Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka II (elektryczność i magnetyzm)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1AF24 Kod Erasmus / ISCED: 13.201 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Fizyka II (elektryczność i magnetyzm)
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty dla I roku
Fizyka, I stopień; przedmioty obowiązkowe dla I roku
Nanoinżynieria; przedmioty dla I roku
ZFBM - Zastosowania fizyki w biologii i medycynie; przedmioty dla I roku
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl./~babinski/Informacja.html
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Zjawiska związane z elektrycznością i magnetyzmem stanowią jeden z podstawowych działów fizyki. Ich znajomość jest zatem elementem podstawowej wiedzy wymaganej od osób studiujących zagadnienia fizyczne i stanowi fundament dalszego kształcenia w tej dziedzinie. Podczas wykładu przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia z tej dziedziny. Szczególny nacisk położony zostanie na demonstracje eksperymentalne omawianych zjawisk, które w trakcie wykładu będą także gruntownie omawiane. Opis prezentowanych zjawisk zawierać będzie perspektywę historyczną umożliwiającą prześledzenie rozwoju myśli naukowej w ubiegłych wiekach. Omówione będą aktualne zastosowania omawianych zjawisk. Przedstawione zostaną metody opisu tych zjwisk. Podsumowaniem wykładu będzie analiza równań Maxwella.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie, bogato ilustrowanym pokazami przedstawione zostaną podstawowe pojęcia z dziedziny klasycznego elektromagnetyzmu podsumowane w równaniach Maxwella.

Pełny opis:

Wykład bogato ilustrowany pokazami, będzie obejmował następujące tematy:

1. Elektrostatyka. Prawo Coulomba, prawo Gaussa;

2. Pole elektryczne w obecności przewodników. E=0 wewnątrz przewodnika, ładunki na powierzchni, pole prostopadłe do powierzchni przewodnika, ostrza;

3. Praca w polu sił, potencjał, pojemność przewodnika;

4. Pole elektryczne w obecności dielektryków. Dielektryk w kondensatorze płaskim, wektory E, P, D, pojemność kondensatora wypełnionego dielektrykiem.

5. Prąd stały. Równanie ciągłości, prawo Ohma, ciepło Joule'a;

6. Przewodnictwo ciał stałych, łączenie oporów, prawa Kirchhoffa, siła elektromotoryczna;

7. Zjawiska termoelektryczne, przewodnictwo elektryczne w cieczach, źródła siły elektromotorycznej;

8. Siły działające na przewodnik w polu magnetycznym. Siła Lorentza, siła Ampera.;

9. Prawo Gaussa, prawo Ampera, silnik prądu stałego, prawo Biota-Savarta;

10. Pole magnetyczne w materii;

11. Ziemskie pole magnetyczne. Mikroskopowy opis magnetyzmu

12. Prąd przemienny. Obwody prądu przemiennego, prądnica, transformator;

13. Równania Maxwella;

14. Fale elektromagnetyczne;

Opis przygotował Adam Babiński, styczeń 2012

Literatura:

Podstawowy podręcznik:

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, t. 3 ,PWN 2003, 2005, 2006

Podręczniki uzupełniające:

A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, t. 2 część 1 i część 2, PWN 1991

Jan Gaj, Elektryczność i magnetyzm, Wydawnictwa UW, 2000

David J. Griffiths, Podstawy elektrodynamiki, PWN, 2001

R.P.Feynman, R.B.Leighton, M.Sands, Feynamana wykłady z fizyki, PWN, 2007

E.M.Purcell, Elektryczność i magnetyzm, PWN, 1971

Zbiory zadań:

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, Zbiór zadań PWN, 2005

A. Hennel, W. Szuszkiewicz, Zadania i problemy z fizyki PWN, 1997

J.Jędrzejewski, W.Kruczek, A.Kujawski, Zbiór zadań z fizyki, PWN ,1976

Efekty uczenia się:

K_W01

zna i rozumie podstawowe prawa i koncepcje klasycznego elektromagnetyzmu, rozumie ich historyczny rozwój i znaczenie dla postępu nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, poznania świata i rozwoju ludzkości

K_U01

potrafi posługiwać się aparatem matematyki wyższej i metodami matematycznymi fizyki przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych z zakresu elektyrczności i magnetyzmu, potrafi samodzielnie odtworzyć twierdzenia i równania opisujące podstawowe zjawiska i prawa obowiązujące w tej dziedzinie, potrafi przeprowadzić dowody tych twierdzeń i praw

K_U05

potrafi w sposób przystępny przedstawić i wyjaśnić podstawowe fakty dotyczące zjawisk i praw fizyki w zakresie elektryczności i magnetyzmu i skutecznie komunikować się zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami w tym zakresie

K_K01

jest gotów uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Elementami oceny są:

a) Obowiązkowe ćwiczenia. W ciągu całego semestru można opuścić bez usprawiedliwienia co najwyżej cztery terminy ćwiczeń.

b) Dwa kolokwia w ciągu semestru.

Zaliczenie ćwiczeń wymaga: obecności na ćwiczeniach i zebrania 50% punktów z obu kolokwiów

c) Egzamin pisemny

d) Egzamin ustny. Do egzaminu ustnego przystępują osoby, które zaliczyły ćwiczenia. Osobom, które bardzo dobrze zaliczą ćwiczenia może zostać zaproponowana ocena odzwierciedlająca wyniki zaliczenia ćwiczeń. W przypadku kiedy proponowana ocena nie jest satysfakcjonująca będzie można zdawać egzamin ustny.

Jeśli student/ka nie zaliczył/a ćwiczeń rachunkowych ale zdał/zdała egzamin pisemny to ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego.

Jeśli student/ka nie zaliczył/a ćwiczeń rachunkowych i nie zdał/zdała egzaminu pisemnego to otrzymuje ocenę niedostateczną i ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego.

Na egzaminie poprawkowym: Jeśli student/ka uprzednio nie zaliczył/a ćwiczeń i otrzymuje ocenę niedostateczną z egzaminu pisemnego poprawkowego to ostateczną oceną z egzaminu poprawkowego jest ocena niedostateczna. Pozostałe osoby przystępują do egzaminu ustnego, ostateczna ocena będzie zależała od wyniku obu egzaminów.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia wykładowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Babiński
Prowadzący grup: Adam Babiński, Maciej Długosz, Jerzy Kamiński, Michał Łukawski, Jerzy Łusakowski, Michał Ryczkowski, Teresa Rząca-Urban, Jan Suffczyński, Paweł Trautman, Krzysztof Turzyński, Waldemar Urban
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia wykładowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Babiński
Prowadzący grup: Adam Babiński, Witold Bardyszewski, Jerzy Kamiński, Jan Klamka, Jerzy Łusakowski, Teresa Rząca-Urban, Jan Suffczyński, Krzysztof Turzyński, Waldemar Urban
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.