Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Karty animacyjne w pracy nauczyciela, wychowawcy i terapeuty (edycja 2.)- Klinika Kariery przyszłego nauczyciela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0000-KAPN-KKPN-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Karty animacyjne w pracy nauczyciela, wychowawcy i terapeuty (edycja 2.)- Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
Jednostka: Uniwersytet Warszawski
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie na początku pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP

- wypełnienie pre-i post-testu służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji)

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich.

Ponadto:

- nastawienie na intensywną pracę indywidualną i zespołową. Otwartość na eksperymentowanie, twórczą zabawę i małą podróż „od ja do ja”

- czynny udział w zajęciach


Skrócony opis:

Warsztat skierowany jest do studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciela przedmiotowego (j.polski, j. obce), pedagoga, pedagoga – terapeuty, reedukatora, animatora zajęć.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Pełny opis:

Karty dialogowe są niezwykłą pomocą edukacyjną. Można je wykorzystywać zarówno w pracy indywidualnej jak i w pracy z grupami. Są doskonałym narzędziem wspierającym komunikację, rozwijają wyobraźnię, empatię i myślenie abstrakcyjne, pomagają w docieraniu do emocji i nazywaniu ich, wspierają w rozwiązywaniu konfliktów.

Bilet na księżyc to warsztat, który powstał na bazie doświadczeń pracy z wykorzystaniem kart dialogowych/metaforycznych oraz kart animacyjnych takich jak np. jak DiXit, Milove i innych.

Na warsztacie uczestnicy poznają, przetestują i przećwiczą kilkanaście struktur pracy z kartami. Każda propozycja pracy z kartami będzie opatrzona wprowadzeniem i komentarzem.

Na warsztacie będzie sporo emocji, trochę wzruszeń, kilka mniejszych i większych podróży do krainy wyobraźni, gry, opowieści i historie.

Cele warsztatu:

Poznanie nowego narzędzia (kart dialogowych) do pracy indywidualnej i grupowej

Poznanie różnych struktur pracy z kartami

Korzyści:

Rozszerzenie warsztatu pracy

Wzmocnienie własnego potencjału

Poszerzenie własnej perspektywy myślenia i postrzegania

Proponowane na warsztacie formy pracy mogą być wykorzystywane podczas godzin wychowawczych, zabaw animacyjnych, zajęć rozwijających kompetencje społeczne, komunikacyjne i językowe a także podczas pracy terapeutycznej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Warsztat umożliwia uczestnikom uzyskanie kompetencji zawodowych oraz komunikacyjnych.

Literatura:

Karty dialogowe do gier rozwijających wyobraźnię i kreatywność”, pod redakcją Roberta Domania, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Lublin 2010

Jung C.G, Praktyka psychoterapii, KR, Warszawa, 2007

Winnicott D.W, „Zabawa a rzeczywistość”, Imago, Gdańsk 2010

Keyserlingk L, „Opowieści dla duszy dziecięcej”, Jedność, Kielce, 2006

Bettelheim B, „Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartości baśni”, WAB, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu warsztatów student:

zna popularne talie kart animacyjnych oraz obszary ich zastosowania

zna podstawowe zasady pracy z kartami animacyjnymi

zna bazowe gry, zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem kart animacyjnych

wie jakie zastosowanie mają karty animacyjne w pracy indywidualnej, w pracy z grupą

wie jakie zastosowanie maja karty animacyjne podczas zabaw, w pracy wychowawczej oraz terapeutycznej

potrafi przeprowadzić kilkanaście zabaw, gier i ćwiczeń z zastosowaniem kart animacyjnych

potrafi dobierać talie kart w zależności od wyznaczonych celów edukacyjnych, społecznych, terapeutycznych

potrafi odczytywać informacje „zaszyfrowane” w wypowiedziach dzieci

umie zinterpretować wypowiedzi dzieci podczas pracy z kartami animacyjnymi

umie, z wykorzystaniem kart animacyjnych, prowadzić dialog, opowieść, grę w zabawie oraz w sytuacji terapeutycznej

wie jak wykorzystać poznane techniki w pracy twórczej z dzieckiem lub grupą, by podjęte działania wspierały procesy edukacyjne, emocjonalne i społeczne uczestników

dostrzega możliwości zastosowania w pracy twórczej i terapeutycznej z dzieckiem gier, zabaw, ćwiczeń z wykorzystaniem kart animacyjnych

dostrzega potrzebę poszerzania własnych kompetencji w zakresie wykorzystania różnorodnych materiałów w pracy z dziećmi zarówno w pracy grupowej jak i indywidualnej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zajęć:

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć)

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

- aktywny udział w warsztacie

- aktywna praca własna podczas warsztatów

- przygotowanie zestawu ćwiczeń z wybranymi kartami oraz przeprowadzenie ich w grupie warsztatowej

Zaliczenie jest formą treningu zdobytej wiedzy i umiejętności. Odbywa się w przyjaznej, bezstresowej atmosferze i stanowi integralną część zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)