Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język i kultura Udmurtów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-JIKU-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język i kultura Udmurtów
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Hungarystyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Podstawy języka i kultury ugrofińskiego narodu Udmurtów.

Pełny opis:

1. Nauka języka udmurckiego (od podstaw) ze szczególnym uwzględnieniem podobieństw w porównaniu z innymi językami ugrofińskimi (zwłaszcza węgierskim i fińskim):

a) nauka udmurckiej wersji cyrylicy (opartej na rosyjskiej),

b) przyswojenie podstawowego słownictwa,

c) odmiana czasownika i rzeczownika, podstawy słowotwórstwa,

d) nauka piosenek udmurckich – zarówno tradycyjnych, jak i współczesnych

2. Poznawanie kultury udmurckiej oraz jej miejsca wśród innych narodów Federacji Rosyjskiej:

a) geografia i historia Udmurcji

b) historia i sytuacja obecna Udmurtów i języka udmurckiego

c) udmurcka religia rodzima

d) literatura udmurcka (epopeja Дорвыжы; Кузебай Герд i jego poezja)

Literatura:

Ганеев И.В., Перевозчиков Ю.А. 2005 Марым, лэся

materiały internetowe: linki na stronie www.udmurcja.pl

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu jego uczestnicy rozumieją podstawowe wyrażenia, potrafią czytać teksty udmurckie i z pomocą słownika je rozumieć. Potrafią formułować proste wypowiedzi w mowie i piśmie. Znają udmurcką historię i kulturę.

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach, test.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)