Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczne aspekty budowania kontaktu z dzieckiem z trudnościami komunikacyjnymi w kontekście pracy z uchodźcami z Ukrainy - Klinika Kariery przyszłego nauczyciela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0000-PBK-KK-B-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczne aspekty budowania kontaktu z dzieckiem z trudnościami komunikacyjnymi w kontekście pracy z uchodźcami z Ukrainy - Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
Jednostka: Uniwersytet Warszawski
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie na początku pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP

- wypełnienie pre-i post-testu służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji)

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich, którzy realizują specjalność nauczycielską.

Pożądane jest wcześniejsze zaliczenie zajęć z psychologii rozwoju lub psychologii dziecka.

Pożądana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie materiałów filmowych (nie jest to warunek konieczny).Skrócony opis:

Zajęcia składają się z dwóch spotkań: 2.09.2022 w godz. 9 -14 oraz 03.09.2022 w godz. 9:30-12:45 i odbędą się na Wydziale Psychologii.

Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom sposobów pracy z dzieckiem, które doświadcza trudności w komunikowaniu się z otoczeniem i umożliwienie przećwiczenia tych metod w grupie warsztatowej.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Pełny opis:

Zajęcia będą obejmować:

1) Część teoretyczną, podczas której omówione i przedstawione zostaną podejścia relacyjne, oparte na naturalnej komunikacji, uwzględniające potrzeby i motywację dziecka (Prelinguistic Milieu Training, Reciprocal Interaction Teaching, Pivotal Response Training, Early Start Denver Model, etc.) 6h

2) Część praktyczną dotyczącą komunikowania się w zabawie z dzieckiem 4h

3) Część praktyczną dotyczącą budowania kontaktu podczas spotkania z dzieckiem 4h

4) Część dyskusyjną, podczas której skupimy się na pytaniach i odpowiedziach 2h

5) Część superwizyjną, podczas której omawiać będziemy przypadki (superwizja powinna odbyć się w późniejszym czasie, min. 2 tygodnie po zakończeniu warsztatów) 4h

Udział w warsztacie umożliwi uzyskanie kompetencji zawodowych oraz kompetencji komunikacyjnych (w tym umiejętności pracy w grupie, umiejętności interpersonalnych, refleksyjności w zakresie komunikowania się i budowania relacji z dzieckiem z trudnościami z komunikacją).

Literatura:

Udostępniona przez prowadzącą

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu, student/ka będzie mieć następujące umiejętności:

• Omawianie (znajomość, rozumienie różnic, charakteryzowanie) podejść relacyjnych, wspierających komunikowanie się z dzieckiem z trudnościami z komunikacją;

• Tworzenie zabaw wspierających kompetencje komunikacyjne dziecka;

• Tworzenie scenariuszy zajęć opartych na zabawie i relacji;

• Analizowanie przypadków i dopasowywanie sposobów i technik pracy do potrzeb i możliwości dzieci;

• Ćwiczenie własnej refleksyjności w kontakcie z dzieckiem;

• Omawianie przypadków z praktyki własnej lub pochodzących z materiałów przygotowanych przez prowadzącą, poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań wniesionych problemów.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zajęć:

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć)

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

Zajęcia wymagają aktywnego uczestnictwa i dużego zaangażowania.

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pracy z dzieckiem – w praktyce własnej lub dla przykładowego dziecka z materiałów udostępnionych przez prowadzącą. Dokumentacja obejmuje: refleksyjne notatki dotyczące omawianego przypadku, plan pracy z dzieckiem, przykładowy scenariusz zajęć.

Obecność podczas części superwizyjnej jest obowiązkowa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)