University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Principles of safe contact with children - behaviors and practices preventing harm and peer violence- Career Clinic for future teachers

General data

Course ID: 0000-ZBKD-KK-B-OG
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Principles of safe contact with children - behaviors and practices preventing harm and peer violence- Career Clinic for future teachers
Name in Polish: Zasady bezpiecznego kontaktu z dziećmi - zachowania i praktyki przeciwdziałające krzywdzeniu i przemocy rówieśniczej - Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
Organizational unit: University of Warsaw
Course groups: General university courses
General university courses in the social sciences
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

general courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich, którzy realizują specjalność nauczycielską.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie na początku pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP

- wypełnienie pre-i post-testu służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji)


Short description: (in Polish)

Zajęcia składają się z dwóch spotkań: 8 i 9 września, w godz. 10:00- 15:00 i odbędą się na Wydziale Psychologii.

Ideą przedmiotu jest wyposażenie uczestników w podstawowe umiejętności związane z rozpoznawaniem czynników ryzyka krzywdzenia dzieci oraz podejmowaniem działań profilaktycznych skoncentrowanych wokół przeciwdziałaniu krzywdzeniu i przemocy rówieśniczej w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą (polską i ukraińską) w kontekście szkolnym, w relacjach między dorosłymi a dziećmi.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Full description: (in Polish)

Podczas zajęć studenci poznają czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci oraz podstawowe zasady profilaktyki krzywdzenia i przemocy rówieśniczej w relacji dorosły - dziecko, a następnie pracują – w formie warsztatowej – nad adaptacją tych zasad do konkretnych działań związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą (polską i ukraińską) w kontekście szkolnym. W toku ćwiczeń uczestnicy szukają sytuacji ryzykownych, analizują je i projektują rozwiązania, które zminimalizują ryzyko krzywdzenia dzieci w ich miejscu pracy, uwzględniając bezpieczeństwo relacji dorosłych i dzieci.

Udział w warsztacie umożliwia uzyskanie przez studenta kompetencji zawodowych oraz analitycznych – w zakresie analizy i rozwiązywania problemów związanych z ochroną dzieci przed krzywdzeniem i przeciwdziałaniem przemocy rówieśniczej.

Bibliography: (in Polish)

Barlińska, J., Filipiak, B. (2021). Wyzwania w skutecznej profilaktyce cyberprzemocy rówieśniczej. W: A. Burnos, E., K. Bargiel-Matusiewicz, Pisula. Wybrane problemy współczesnej szkoły. Warszawa: Scholar.

Pyżalski, J. (2018) Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – krytyczny przegląd stosowanych rozwiązań. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 17 (1) s. 30 – 45.

Sajkowska, M. (2020). Zintegrowany model profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci według Smallbone’a, Marshalla i Wortleya. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 19 (2).

Sajkowska, M. (2011). Program „Chronimy dzieci” – standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo–wychowawczych Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 10 (1).

Learning outcomes: (in Polish)

Efektem uczenia się jest znajomość podstawowych czynników ryzyka krzywdzenia dzieci oraz zasad działań profilaktycznych w relacji dorosły-dziecko w kontekście szkolnym, a także analityczne podejście do problemu ochrony dzieci przed krzywdzeniem i przemocą rówieśniczą w środowisku szkolnym.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunki zaliczenia zajęć:

- obecność studenta w 100% wszystkich spotkań

- aktywny udział w ćwiczeniach prezentowanych na warsztacie

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć)

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)