Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy retoryki i moderowanie dyskusji w pracy nauczyciela– Klinika Kariery przyszłego nauczyciela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0000-ERMD-KKPN-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy retoryki i moderowanie dyskusji w pracy nauczyciela– Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
Jednostka: Uniwersytet Warszawski
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie na początku pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP

- wypełnienie pre-i post-testu służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji)

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich.

Skrócony opis:

ajęcia składać się będą z dwóch części. W części pierwszej studentki i studenci zapoznają się z tymi narzędziami wykorzystywanymi podczas przygotowywania i wygłaszania przemówienia, które łatwo mogą być użyte w pracy nauczycielek i nauczycieli. W części drugiej nabyte umiejętności wykorzystają poprzez uczestnictwo w wybranym typie debaty, wcześniej zapoznając się ze sposobami prowadzenia dyskusji i debat.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Pełny opis:

Zajęcia będą miały charakter przede wszystkim warsztatowy. W ich trakcie będą poruszane następujące zagadnienia:

jak rozpoczynać i kończyć mowę/lekcję

jak stawiać tezę wystąpienia/jak formułować temat lekcji

jak dobierać argumenty/jak dobierać treści na lekcji

jak nawiązywać kontakt ze słuchaczami/uczniami

jak wykorzystywać mowę ciała

jak wykorzystywać możliwości głosu

jak kontrolować tremę

jak trenować pamięć

jak urozmaicać wystąpienia/lekcje narzędziami multimedialnymi i rekwizytami

jak oceniać wystąpienie publiczne

jak wywoływać i moderować dyskusję w klasie

jak prowadzić różne typy debat

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Literatura:

Literatura

Literatura dotycząca tematyki zajęć jest ogromna. Poniżej wybrane lektury:

Anderson C., TED talks: oficjalny poradnik TED: jak przygotować wystąpienie publiczne, Wrocław 2018

Bańko M., ABC dobrego mówcy, w: Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2020, 159-230

Ćwiczenia z retoryki, red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, M. Załęska, Warszawa 2012

Korolko M., Sztuka retoryki: przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990

Kutnyj P., Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych, Warszawa 2021

Retoryka, red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Dacy, P. Wilczek, Warszawa 2009

Szermierka na słowa: o debacie oksfordzkiej i nie tylko, red. T. Dołęgowski, W. Labuda, Warszawa 2021

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć studentka/student:

potrafi zaplanować mowę

potrafi wygłosić przemówienie wykorzystując narzędzia wykorzystywane przy tworzeniu mowy wedle metody retorycznej

potrafi ocenić jakość wystąpienia publicznego

potrafi zaplanować przeprowadzenie wybranego typu debaty

potrafi moderować wybrane typy debat

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zajęć:

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć)

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

-aktywność,

-przygotowanie kilkuminutowego wystąpienia z wykorzystaniem narzędzi i wiedzy zdobytych podczas zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)