związanych z klimatologią

- umie wyjaśnić przyczyny zmian klimatu i wskazać ich konsekwencje

-posiada podstawowe umiejętności z zakresu opracowania danych meteorologicznych i rozpoznawania rodzajów zachmurzenia,

-rozumie i potrafi opisać podstawowe procesy klimatotwórcze oraz czynniki je modyfikujące,

-jest świadomy jakie źródła generują zanieczyszczenia powietrza, jak wpływają one na środowisko naturalne i zdrowie człowieka,

- wie, jak stosuje się wiedzę klimatologiczną w różnych dziedzinach życia gospodarczego oraz jak klimat przejawia się w jego życiu na co dzień,

-potrafi scharakteryzować klimat Polski i rozumie procesy kształtujące go.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

1. zaliczenie w terminie obowiązkowych zadań i testów dołączonych do każdego tematu

2. aktywny udział w zajęciach

3. zaliczenie stacjonarnego testu końcowego (z całego materiału kursu).

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.