Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy prowadzenia grup wsparcia w pracy pedagoga - Klinika Kariery przyszłego nauczyciela_ZIP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0000-EPGWPP-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy prowadzenia grup wsparcia w pracy pedagoga - Klinika Kariery przyszłego nauczyciela_ZIP
Jednostka: Uniwersytet Warszawski
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie na początku pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP

- wypełnienie pre-i post-testu służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji)

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich, którzy realizują specjalność nauczycielską.


Skrócony opis:

Zajęcia składają się z 10 spotkań w godz. 17:00-18:30: 22.02, 1.03, 8.03, 15.03, 22.03, 29.03, 5.04, 12.04., 26.04, 10.05 (wtorek).

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia grup wsparcia, rozwijanie ich kompetencji w obszarze pracy z grupą oraz zachęcanie ich do twórczego wykorzystywania poznanych zasad w pracy pedagogicznej.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia grup wsparcia i twórczego wykorzystywania ich elementów w pracy pedagogicznej.

Uczestnicy podczas warsztatów będą mieli okazję zapoznać się z koncepcjami wsparcia społecznego, różnicami między grupami

wsparcia, a grupami samopomocowymi. Podczas zajęć będziemy rozmawiać o stracie i etapach żałoby jako punkcie odniesienia do pracy grup wsparcia.

Podczas zajęć będziemy eksplorować narzędzia wykorzystywane podczas pracy grup wsparcia (np. kontrakt, metafory).

Zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym na Google Meet.

Warsztat umożliwia uzyskanie kompetencji zawodowych (pedagogicznych) oraz komunikacyjnych, w tym przede wszystkim pracy w grupie.

Literatura:

TBC

-O wyobraźni w pracy terapeutycznej z dzieckiem. Katarzyna Włoch-Hyla

-Etapy żałoby (przegląd literatury)

-Fenomen Grup Wsparcia - co udaje się nam w Fundacji Sto Pociech. Janina Rykowska

-bajki i metafory (przegląd literatury)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu warsztatów uczestnik:

-wie, czym jest grupa wsparcia,

-rozumie ogólne zasady prowadzenia grup wsparcia,

-zna własne ograniczenia związane z prowadzeniem grup wsparcia

-potrafi twórczo wykorzystać narzędzia pracy z grupami wsparcia.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zajęć:

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć)

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

- aktywny udział w zajęciach

odpowiedź ustna podczas ostatnich zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)