University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Grywalizacja - czy edukacja może być rozrywką? - Klinika Kariery Przyszłego Nauczyciela

General data

Course ID: 0000-GRY-KKPN-OG
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Grywalizacja - czy edukacja może być rozrywką? - Klinika Kariery Przyszłego Nauczyciela
Organizational unit: University of Warsaw
Course groups: General university courses
General university courses in the social sciences
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Type of course:

general courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Niewypełnienie ww. dokumentów oznacza rezygnację z zajęć.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP (online). Link do ww. dokumentów zostanie przesłany uczestnikom mailowo.

- wypełnienie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć pre-i post-testu (online) służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji). Link do ww. dokumentów zostanie przesłany uczestnikom mailowo.

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich.


Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu zapoznanie się z metodami aktywizującymi, wykorzystującymi mechanizmy i elementy gier w nauczaniu, uczeniu się i wychowaniu dzieci i młodzieży.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Niewypełnienie obligatoryjnej dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem drugich zajęć oznacza rezygnację z zajęć, a tym samym student zostanie poproszony o wyrejestrowanie się z nich.

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich. Jeżeli student nie spełnia tego kryterium, zostanie poproszony o wyrejestrowanie z zajęć.

Full description: (in Polish)

Zajęcia posłużą zapoznaniu studentów z tematem wykorzystania elementów gier w nauczaniu, uczeniu się i wychowaniu dzieci i młodzieży. Studenci dowiedzą się:

dlaczego warto włączyć elementy gry do nauczycielskiego warsztatu metod, jakie są zalety i wady tego typu aktywności,

jakie są cele edukacyjne metod aktywizujących wykorzystujących gry,

jakie aktywności wykorzystujące elementy gry, można zastosować na lekcji, w klasie, na terenie budynku szkoły oraz w najbliższym otoczeniu każdej szkoły,

jak zaprojektować i przeprowadzić aktywność wykorzystującą elementy gry, jakie są ograniczenia i najczęstsze trudności związane tą metoda pracy.

Zaprezentowane zostaną proste gry oraz bardziej zaawansowane aktywności i projekty zawierające elementy gry, które mogą być realizowane przez uczniów na lekcji w klasie lub w budynku szkoły.

Zajęcia odbywające się w terenie, pozwolą studentom na zapoznanie się z prostymi zadaniami przyrodniczymi, zabawami z elementami integracji sensorycznej ćwiczącej uważność oraz różnymi formami gier terenowych.

Na zajęciach studenci będą mieli możliwość doświadczenia prezentowanych aktywności z perspektywy ucznia jak również stworzenia własnych materiałów edukacyjnych z elementami gry. Możliwość działania i doświadczania będzie okazją do refleksji nad stylem pracy nauczyciela oraz analizy czynników ułatwiających i utrudniających tę pracę.

Odniesiemy się także do współpracy pomiędzy nauczycielami i między-przedmiotowego zastosowania metod opartych na grach, poprzez realizację większych projektów szkolnych lub międzyszkolnych, wykorzystujących potencjał przyrodniczo-kulturowy najbliższej okolicy oraz regionu.

Warsztat umożliwia uzyskanie kompetencji zawodowych oraz komunikacyjnych

Bibliography: (in Polish)

Houghton P., Woroll J., Leśna szkoła dla każdego, MUZA, 2017

Gaszyńska A., Świderek G., W dziką stronę. Rozmowy o edukacji w przyrodzie, ODE “Źródła”, 2016

Jodełka A.,Leśne warsztaty, Pracownia K,

Chmielińska A., Dzikie opowieści, Wydawnictwo Nieśpieszne

Learning outcomes: (in Polish)

Student:

1. W zakresie wiedzy:

zna cele edukacyjne jakim służy realizacja zajęć edukacyjnych zawierających elementy i mechanizmy gry,

zna aktywizujące metody zawierające elementy i mechanizmy gry, które można wykorzystać w budynku lub w najbliższym otoczeniu szkoły,

rozumie wady i zalety wykorzystania elementów gry w edukacji,

zna zasady bezpieczeństwa, których powinien przestrzegać na zajęciach terenowych z uczniami.

2. W zakresie umiejętności:

potrafi zaplanować, przygotować i poprowadzić grę do wykonania w sali szkolnej lub budynku szkoły,

potrafi zaplanować, przygotować i poprowadzić lekcję w terenie, w najbliższej okolicy (szkolne tereny zielone, najbliższy park, las, łąka, rzeka, staw, jezioro, przestrzeni miejskiej),

potrafi zaplanować i koordynować między-przedmiotowy projekt wykorzystujący elementy grywalizacji,

potrafi wykorzystać potencjał przyrodniczo-kulturowy najbliższej okolicy oraz regionu.

3. W zakresie kompetencji społecznych:

rozumie potrzebę wykorzystania elementów gry w nauczaniu, uczeniu się i wychowaniu dzieci i młodzieży

zachęca uczniów do poznawania przyrody różnymi zmysłami (wzrok, dotyk, słuch, smak i węch),

rozbudza w uczniach wrażliwość na piękno przyrody, uświadamia wartości krajobrazu, pobudza uważność uczniów i umiejętność wnikliwej obserwacji przyrody i krajobrazu,

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i doskonalenia swoich umiejętności,

przewiduje ograniczenia i najczęstsze trudności związane z zajęciami wykorzysującymi gry,

potrafi myśleć i działać kreatywnie oraz współpracować i komunikować się w grupie.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunki zaliczenia zajęć:

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć)

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

Ocena bieżącej aktywności na zajęciach

Wykonywanie zadań przewidzianych w trakcie zajęć.

Wykonanie zaliczeniowego Questu (gry zorganizowanej w terenie)

Classes in period "Summer semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2023-02-20 - 2023-06-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Workshops, 30 hours, 18 places more information
Coordinators: Barbara Łochowska
Group instructors: Monika Klejman
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Workshops - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)