University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) (NIE)stracona godzina wychowawcza – zintegrowana klasa (gry i zabawy). Klinika Kariery przyszłego nauczyciela (edycja2.)

General data

Course ID: 0000-NGW-KKPN-OG
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: (NIE)stracona godzina wychowawcza – zintegrowana klasa (gry i zabawy). Klinika Kariery przyszłego nauczyciela (edycja2.)
Organizational unit: University of Warsaw
Course groups: General university courses
General university courses in the social sciences
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Type of course:

general courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie na początku pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP

- wypełnienie pre-i post-testu służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji)

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich.

Ponadto:

- nastawienie na intensywną pracę zespołową, otwartość na działanie, twórczą zabawę

- czynny udział w zajęciach


Short description: (in Polish)

Warsztat skierowany jest do studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, nauczyciela przedmiotowego, pedagoga, pedagoga – terapeuty, psychologa, animatora zajęć, wychowawcy.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Full description: (in Polish)

Do podstawowych kompetencji każdego nauczyciela, instruktora i wychowawcy należy umiejętność skutecznej pracy z grupą (klasą), czyli taka, która pozwala na dobre zawiązanie grupy, jej bezkonfliktowe funkcjonowanie, motywowanie członków grupy do podejmowania działań i budowanie w jej ramach dobrych relacji, a w efekcie skuteczne oddziaływanie dydaktyczne i wychowawcze.

NIE) stracona godzina wychowawcza – zintegrowana klasa to warsztat, którego idea opiera się na poszukiwaniu dróg rozwijających w dzieciach kompetencje przyszłości: twórcze myślenie, wiarę we własne możliwości, świadomość emocji, empatię do świata i ludzi. Ważną rolę odgrywa również zabawa, która nie tylko bawi ale też edukuje - prowadzi, wprowadza zasady i stawia granice.

Warsztat uczy, inspiruje, prowokuje i wzrusza.

Na warsztacie będzie: Dużo ćwiczeń, gier i zabaw rozbudzających ciekawość i inspirujących do poszukiwania twórczych rozwiązań edukacyjnych. Mnóstwo dobrej zabawy i pomysłów na nią. Radość i spontaniczne działanie.

Cele:

Zapoznanie uczestników z różnymi rodzajami gier i zabaw oraz z ich zasadami

Inspirowanie do poszukiwania niekonwencjonalnych metod pracy z grupą

Inspirowanie do poszukiwanie własnej drogi pracy z grupą

Korzyści:

Zabawa

Relaks

Rozszerzenie warsztatu pracy

Uruchomienie potencjału wewnętrznego dziecka

Poznanie praktycznych form pracy twórczej z grupą

Odkrywanie swoich mocnych i słabych strony i badanie jak z tej wiedzy korzystać

Proponowane na warsztacie formy pracy mogą być wykorzystane podczas godzin wychowawczych, zabaw animacyjnych, przerw śródlekcyjnych, zajęć integracyjnych.

Warsztat umożliwia uzyskanie kompetencji zawodowych oraz komunikacyjnych

Bibliography: (in Polish)

-

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu warsztatów student:

Zna podstawowe zasady tworzenia/ budowania, inspirujących scenariuszy zajęć i godzin wychowawczych

Wie jakie treści powinien zawierać scenariusz zajęć by przynieść zamierzone korzyści dydaktyczne i wychowawcze

Umie określić walory społeczne, edukacyjne i terapeutyczne wybranych aktywności/zabaw

Zna gry i zabawy grupowe

Wie jakie zastosowanie mają poznane zabawy w pracy z grupą

Potrafi przeprowadzić gry i zabawy zespołowe a następnie przeprowadzić ich ewaluację.

Potrafi dobierać gry i zabawy w zależności od wyznaczonych celów edukacyjnych, społecznych, terapeutycznych.

Potrafi podczas planowania gier i zabaw uwzględnić potrzeby uczestników oraz dynamikę pracy z grupą.

Wie jak wykorzystać poznane gry i zabawy, by wspierały one procesy edukacyjne, emocjonalne, i społeczne uczestników

Potrafi ułożyć scenariusz zajęć ukierunkowany na najważniejsze zagadnienia związane z pracą z grupą: motywowanie, rozwiązywaniem konfliktów, indywidualizowanie potrzeb uczniów, budowanie w grupie postawy odpowiedzialności społecznej, uwrażliwianie na otaczający świat innych ludzi

Korzysta z informacji zwrotnej od uczestników gier i zabaw i potrafi oprzeć na niej działania.

Potrafi modyfikować przebieg gier i zabaw zależnie od dynamiki grupy

Rozumie znaczenie i potrzebę wspierania procesów edukacyjnych i społecznych dziecka poprzez spontaniczną oraz kierowaną zabawę

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunki zaliczenia zajęć:

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć)

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

- aktywny udział w warsztacie

- aktywna praca własna podczas warsztatów

- przygotowanie scenariusza zajęć (NIE) straconej godziny wychowawczej opartej na grach i zabawach, omówienie pracy oraz przeprowadzenie wybranych ćwiczeń w grupie warsztatowej

Zaliczenie jest formą treningu zdobytej wiedzy i umiejętności. Odbywa się w przyjaznej, bezstresowej atmosferze i stanowi integralną część zajęć.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-29
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Workshops, 20 hours, 18 places more information
Coordinators: Barbara Łochowska
Group instructors: Agnieszka Górska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Workshops - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)