University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Physics I (Mechanics)

General data

Course ID: 1100-1AF14 Erasmus code / ISCED: 13.201 / (unknown)
Course title: Physics I (Mechanics) Name in Polish: Fizyka I (mechanika)
Organizational unit: Faculty of Physics
Course groups: (in Polish) Nanoinżynieria; przedmioty dla I roku
(in Polish) Nauczanie fizyki; przedmioty dla I roku
(in Polish) ZFBM - Zastosowania fizyki w biologii i medycynie; przedmioty dla I roku
Astronomy (1st level); 1st year courses
Physics (1st level); 1st year courses
Course homepage: https://www.fuw.edu.pl/~gonz/dydaktyka/fizyka1/Wyklad21_22.html
ECTS credit allocation (and other scores): 9.00
view allocation of credits
Language: Polish
Main fields of studies for MISMaP:

physics

Prerequisites (description):

To be refreshed:

- basic law of physics (Newton's Laws of dynamics, conservation principles, linear and rotational motion)

- elementary and trigonometric functions

- cartesian reference frame

- vectors, their coordinates and compontents, vector calculus

- defferentiation

Short description:

The lecture introduces main concepts of the classical mechanics, starting from the point mass kinematics, Newton laws, Conservation laws, to Keppler laws and rigid bodies mechanics. Presented problems are illustrated by many demonstrations. Basic concepts of the Special Theory of Relativity are also introduced. Course includes lectures and classes.

Full description:

The aim of the lecture is to introduce principles of mechanics and of the Special Theory of Relativity, focusing on the practical use of the acquired knowledge. Lectures are illustrated with many experiments.

Program of the lecture will include:

- Subject matter and methodology of Physics: physical quantities, systems of units, measurement errors, models.

- Description of motion: reference frame, different types of motion, relative motion, Galilleo transformation, Doppler effect.

- Principles of Motion: inertia, inertial system, forces and interactions, Newton laws of motion.

- Solving equations of motion. Motion in a non-inertial system of reference

- Momentum conservation law, angular momentum conservation.

- Energy conservation: kinetic energy, potential forces, potential energy, elastic collisions.

- Gravitation, Keppler’s laws.

- Fluid statics and motion.

- Rigid Bodies: statics, equations of motion, moment of inertia.

- Speed of light, Einstein postulate, the Lorentz transformation

- Time dilation, length contraction, relativity of simultaneity, the twin paradox.

- Relativistic momentum and energy, energy conservation.

- Photon as a particle, Compton effect, relativistic Doppler effect

- Invariant mass, elementary particles, particle collisions

Classes are a deeply integrated part of the course. They will focus on:

- use of basic calculation methods needed to solve problems

- solving simple problems, testing understanding of introduced matters

- solving more complex problems, broadening understanding and extending the acquired knowledge.

Estimated time of work:

- lecture 45h

- classes 75h

- preparation to lecture 15h

- preparation to classes 30h

- homeworks 45h

- preparation to colloquia 40h

- preparation to the exam 60h

Total: 310h

Bibliography:

Podręczniki:

1. A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, tom I

2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, tom I

3. Feynmana wykłady z fizyki, t.1

4. J. Ginter, Nie bój się pochodnej

4. W. Korczak, M. Trajdos, Wektory, pochodne, całki

6. D. F. Styer, Teoria względności dla dociekliwych

Zbiory zadań

1. A. Hennel i in. Zadania i problemy z fizyki, cz. 1.

2. J. Walker, Podstawy fizyki, zbiór zadań

3. Zbiór zadań Feynmana wykłady z fizyki

4. J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski, Zbiór zadań z fizyki

5. Feynman radzi

6. Rozwiązania zadań Feynmana wykłady z fizyki

Learning outcomes:

A successful student:

KNOWLEDGE

- recognizes different motions and identifies the corresponding motion laws

- knows different conservation laws and describes their role in mechanics

- describes basic assumptions and outcomes of the Special Theory of Relativity

SKILLS

- applies laws of dynamics to description of motion

- compares results of measurements with model expectations

- defines the problem based on experimental evidence and selects the solving method

ATTITUDES

- understands the key role of experiment in the development of models in physics

Assessment methods and assessment criteria:

1. Obecność na ćwiczeniach rachunkowych i wykładowych jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwione nieobecności na więcej niż ośmiu godzinach ćwiczeń rachunkowych i dwóch godzinach ćwiczeń wykładowych (2/15 czasu ćwiczeń w ciągu semestru) skutkują niezaliczeniem przedmiotu, zgodnie z zasadami studiowania na Wydziale Fizyki. Usprawiedliwienia nieobecności na ćwiczeniach należy przedstawić prowadzącemu na pierwszych zajęciach po nieobecności.

2. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest łączne spełnienie poniższych warunków:

- obecność na zajęciach, zgodnie z p. 1;

- zaliczenie pisemnych sprawdzianów (patrz poniżej);

- zdanie egzaminu ustnego.

3. W trakcie semestru odbędą się dwa kolokwia oraz kolokwium rozszerzone i egzamin ustny w pierwszej sesji oraz kolokwium poprawkowe i egzamin ustny w sesji poprawkowej.

4. Dwa pierwsze kolokwia obejmować będą po cztery zadania (rozwiązanie każdego z nich oceniane będzie na maksymalnie 5 punktów). Kolokwium rozszerzone (a także poprawkowe) będzie obejmować 4 zadania (rozwiązanie każdego z nich oceniane będzie na maksymalnie 5 punktów) oraz test otwarty, z którego można zdobyć maksymalnie 20 punktów (20 pytań, każde ocenione na co najwyżej 1 punkt). W sumie, ze sprawdzianów pisemnych można otrzymać 80 punktów. W przypadku zaliczania kolokwium poprawkowego nie są liczone punkty zdobyte podczas kolokwium rozszerzonego pisemnego.

5. Pod koniec semestru będzie zorganizowane jedno dodatkowe kolokwium dla osób, które z ważnych przyczyn nie mogły uczestniczyć w jednym z dwóch kolokwiów opisanych w p. 4. Materiał tego kolokwium obejmować będzie cały semestr. Punktacje z zadań - jak w przypadku dwóch kolokwiów opisanych w p. 4. Warunkiem uczestnictwa w tym kolokwium jest przedstawienie wykładowcy odnośnego usprawiedliwienia nieobecności. W przypadkach spornych decyduje Dziekan.

6. Zaliczenie pisemnych sprawdzianów uzyskuje się po zdobyciu łącznie ze wszystkich pisemnych sprawdzianów co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów. Podany próg procentowy może ulec bardzo niewielkiemu obniżeniu wynikającemu z kształtu histogramu zdobytych punktów przez uczestników sprawdzianów.

7. Do kolokwium rozszerzonego w pierwszej sesji mogą przystąpić wszystkie osoby realizujące przedmiot, które mają szanse osiągnąć próg procentowy określony w p. 6. Do kolokwium poprawkowego w sesji poprawkowej przystępują osoby, które:

- chcą poprawić ocenę uzyskaną w pierwszej sesji;

- mają szanse osiągnąć w sesji poprawkowej próg procentowy przyjęty (zgodnie z p. 6) w pierwszej sesji.

8. Do egzaminu ustnego (w sesji pierwszej lub poprawkowej) przystępują osoby, które zaliczyły pisemne sprawdziany. Egzamin ustny polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania obejmujące materiał wykładu.

9. Osoba, która nie zdała egzaminu ustnego w pierwszej sesji może przystąpić do egzaminu ustnego w sesji poprawkowej, bez konieczności zaliczania kolokwium poprawkowego. Niezaliczony w sesji poprawkowej egzamin ustny nie jest powtarzany.

10. Ocena ze sprawdzianów pisemnych S obliczana jest na podstawie zależności liniowej:

S = 2 + 3.5*(W/80 - P)/(1-P) ,

gdzie W jest liczbą zdobytych punktów ze sprawdzianów pisemnych, a P jest progiem procentowym, o którym mowa w p. 6.

Ocena egzaminu ustnego (U, w skali 3 - 5.5) należy do wykładowcy. Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania co najmniej oceny 3 z egzaminu ustnego, bez względu na wynik ze sprawdzianów pisemnych.

Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną (S + U)/2, zaokrągloną do połówek liczb, z ocen uzyskanych ze sprawdzianów pisemnych i oceny z egzaminu ustnego.

11. Wykładowca może odstąpić od przeprowadzenia egzaminu ustnego, proponując danej osobie ocenę końcową.

12. Ze względu na pandemię powyższe zasady mogą ulec zmianom wynikającym z zarządzeń władz wydziału lub uczelni.

Practical placement:

Do not apply

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 60 hours, 250 places more information
Class-plenary, 15 hours, 250 places more information
Lecture, 45 hours, 250 places more information
Coordinators: Jerzy Łusakowski
Group instructors: Jerzy Kamiński, Tomasz Kazimierczuk, Jerzy Łusakowski, Andrzej Majhofer, Roman Nowak, Michał Tomza, Krzysztof Turzyński, Dariusz Wardecki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Lecture - Examination

Classes in period "Winter semester 2021/22" (in progress)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 60 hours, 250 places more information
Class-plenary, 15 hours, 250 places more information
Lecture, 45 hours, 250 places more information
Coordinators: Nevill Gonzalez Szwacki
Group instructors: Nevill Gonzalez Szwacki, Maciej Kierkla, Michał Łukawski, Andrzej Majhofer, Tomasz Matulewicz, Krzysztof Mękała, Paulina Michalak, Łukasz Nakonieczny, Roman Nowak, Michał Ryczkowski, Paweł Trautman, Krzysztof Turzyński, Dariusz Wardecki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Lecture - Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.