University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Intellectual property rights - basic course

General data

Course ID: 1000-OOPOWI Erasmus code / ISCED: 10.9 / (0421) Law
Course title: Intellectual property rights - basic course Name in Polish: Podstawy ochrony własności intelektualnej
Organizational unit: Faculty of Mathematics, Informatics, and Mechanics
Course groups: Obligatory courses for 1st grade JSEM
Obligatory courses for 1st grade Mathematics
Obligatory courses for 1st year Bioinformatics
Obligatory courses for 1st year Computer Science
ECTS credit allocation (and other scores): 0.50
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description:

The course includes the most relevant issues in the field of intellectual property rights on a basic level.

Full description:

The course includes the most relevant issues in the field of intellectual property rights like:

- general issues and basic terminology in the field of intellectual property rights,

- division of intellectual property rights,

- copyright - are we allowed to copy books, how to exploit research results and scientific publications according to the law, protection of creative activity - personal rights to works and copyrights,

- patent claims - requirements for patent protection,

- patent information - sources of information, data bases, patent searches,

- practical examples of patent protection,

- way of dealing with new invention,

- rules in patent law relevant in academic environment.

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza: student zna i rozumie

* podstawową wiedzę dotyczącą prawnych i społecznych aspektów informatyki, w tym odpowiedzialności zawodowej i etycznej, kodeksów etycznych, własności intelektualnej, prywatności i swobód obywatelskich, ryzyka i odpowiedzialności związanej z systemami informatycznymi, zna zasady netykiety, rozumie zagrożenia związane z przestępczością elektroniczną (K_W12).

Umiejętności: student potrafi

* pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie (K_U02);

* samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie (K_U09).

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

* pracy z zachowaniem uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu informatyka (K_K02);

* uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz wyszukiwania informacji w literaturze oraz zasięgania opinii ekspertów (K_K03).

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 4 hours more information
Coordinators: Jarosław Deminet
Group instructors: Jarosław Deminet
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Pass/fail
Lecture - Pass/fail

Classes in period "Winter semester 2021/22" (in progress)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 4 hours more information
Coordinators: Jarosław Deminet
Group instructors: Jarosław Deminet
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Pass/fail
Lecture - Pass/fail
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.