Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Institutions of the European Union

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-ERASMUS-IEU-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Institutions of the European Union
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Studenci posiadają wiedze z zakresu teorii i funkcjonowania organizacji międzynarodowych oraz stosunków międzynarodowych i systemów administracyjno-politycznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot będzie poświęcony analizie instytucji UE i ich kompetencji oraz dokładnemu przedstawieniu procesów decyzyjnych w UE.

Pełny opis:

Instytucje Unii Europejskiej:

1. Kompromis jako podstawowy mechanizm podejmowania decyzji w UE

2. Rada Europejska

- Charakter, skład oraz miejsce w systemie instytucjonalnym UE

3. Rada Unii Europejskiej

- Istota, charakter, skład, kompetencje

- Sposoby podejmowania decyzji w RUE

4. Komisja Europejska

- Istota, charakter, skład, kompetencje

- Metody pracy KE

5. Parlament Europejski

- Istota, charakter, skład, kompetencje

- Metody pracy oraz proces decyzyjny na forum PE

6. Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji

- Istota, charakter, skład, kompetencje

- Rodzaje postępowań przed ETS i SPI

7. Trybunał Obrachunkowy

Organy pomocnicze Wspólnot Europejskich:

8. Komitet Regionów

- Istota, charakter, skład, kompetencje

9. Komitet Ekonomiczny-Społeczny

- Istota, charakter, skład, kompetencje

Proces decyzyjny we Wspólnotach Europejskich:

- Zwykła procedura legislacyjna

- Pozostałe procedury

Literatura:

A.Adamczyk “Evolution of Poland’s Role in the European Union Institutions. Experience of Central and Eastern European Countries” in “Central Europe. Two Decades After” Warsaw 2010

Dinan, Desmond (1999). Ever Closer Union?: An Introduction to European Integration. Basingstoke : Palgrave : Macmillan.

Dinan, Desmond (2000). Encyclopedia of the European Union. Boulder : Lynne Rienner.

Dinan, Desmond (2004). Europe Recast: A History of European Union. Basingstoke : Palgrave Macmillan.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu procesu uczenia student powinien:

w zakresie WIEDZY:

• posiadać wiedzę dotyczącą struktury instytucjonalnej UE

• znać poszczególne instytucje UE oraz ich kompetencje

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

• umieć wyjaśnić zasady funkcjonowania poszczególnych instytucji UE

• umieć zidentyfikować problemy kompetencyjne instytucji UE,

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

• być samodzielnym w formułowaniu własnych opinii na temat funkcjonowania instytucji UE

• być krytycznym w ocenie różnorodnych przekazów dotyczących problemów instytucji UE.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ocenę

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.