University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Knowledge systems

General data

Course ID: 1000-717SWD Erasmus code / ISCED: 11.4 / (0613) Software and applications development and analysis
Course title: Knowledge systems Name in Polish: Systemy wiedzy
Department: Faculty of Mathematics, Informatics, and Mechanics
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza:

1. ma pogłębioną wiedzę z działów matematyki niezbędnych do reprezentacji wiedzy (język logiki pierwszego rzędu, teoria krat) (K_W01).

2. dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji wnioskowań formalnych w inżynierii wiedzy (K_W02).

3. ma wiedzę na temat narzędzi i środowisk reprezentacji wiedzy (K_W10).

4. zna metody konstruowania ontologii (K_W02).

5. ma podstawową wiedzę w zakresie podstawowych niezależnych od dziedziny kategorii ontologicznych (K_W02).

Umiejętności:

1. posiada umiejętność konstruowania modelu dziedziny na podstawie nieformalnej specyfikacji (K_U01).

2. analizuje pojęcia sformalizowane w wybranych systemach logicznych o znaczeniu informatycznym, tworzy w nich formalizacje zadanych pojęć (K_U10).

3. posiada pogłębioną umiejętność komunikacji z ekspertami nie posiadającymi wiedzy informatycznej (K_U11).

4. potrafi opisywać wybrane problemy informatyczne i ich rozwiązania w sposób zrozumiały dla nieinformatyka (K_U12).

Kompetencje:

1. zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej (K_K01).

2. potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu, w szczególności w kontaktach z nieinformatykiem (K_K02).

3. potrafi prezentować zagadnienia informatyczne w kontaktach z nieinformatykiem (K_K06).

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

- obecność na zajęciach (ćwiczeniach i laboratoriach)

- zadania domowe programistyczne i teoretyczne

- egzamin pisemny

- egzamin ustny ze znajomości teorii z wykładu

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.