Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Islam w Europie (ćwiczenia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-IE1C-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Islam w Europie (ćwiczenia)
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wydział Orientalistyczny - przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):Skrócony opis:

W trakcie nauki studenci zapoznają się historią i współczesnością tradycyjnych mniejszości muzułmańskich w Europie Południowej, Środkowej i Wschodniej (razem z Rosją).

Pełny opis:

W czasie wykładów będą zaprezentowany jeden rodzaj muzułmańskich mniejszości w Europie:

– tradycyjne społeczności muzułmańskie (Bałkany, Polska, Litwa, Białoruś, Rosja, Ukraina, Finlandia)

Wykłady dotyczące każdego kraju będą obejmować:

- geograficzne rozmieszczenie mniejszości muzułmańskich;

- historyczne tło powstania tych mniejszości z uwzględnieniem kontekstu politycznego, historycznego oraz ekonomicznego;

- prawne aspekty obecności mniejszości muzułmańskich oraz sytuacji imigrantów muzułmańskich w państwach europejskich (azyl polityczny, zagadnienia związane z obywatelstwem itd.)

- wpływy ideologiczne, polityka

- życie kulturalne, publikacje (ksiązki, gazety, czasopisma), programy radiowe i telewizyjne, edukacja

- muzułmańska działalność w Internecie

- indywidualizacja obyczajowa, stopień asymilacji i akulturacji

- relacje chrześcijańsko-muzułmańskie

Literatura:

Literatura wymagana:

A. Parzymies (red.), Muzułmanie w Europie, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2005, s. 596.

A. Parzymies, O integracji ludności muzułmańskiej w Europie, "Studia Bobolanum", 2/2003, s. 135-143.

A. Parzymies, A. S. Nalborczyk, Muzułmanie w Europie, [w:] E. Machut-Mendecka (red.), "Oblicza współczesnego islamu", Academica, Warszawa 2003, s. 22-29.

Jorgen S. Nielsen i in. (red.), „Yearbook of Muslims in Europe”, Brill, Leiden.

Literatura zalecana:

A. S. Nalborczyk, P. Borecki, Relations between Islam and the state in Poland: the legal position of Polish Muslims (razem z Pawłem Boreckim), “Islam and Christian Muslim Relations” 22:3, 2011, 343-359.

A. S. Nalborczyk, Islam w Europie Wschodniej - historia i dzień dzisiejszy. Polska, Litwa, Białoruś, Łotwa, Estonia, obwód kaliningradzki, „Disputatio” X, 2010, s. 73-95.

A. S. Nalborczyk, Islamic religious education in Poland – curricula and textbooks [w] E. Aslan (red.), Islamic textbooks and curricula in Europe, Peter Lang, Frankfurt 2011, s. 181-196.

K. Górak-Sosnowska (red.), Muslims in Eastern Europe. Widening the European discourse on Islam, University of Warsaw, Warszawa 2011.

A. S. Nalborczyk, Muslim Women in Poland and Lithuania. Tatar tradition, religious practice, hijab and marriage [w:] E. Adamiak, M. Chrząstowska, Ch. Methuen, S. Sobkowiak (red.), Gender and Religion in Central and Eastern Europe, Faculty of Theology Adam Mickiewicz University, Poznań 2009, s. 58-69.

Efekty kształcenia:

Student powinien opanować wiedzę ogólną o autochtonicznych mniejszościach muzułmańskich w Europie i umieć scharakteryzować ich pochodzenie, stan prawny, demografię, życie religijne z uwzględnieniem zagadnień szczegółowych .

Wiedza

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii wybranych mniejszości muzułmańskich w Europie K_W06

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o religii mniejszości muzułmańskich w Europie K_W07

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych wybranych mniejszości muzułmańskich w Europie, ich sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej K_W09

- ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym wybranych mniejszości muzułmańskich w Europie K_W16

Umiejętności

- posługuje się podstawowymi pojęciami z dziedziny religii muzułmańskiej w odniesieniu do mniejszości muzułmańskich w Europie K_U03

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii wybranych mniejszości muzułmańskich w Europie do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnych K_U04

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki społeczno-kulturowej w typowych sytuacjach profesjonalnych K_U10

Kompetencje społeczne

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne K_K02

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur K_K03

- ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata K_K05

- widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego K_K06

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

- kontrola obecności

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.