Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie ustawodawcze w III RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPP17 Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Postępowanie ustawodawcze w III RP
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza dotycząca Konstytucji i zagadnień ustrojowych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przybliżenie konstytucyjnych i wewnątrzparlamentarnych regulacji w zakresie szeroko rozumianego postępowania ustawodawczego. W jego ramach uwzględnione zostaną kwestie wiążące się z zasadami tworzenia aktów normatywnych, jak i politycznych aspektów procesu stanowienia ustaw, a w szczególności odnoszące się do problematyki lobbyingu w Polsce. Częściowo zajęcia będą miały charakter warsztatowy. W ich ramach odbędą się ćwiczenia polegające na tworzeniu aktów normatywnych przez studentów.

Pełny opis:

Konwersatorium jest poświęcone analizie następujących zagadnień: władza prawodawcza w Polsce; koncepcja źródeł prawa; lobbing; inicjatywa ustawodawcza; zasady techniki prawodawczej; zasady przyzwoitej legislacji; regulacje w zakresie postępowania ustawodawczego; relacje między Sejmem a Senatem w postępowaniu ustawodawczym; Prezydent w postępowaniu ustawodawczym; Trybunał Konstytucyjny w postępowaniu ustawodawczym; procedura budżetowa i inne szczególne procedury legislacyjne; tworzenie projektów aktów prawnych; praktyka ustawodawcza w Polsce; polskie postępowania ustawodawcze a członkostwo w Unii Europejskiej.

Literatura:

1. XV lat obowiązywania Konstytucji z 1997 r., red M. Zubik, Warszawa 2012.

2. B. Banaszak: Rola Senatu w procesie legislacyjnym, "Przegląd Sejmowy", nr 5/2000.

3. L. Garlicki: Kto prostuje błędy w tekście ustawy. Polemika z artykułem P. Radziewicza, "Przegląd Sejmowy", nr 2/2002.

4. E. Karpowicz: Lobbing w wybranych krajach - zarys uwarunkowań prawnych i działań praktycznych, "Przegląd Sejmowy", nr 3/2000.

5. W. Odrowąż-Sypniewski: Analiza projektów ustaw wniesionych do Sejmu III kadencji, "Przegląd Sejmowy", nr 2/2001.

6. S. Wronkowska, M. Zieliński: Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004.

7. M. Zubik : Wielkości statystyczne w systemie prawa określonym przez Konstytucję z 1997 r., „Przegląd Sejmowy”, nr 5/2011.

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- wyjaśnia pojęcia i charakteryzuje instytucje dotyczące postępowania ustawodawczego

- przedstawia normy prawne zawarte w Konstytucji i niektórych innych aktach normatywnych dotyczące postępowania ustawodawczego

- wyjaśnia cele i funkcje poszczególnych rozwiązań prawnych określających przebieg postępowania ustawodawczego oraz zadania i kompetencje podmiotów uczestniczących w tym postępowaniu

- identyfikuje problemy prawne dotyczące postępowania ustawodawczego i formułuje ich rozwiązania

- analizuje akty normatywne pod kątem zasad techniki prawodawczej i zasad poprawnej legislacji

- formułuje własne wnioski w dyskusjach dotyczących postępowania ustawodawczego

- tworzy projekty podstawowych aktów normatywnych wykorzystując znajomość zasad techniki prawodawczej i zasad poprawnej legislacji

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć oraz aktywność w czasie zajęć); kontrola obecności; końcowe zaliczenie pisemne (przygotowanie projektu aktu normatywnego)

Ocena ciągła (25%); kontrola obecności (25%); końcowe zaliczenie pisemne (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-17 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zubik
Prowadzący grup: Marek Zubik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zubik
Prowadzący grup: Marek Zubik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.