Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW512 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FPiP - grupa 4 (2*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich EP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FPiP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów magisterskich EP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów magisterskich FPiP
Przedmioty wyboru kierunkowego w zależności od kierunku studiów licencjackich i magisterskich
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne

Oczekiwana jest znajomość podstaw ekonomii, a przede wszystkim podstawowej i średniozaawansowanej mikroekonomii w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Założenia wstępne

Uzasadnione byłoby łączenie uczestnictwa w tych zajęciach ze studiowaniem przedmiotów z programu specjalizacji Ekonomia przedsiębiorstwa.


Skrócony opis:

1. Zajęcia poświęcone są problemom ekonomii i polityki ochrony środowiska związanym z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

2. W programie znajdują się: teoretyczne i praktyczne przesłanki polityki ochrony środowiska, podstawy ekonomii ochrony środowiska i zasobów naturalnych, wybrane aspekty ochrony środowiska przyrodniczego na poziomie przedsiębiorstwa. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na krajowe i ponadnarodowe uwarunkowania ochrony środowiska wynikające z przepisów prawa i stosowanych regulacji, w tym ekonomicznych, które dotyczą przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce. Na końcu omówione zostaną instrumenty ekonomiczne polskiej polityki ochrony środowiska i systemy finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska.

3. Zajęcia bez ćwiczeń.

4. Zajęcia dla studentów ekonomii, w szczególności specjalizujących się w ekonomii przedsiębiorstwa.

5. Zaliczenie ustne lub w oparciu o samodzielną prezentację uzgodnionego zagadnienia.

Pełny opis:

1. Polityka ochrony środowiska a przedsiębiorstwo:

- przedmiot, zakres i podmioty polityki ochrony środowiska,

- kluczowe zasady polityki ochrony środowiska.

2/3. Metody analizy wpływu na środowisko:

- przepływy materialne,

- metody optymalizacyjne i wielokryterialne,

- ocena ryzyka środowiskowego,

- analiza "cyklu życia",

- ocena oddziaływania na środowisko (EIA).

4/5. Metody analizy ekonomicznej:

- efektywność ekonomiczna a efektywność kosztowa,

- analiza kosztów i korzyści (AKK),

- czynnik czasu i stopa dyskontowa,

- mierniki opłacalności przedsięwzięć,

- uwzględnianie kosztów i korzyści środowiskowych.

6. Wycena ekonomiczna środowiska przyrodniczego:

- pojęcie "całkowitej wartości ekonomicznej",

- problem wartości nieużytkowej,

- koszty i korzyści wewnętrzne i zewnętrzne,

- praktyczne przykłady oszacowań wartości środowiskowych.

7. Regulacje prawno-administracyjne w zakresie ochrony środowiska:

- regulacja nakazowa (command-and-control),

- normy emisyjne, imisyjne, technologiczne i produktowe,

- wady i zalety regulacji bezpośredniej,

- administrowanie, kontrola i monitoring.

8. Regulacje ekonomiczne w zakresie ochrony środowiska:

- koncepcje wykorzystania mechanizmu rynkowego,

- walory i ograniczenia regulacji ekonomicznej,

- klasyfikacja instrumentów ekonomicznych,

- kryteria oceny i wyboru instrumentów ekonomicznych,

- kryterium skuteczności i kosztu regulacji,

- zagadnienie postępu technicznego.

9/10. Instrumenty ekonomiczne:

- opłaty emisyjne, produktowe, użytkowe i administracyjne,

- systemy depozytowe i zastawy ekologiczne,

- zbywalne pozwolenia na korzystanie ze środowiska,

- podatki i ekologiczna reforma podatkowa,

- subwencje,

- opłaty karne.

11. Mechanizmy regulacyjne a przedsiebiorstwo:

- oddziaływanie regulacji bezpośredniej,

- oddziaływanie regulacji ekonomicznej,

- dobrowolne porozumienia,

- hipoteza Portera,

- zielony wizerunek firmy.

12. Nowe kierunki w ochronie środowiska na poziomie przedsiębiorstwa:

- rachunkowość środowiskowa,

- odpowiedzialność za szkody środowiskowe,

- ubezpieczenia środowiskowe,

- audyt ekologiczny,

- certyfikaty i etykietowanie,

- dobrowolne porozumienia,

- zintegrowane pozwolenia (IPPC),

- trwały rozwój i jego mierniki.

13. Międzynarodowe aspekty ochrony środowiska:

- ochrona środowiska w krajach OECD,

- ochrona środowiska w Unii Europejskiej,

- porozumienia i konwencje międzynarodowe.

14. Polska polityka ochrony środowiska:

- uwarunkowania historyczne,

- dokumenty "Polityka Ekologiczna Państwa",

- ocena realizacji krajowej polityki ochrony środowiska,

- bieżące zadania polityki ochrony środowiska.

15. Finansowanie przedsięwzięć ochrony środowiska w Polsce:

- fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- Bank Ochrony Środowiska,

- finansowanie ochrony środowiska ze środków UE.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA

Folmer H., Gabel L., Opschoor H. (red.), 1996. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Krupski i S-ka, Warszawa.

Ison S., Peake S., Wall S., 2002. Environmental Issues and Policies. Pearson Education, Harlow.

UZUPEŁNIAJĄCA

Bergstrom J.C., Randall A., 2010. Resource Economics. An Economicc Approach to Natural Resource and Environmental Policy. Edward Elgar, Cheltenham.

Chapman D., 2000. Environmental Economics: Theory, Application, and Policy. Addison-Wesley-Longman, Reading.

Famielec J., 1999. Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej. PWN, Warszawa-Kraków.

Fiedor B. (red.), 2002. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Kapp K.W., 1960. Społeczne koszty funkcjonowania przedsiębiorstw prywatnych. PWN, Warszawa.

Śleszyński J., 2001. Ekonomiczne problemy ochrony środowiska. Aries, Warszawa.

Tietenberg T., 2001. Environmental Economics and Policy. Addison-Wesley-Longman, Boston.

Żylicz T., 2004. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Efekty kształcenia:

A. Wiedza

1. Student ma wiedzę na temat podstawowych zasad polityki ochrony środowiska.

2. Student zna metody analizy wpływu na środowisko, w tym ocenę oddziaływania na środowisko (OOŚ), ocenę ryzyka środowiskowego, analizę cyklu życia.

3. Student zna metodę AKK stosowaną w odniesieniu do przedsięwzięć ochrony środowiska. Zna i rozumie problem wyceny ekonomicznej dóbr i usług środowiskowych. Zna metody, które służą do ekonomicznej wyceny nierynkowych dóbr i usług.

4. Student zna narzędzia polityki ochrony środowiska. Zna instrumenty prawno-administracyjne oraz instrumenty ekonomiczne, a także zasady i zalecenia związane z ich stosowaniem w teorii i w praktyce.

5. Student ma wiedzę o efektywności kosztowej intrumentów ekonomicznych i zna specyfikę opłat emisyjnych i produktowych, systemów depozytowych, zbywalnych pozwoleń na korzystanie ze środowiska, podatków i ekologicznej reformy podatkowej, a także subwencji.

6. Student zna mechanizmy regulacyjne polityki ochrony środowiska ukierunkowane na przedsiębiorstwo i wnioski z hipotezy Portera. Student zna nowe kierunki w ochronie środowiska na poziomie przedsiębiorstwa: ubezpieczenia środowiskowe, audyt ekologiczny, certyfikaty i etykietowanie, dobrowolne porozumienia, zintegrowane pozwolenia (IPPC).

7. Student zna i rozumie krajową politykę ochrony środowiska w perspektywie historycznej i w odniesieniu do aktualnych problemów. Zna instrumenty polityki ochrony środowiska stosowane w Polsce.

8. Student zna i rozumie krajowy system finansowania ochrony środowiska w Polsce, a w szczególności fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz finansowanie ochrony środowiska ze środków UE.

S2A_W01, S2A_W02, S2A_W03, S2A_W04, S2A_W05, S2A_W06, S2A_W07, S2A_W08, S2A_W09

B. Umiejętności

1. Student potrafi właściwie ocenić obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie przepisów ochrony środowiska.

2. Student potrafi przewidzieć jakie działania i jakie metody będą skuteczne w procesie dostosowania się przedsiębiorstwa do regulacji związanej z ochroną środowiska.

3. Student potrafi przewidzieć jak w warunkach krajowych można sfinansować przedsięwzięcia ochrony środowiska w przedsiebiorstwie.

S2A_U01, S2A_U02, S2A_U03, S2A_U04, S2A_U05, S2A_U06, S2A_U07, S2A_U08

C. Kompetencje społeczne

1. Student ma świadomość, że ochrona środowiska należy do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa i wymaga podjęcia odpowiednich działań.

2. Student potrafi wybrać postępowanie, które będzie uzasadnione ekonomicznie i korzystne ze społecznego punktu widzenia.

S2A_K01, S2A_K03, S2A_K04, S2A_K05

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach oraz samodzielne przedstawienie referatów na tematy wybrane z listy najważniejszych zagadnień poruszonych bezpośrednio na zajęciach. Alternatywą jest zaliczenie ustne z materiału konwersatorium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-17 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Śleszyński
Prowadzący grup: Jerzy Śleszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.