Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1B01 Kod Erasmus / ISCED: 13.201 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Fizyka I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~jlusakowski/Mechanika19_20/Wyklad19_20.html
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien przypomnieć sobie wiadomości dotyczące:

- podstawowych praw fizyki (zasady dynamiki Newtona, prawa zachowania, ruch postępowy i obrotowy)

- funkcji elementarnych i trygonometrycznych, wraz z wykresami

- układu współrzędnych kartezjańskich

- wektorów, ich współrzędnych i składowych, operacji na wektorach

- pochodnych

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład przedstawia podstawowe zagadnienia mechaniki klasycznej od kinematyki punktu materialnego, przez Prawa Newtona i zasady zachowania, do Praw Kepplera i mechaniki bryły sztywnej. Omawiane zagadnienia są bogato ilustrowane pokazami. Przedstawiane są także podstawowe zagadnienia Szczególnej Teorii Względności. Integralną częścią przedmiotu są także ćwiczenia rachunkowe.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstaw mechaniki oraz Szczególnej Teorii Względności, z naciskiem na umiejętność zastosowania zdobywanej wiedzy. Wykłady są bogato ilustrowane pokazami.

Program wykładu obejmuje:

- Przedmiot i metodologia fizyki: pomiary fizyczne, układ jednostek, błędy pomiarowe, modele w fizyce.

- Opis ruchu w przestrzeni: układy odniesienia, różne rodzaje ruchu, względność ruchu, transformacja Galileusza, efekt Dopplera.

- Prawa dynamiki: bezwładność, układ inercjalny, siły i oddziaływania, zasady dynamiki Newtona.

- Rozwiązywanie równań ruchu: oscylator harmoniczny, wahadło, dynamika ruchu po okręgu, ruch w jednorodnym polu elektrycznym i magnetycznym. Prawa ruchu w układzie nieinercjalnym.

- Zasada zachowania pędu, zasada zachowania momentu pędu, ruch ciał o zmiennej masie

- Zasada zachowania energii: energia kinetyczna, siły zachowawcze, energia potencjalna, zderzenia elastyczne

- Prawo powszechnego ciążenia, prawa Kepplera

- Elementy statyki i dynamiki płynów.

- Bryła sztywna: statyka, opis ruchu, prawa ruchu, moment bezwładności, energia ruchu obrotowego.

- Prędkość światła, postulaty Einsteina, czasoprzestrzeń i transformacja Lorentza

- Dylatacja czasu i skrócenie Lorentza, względność równoczesności i przyczynowość, paradoks bliźniąt.

- Relatywistyczna definicja pędu i energii, zasada zachowania energii.

- Foton jako cząstka, efekt Comptona, relatywistyczny efekt Dopplera

- Masa niezmiennicza i układ środka masy, cząstki elementarne, zderzenia relatywistycznych cząstek.

Integralną częścią przedmiotu są ćwiczenia rachunkowe. Ich program obejmował będzie:

- zastosowanie podstawowych metod rachunkowych potrzebnych przy rozwiązywaniu zadań,

- rozwiązywanie prostych rachunkowo problemów, sprawdzających zrozumienie poruszanych zagadnień,

- rozwiązywanie bardziej złożonych problemów, pogłębiających i utrwalających zdobyta wiedzę.

Nakład pracy studenta:

- wykład 45h

- ćwiczenia 60h

- ćwiczenia wykładowe 15h

- przygotowanie do wykładu 15h

- przygotowanie do ćwiczeń 30h

- zadania domowe 35h

- przygotowanie do kolokwiów 30h

- przygotowanie do egzaminu 40h

Razem: 270h

Literatura:

Podręczniki:

1. A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, tom I

2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, tom I

3. Feynmana wykłady z fizyki, t.1

4. J. Ginter, Nie bój się pochodnej

4. W. Korczak, M. Trajdos, Wektory, pochodne, całki

6. D. F. Styer, Teoria względności dla dociekliwych

Zbiory zadań

1. A. Hennel i in. Zadania i problemy z fizyki, cz. 1.

2. J. Walker, Podstawy fizyki, zbiór zadań

3. Zbiór zadań Feynmana wykłady z fizyki

4. J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski, Zbiór zadań z fizyki

5. Feynman radzi

6. Rozwiązania zadań Feynmana wykłady z fizyki

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

- zna i rozumie podstawowe prawa i koncepcje fizyki klasycznej i kwantowej, rozumie ich historyczny rozwój i znaczenie dla postępu nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, poznania świata i rozwoju ludzkości

- rozpoznaje rodzaje ruchu i wskazuje prawa nimi rządzące

- formułuje podstawowe prawa zachowania i opisuje ich wpływ na zachowanie układów

- opisuje podstawowe założenia i konsekwencje Szczególnej Teorii Względności

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE

- potrafi posługiwać się aparatem matematyki wyższej i metodami matematycznymi fizyki przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych, potrafi samodzielnie odtworzyć twierdzenia i równania opisujące podstawowe zjawiska i prawa przyrody, potrafi przeprowadzić dowody tych twierdzeń i praw

- potrafi w sposób przystępny przedstawić i wyjaśnić podstawowe fakty dotyczące zjawisk i praw fizyki i skutecznie komunikować się zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami w zakresie fizyki

- stosuje zasady dynamiki do opisu ruchu ciał

- porównuje wyniki doświadczeń z przewidywaniami modeli

- na podstawie obserwacji formułuje problem i proponuje metodę jego rozwiązania

POSTAWY

- wskazuje na kluczową rolę wyników doświadczalnych przy formułowaniu modeli fizycznych

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na ćwiczeniach rachunkowych i wykładowych jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwione nieobecności na więcej niż ośmiu godzinach ćwiczeń rachunkowych i dwóch godzinach ćwiczeń wykładowych (2/15 czasu ćwiczeń w ciągu semestru) skutkują niezaliczeniem przedmiotu, zgodnie z zasadami studiowania na Wydziale Fizyki. Usprawiedliwienia nieobecności na ćwiczeniach należy przedstawić prowadzącemu na pierwszych zajęciach po nieobecności.

2. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest łączne spełnienie poniższych warunków:

- obecność na zajęciach, zgodnie z p. 1;

- zaliczenie pisemnych sprawdzianów (patrz poniżej);

- zdanie egzaminu ustnego.

3. W trakcie semestru odbędą się dwa kolokwia, egzamin pisemny i ustny w pierwszej sesji oraz egzamin pisemny i ustny w sesji poprawkowej.

4. Każde kolokwium obejmować będzie cztery zadania (rozwiązanie każdego z nich oceniane będzie na maksymalnie 5 punktów). Egzamin pisemny (a także poprawkowy) będzie obejmować 4 zadania (rozwiązanie każdego z nich oceniane będzie na maksymalnie 5 punktów) oraz test otwarty, z którego można zdobyć maksymalnie 20 punktów (20 pytań, każde ocenione na co najwyżej 1 punkt). W sumie, ze sprawdzianów pisemnych można otrzymać 80 punktów. W przypadku zdawania pisemnego egzaminu poprawkowego nie są liczone punkty zdobyte podczas pierwszego egzaminu pisemnego.

5. Pod koniec semestru będzie zorganizowane jedno dodatkowe kolokwium dla osób, które z ważnych przyczyn nie mogły uczestniczyć w jednym z dwóch kolokwiów opisanych w p. 4. Materiał tego kolokwium obejmować będzie cały semestr. Punktacje za zadania - jak w przypadku dwóch kolokwiów opisanych w p. 4. Warunkiem uczestnictwa w tym kolokwium jest przedstawienie wykładowcy odnośnego usprawiedliwienia nieobecności. Decyzja o akceptacji usprawiedliwienia należy do wykładowcy (nie dotyczy to zwolnień lekarskich, które są zawsze akceptowane). W przypadkach spornych decyduje Dziekan.

6. Zaliczenie pisemnych sprawdzianów uzyskuje się po zdobyciu łącznie ze wszystkich sprawdzianów co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów. Podany próg procentowy może ulec bardzo niewielkiemu obniżeniu wynikającemu z kształtu histogramu zdobytych punktów przez uczestników sprawdzianów.

7. Do egzaminu pisemnego w pierwszej sesji mogą przystąpić wszystkie osoby realizujące przedmiot, które mają szanse osiągnąć próg procentowy określony w p. 6. Do egzaminu pisemnego w sesji poprawkowej przystępują osoby, które:

- chcą poprawić ocenę uzyskaną w pierwszej sesji;

- mają szanse osiągnąć w sesji poprawkowej próg procentowy przyjęty (zgodnie z p. 6) w pierwszej sesji.

8. Do egzaminu ustnego (w sesji pierwszej lub poprawkowej) przystępują osoby, które zaliczyły pisemne sprawdziany. Egzamin ustny polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania obejmujące materiał wykładu.

9. Osoba, która nie zdała egzaminu ustnego w pierwszej sesji może przystąpić do egzaminu ustnego w sesji poprawkowej, bez konieczności zdawania poprawkowego egzaminu pisemnego. Niezaliczony w sesji poprawkowej egzamin ustny nie jest powtarzany.

10. Ocena ze sprawdzianów pisemnych S obliczana jest na podstawie zależności liniowej:

S = 2 + 3.5*(W/80 - P)/(1-P) ,

gdzie W jest liczbą zdobytych punktów ze sprawdzianów pisemnych, a P jest progiem procentowym, o którym mowa w p. 6.

Ocena egzaminu ustnego (U, w skali 3 - 5.5) należy do wykładowcy. Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania co najmniej oceny 3 z egzaminu ustnego, bez względu na wynik ze sprawdzianów pisemnych.

Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną (S + U)/2, zaokrągloną do połówek liczb, z ocen uzyskanych ze sprawdzianów pisemnych i oceny z egzaminu ustnego.

11. Wykładowca może odstąpić od przeprowadzenia egzaminu ustnego, proponując danej osobie ocenę końcową.

Praktyki zawodowe:

Nie obowiązują

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.