Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Islam w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-IE-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Islam w Europie
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wydział Orientalistyczny - przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

W trakcie nauki studenci zapoznają się historią i współczesnością tradycyjnych mniejszości muzułmańskich w Europie Południowej, Środkowej i Wschodniej (razem z Rosją) oraz napływowych mniejszości muzułmańskich w Europie Zachodniej.

During the course students will be introduced to the history and the present day of traditional Muslim minorities in Southern, Middle and Eastern Europe (including Russia) and the of immigrant Muslim minorities in Western Europe.

Pełny opis:

W czasie wykładów będą zaprezentowany dwa rodzaje muzułmańskich mniejszości w Europie:

– tradycyjne społeczności muzułmańskie (Bałkany, Polska, Litwa, Białoruś, Rosja, Ukraina, Finlandia)

– imigranci z państw muzułmańskich (Europa Zachodnia)

Wykłady dotyczące każdego kraju będą obejmować:

- geograficzne rozmieszczenie mniejszości muzułmańskich;

- historyczne tło powstania tych mniejszości z uwzględnieniem kontekstu politycznego, historycznego oraz ekonomicznego;

- prawne aspekty obecności mniejszości muzułmańskich oraz sytuacji imigrantów muzułmańskich w państwach europejskich (azyl polityczny, zagadnienia związane z obywatelstwem itd.)

- wpływy ideologiczne, polityka

- życie kulturalne, publikacje (ksiązki, gazety, czasopisma), programy radiowe i telewizyjne, edukacja

- muzułmańska działalność w Internecie

- indywidualizacja obyczajowa, stopień asymilacji i akulturacji

- relacje chrześcijańsko-muzułmańskie

Literatura:

Literatura wymagana:

A. Parzymies (red.), „Muzułmanie w Europie”, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2005, s. 596.

A. Parzymies, „O integracji ludności muzułmańskiej w Europie”, "Studia Bobolanum", 2/2003, s. 135-143.

A. Parzymies, A. S. Nalborczyk, „Muzułmanie w Europie”, [w:] E. Machut-Mendecka (red.), "Oblicza współczesnego islamu", Academica, Warszawa 2003, s. 22-29.

Jorgen S. Nielsen i in. (red.), „Yearbook of Muslims in Europe”, Brill, Leiden.

A. S. Nalborczyk, „Status prawny mniejszości muzułmańskich w wybranych państwach europejskich”, "Sprawy narodowościowe. Seria nowa." nr 22, 2003, s. 141-152.

Literatura zalecana:

A.S. Nalborczyk, Historia i organizacja życia religijnego muzułmanów w Finlandii [w:] M. Widy-Behiesse, K. Zasztowt (red.) Islam w Europie. Nowe kierunki badań, Dialog, Warszawa 2015, s. 215-226.

A. S. Nalborczyk, P. Borecki, “Relations between Islam and the state in Poland: the legal position of Polish Muslims”, “Islam and Christian Muslim Relations” 22:3, 2011, 343-359.

A. S. Nalborczyk, „Islam w Europie Wschodniej - historia i dzień dzisiejszy. Polska, Litwa, Białoruś, Łotwa, Estonia, obwód kaliningradzki”, „Disputatio” X, 2010, s. 73-95.

M. Widy-Behiesse, „La minorité musulmane en Suisse. Vie quotidienne, identité et intégration”, „Rocznik Orientalistyczny”, 63:2 , 2010, s. 233-240.

M. Widy-Behiesse, „Kształtowanie tożsamości muzułmańskiej w krajach francuskojęzycznej Europy”, Stosunki Międzynarodowe”, 63:1, 2010, s. 43-52.

M. Widy, „Życie codzienne w muzułmańskim Paryżu”, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2005, s. 307.

Efekty kształcenia:

Student powinien opanować wiedzę ogólną o mniejszościach muzułmańskich w Europie i umieć scharakteryzować ogólnie ich pochodzenie, stan prawny, demografię, życie religijne.

Wiedza

- ma uporządkowaną wiedzę o historii wybranych mniejszości muzułmańskich w Europie K_W06

- ma uporządkowaną wiedzę o religii mniejszości muzułmańskich w Europie K_W07

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych wybranych mniejszości muzułmańskich w Europie, ich sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej K_W09

- ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym wybranych mniejszości muzułmańskich w Europie K_W16

Umiejętności

- posługuje się podstawowymi pojęciami z dziedziny religii muzułmańskiej w odniesieniu do mniejszości muzułmańskich w Europie K_U03

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii wybranych mniejszości muzułmańskich w Europie do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnych K_U04

Kompetencje społeczne

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01

- ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata K_K05

- widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego K_K06

Metody i kryteria oceniania:

- egzamin ustny 80%

- kontrola obecności 20%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.