Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

(NIE) stracona godzina wychowawcza – zintegrowana klasa (gry i zabawy). Klinika Kariery przyszłego nauczyciela-ZIP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0000-NSGW-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: (NIE) stracona godzina wychowawcza – zintegrowana klasa (gry i zabawy). Klinika Kariery przyszłego nauczyciela-ZIP
Jednostka: Uniwersytet Warszawski
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie na początku pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP

- wypełnienie pre-i post-testu służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji)

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich, którzy realizują specjalność nauczycielską.

Ponadto:

- nastawienie na intensywną pracę zespołową, otwartość na działanie, twórczą zabawę

- czynny udział w zajęciach


Skrócony opis:

Zajęcia składają się z 3 spotkań w godz. 16:45 – 19:45 : 10.05, 17.05, 24.05 (wtorek).

Warsztat skierowany jest do studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, nauczyciela przedmiotowego, pedagoga, pedagoga – terapeuty, psychologa, animatora zajęć, wychowawcy.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Pełny opis:

(Do podstawowych kompetencji każdego nauczyciela, instruktora i wychowawcy należy umiejętność skutecznej pracy z grupą (klasą), czyli taka, która pozwala na dobre zawiązanie grupy, jej bezkonfliktowe funkcjonowanie, motywowanie członków grupy do podejmowania działań i budowanie w jej ramach dobrych relacji, a w efekcie skuteczne oddziaływanie dydaktyczne i wychowawcze.

(NIE) stracona godzina wychowawcza – zintegrowana klasa to warsztat, którego idea opiera się na roli zabawy w życiu dziecka oraz na jej walorach społecznych i edukacyjnych. To przestrzeń działania gdzie zawsze wygrywa zabawa i staje się głównym motorem działania – bawi, uczy, prowadzi, wprowadza zasady i stawia granice.

Na warsztacie będzie: mnóstwo dobrej zabawy i pomysłów na nią. Dużo radości i spontanicznego działania.

Cele:

● Zapoznanie uczestników z różnymi rodzajami gier i zabaw oraz z ich zasadami

● Inspirowanie do poszukiwania niekonwencjonalnych metod pracy z grupą

● Inspirowanie do poszukiwanie własnej drogi pracy z grupą

Korzyści:

● Zabawa

● Relaks

● Rozszerzenie warsztatu pracy

● Uruchomienie potencjału wewnętrznego dziecka

● Poznanie praktycznych form pracy twórczej z grupą

● Odkrywanie swoich mocnych i słabych strony i badanie jak z tej wiedzy korzystać

Proponowane na warsztacie formy pracy mogą być wykorzystane podczas godzin wychowawczych, zabaw animacyjnych, przerw śródlekcyjnych, zajęć integracyjnych.

Warsztat umożliwia uzyskanie kompetencji zawodowych oraz komunikacyjnych

Literatura:

Jasper Jul, Twoje kompetentne dziecko. Dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej, Mind, 2014

Amanda Ripley, Najbystrzejsze dzieciaki świata, PWN, Warszawa 2015

Peter Gray, Wolne dzieci. Jak zabawa sprawia, że dzieci są szczęśliwsze, bardziej pewne siebie i lepiej się uczą?, Wydawnictwo MiND, przełożyła Grażyna Chamielec, Podkowa Leśna 2015

Charmaine Liebertz, Skarbnica Edukacji Dobrego Serca. Inteligencja emocjonalna: podstawy, metody i zabawy, JEDNOŚĆ, tłumaczenie Magdalena Jałowiec-Sawicka, Kielce 2007

Viliam Klimáček, Dezider Tóth, Noga w nogę, wydawnictwo BIS, Warszawa 2005

Richard Louv, Ostatnie dziecko lasu. Jak uchronić nasze dzieci przed zespołem deficytu lasu, RELACJA, Warszawa 2014

Werner Michl, Pedagogika przeżyć, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011

https://gryzabawy.pl/zabawy-na-kreatywnosc/

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu warsztatów student:

● Zna podstawowe zasady tworzenia/ budowania, inspirujących scenariuszy zajęć i godzin wychowawczych

● Wie jakie treści powinien zawierać scenariusz zajęć by przynieść zamierzone korzyści dydaktyczne i wychowawcze

● Umie określić walory społeczne, edukacyjne i terapeutyczne wybranych aktywności/zabaw

● Zna gry i zabawy grupowe

● Wie jakie zastosowanie mają poznane zabawy w pracy z grupą

● Potrafi przeprowadzić gry i zabawy zespołowe a następnie przeprowadzić ich ewaluację.

● Potrafi dobierać gry i zabawy w zależności od wyznaczonych celów edukacyjnych, społecznych, terapeutycznych.

● Potrafi podczas planowania gier i zabaw uwzględnić potrzeby uczestników oraz dynamikę pracy z grupą.

● Wie jak wykorzystać poznane gry i zabawy, by wspierały one procesy edukacyjne, emocjonalne, i społeczne uczestników

● Potrafi ułożyć scenariusz zajęć ukierunkowany na najważniejsze zagadnienia związane z pracą z grupą: motywowanie, rozwiązywaniem konfliktów, indywidualizowanie potrzeb uczniów, budowanie w grupie postawy odpowiedzialności społecznej, uwrażliwianie na otaczający świat innych ludzi

● Korzysta z informacji zwrotnej od uczestników gier i zabaw i potrafi oprzeć na niej działania.

● Potrafi modyfikować przebieg gier i zabaw zależnie od dynamiki grupy

● Rozumie znaczenie i potrzebę wspierania procesów edukacyjnych i społecznych dziecka poprzez spontaniczną oraz kierowaną zabawę

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zajęć:

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć)

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

- aktywny udział w warsztacie

- aktywna praca własna podczas warsztatów

- przygotowanie scenariusza zajęć (NIE) straconej godziny wychowawczej opartej na grach i zabawach, omówienie pracy oraz przeprowadzenie wybranych ćwiczeń w grupie warsztatowej

Zaliczenie jest formą treningu zdobytej wiedzy i umiejętności. Odbywa się w przyjaznej, bezstresowej atmosferze i stanowi integralną część zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)