Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasady bezpiecznego kontaktu z dziećmi - zachowania i praktyki przeciwdziałające krzywdzeniu i przemocy rówieśniczej - Klinika Kariery przyszłego nauczyciela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0000-ZBKD-KK-B-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady bezpiecznego kontaktu z dziećmi - zachowania i praktyki przeciwdziałające krzywdzeniu i przemocy rówieśniczej - Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
Jednostka: Uniwersytet Warszawski
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich, którzy realizują specjalność nauczycielską.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie na początku pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP

- wypełnienie pre-i post-testu służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji)


Skrócony opis:

Zajęcia składają się z dwóch spotkań: 8 i 9 września, w godz. 10:00- 15:00 i odbędą się na Wydziale Psychologii.

Ideą przedmiotu jest wyposażenie uczestników w podstawowe umiejętności związane z rozpoznawaniem czynników ryzyka krzywdzenia dzieci oraz podejmowaniem działań profilaktycznych skoncentrowanych wokół przeciwdziałaniu krzywdzeniu i przemocy rówieśniczej w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą (polską i ukraińską) w kontekście szkolnym, w relacjach między dorosłymi a dziećmi.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci poznają czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci oraz podstawowe zasady profilaktyki krzywdzenia i przemocy rówieśniczej w relacji dorosły - dziecko, a następnie pracują – w formie warsztatowej – nad adaptacją tych zasad do konkretnych działań związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą (polską i ukraińską) w kontekście szkolnym. W toku ćwiczeń uczestnicy szukają sytuacji ryzykownych, analizują je i projektują rozwiązania, które zminimalizują ryzyko krzywdzenia dzieci w ich miejscu pracy, uwzględniając bezpieczeństwo relacji dorosłych i dzieci.

Udział w warsztacie umożliwia uzyskanie przez studenta kompetencji zawodowych oraz analitycznych – w zakresie analizy i rozwiązywania problemów związanych z ochroną dzieci przed krzywdzeniem i przeciwdziałaniem przemocy rówieśniczej.

Literatura:

Barlińska, J., Filipiak, B. (2021). Wyzwania w skutecznej profilaktyce cyberprzemocy rówieśniczej. W: A. Burnos, E., K. Bargiel-Matusiewicz, Pisula. Wybrane problemy współczesnej szkoły. Warszawa: Scholar.

Pyżalski, J. (2018) Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – krytyczny przegląd stosowanych rozwiązań. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 17 (1) s. 30 – 45.

Sajkowska, M. (2020). Zintegrowany model profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci według Smallbone’a, Marshalla i Wortleya. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 19 (2).

Sajkowska, M. (2011). Program „Chronimy dzieci” – standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo–wychowawczych Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 10 (1).

Efekty uczenia się:

Efektem uczenia się jest znajomość podstawowych czynników ryzyka krzywdzenia dzieci oraz zasad działań profilaktycznych w relacji dorosły-dziecko w kontekście szkolnym, a także analityczne podejście do problemu ochrony dzieci przed krzywdzeniem i przemocą rówieśniczą w środowisku szkolnym.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zajęć:

- obecność studenta w 100% wszystkich spotkań

- aktywny udział w ćwiczeniach prezentowanych na warsztacie

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć)

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)