Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1BF21 Kod Erasmus / ISCED: 13.201 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Fizyka II
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl./~babinski/Informacja.html
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zjawiska związane z elektrycznością i magnetyzmem stanowią jeden z podstawowych działów fizyki. Ich znajomość jest zatem elementem podstawowej wiedzy wymaganej od osób studiujących zagadnienia fizyczne i stanowi fundament dalszego kształcenia w tej dziedzinie. Podczas wykładu przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia z tej dziedziny. Szczególny nacisk położony zostanie na demonstracje eksperymentalne omawianych zjawisk, które w trakcie wykładu będą także gruntownie omawiane. Opis prezentowanych zjawisk zawierać będzie perspektywę historyczną umożliwiającą prześledzenie rozwoju myśli naukowej w ubiegłych wiekach. Omówione będą aktualne zastosowania omawianych zjawisk. Przedstawione zostaną metody opisu tych zjawisk. Podsumowaniem wykładu będzie analiza równań Maxwella.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie, bogato ilustrowanym pokazami przedstawione zostaną podstawowe pojęcia z dziedziny klasycznego elektromagnetyzmu podsumowane w równaniach Maxwella.

Pełny opis:

Na wykładzie przedstawione zostaną podstawowe informacje z dziedziny elektryczności i magnetyzmu podsumowane w równaniach Maxwella.

Wykład, bogato ilustrowany pokazami, będzie obejmował następujące tematy:

1. Elektrostatyka. Prawo Coulomba, prawo Gaussa, praca w polu sił, potencjał, pojemność przewodnika.

2. Pole elektryczne w obecności przewodników. E=0 wewnątrz przewodnika, ładunki na powierzchni, pole prostopadłe do powierzchni przewodnika, ostrza.

3. Pole elektryczne w obecności dielektryków. Dielektryk w kondensatorze płaskim, wektory E, P, D, wnęki, pojemność kondensatora wypełnionego dielektrykiem.

4. Prąd stały. Równanie ciągłości, prawo Ohma, ciepło Joule'a, łączenie oporów, siła elektromotoryczna, prawa Kirchhoffa, zjawiska termoelektryczne.

5. Siły działające na przewodnik w polu magnetycznym. Siła Lorentza, siła Ampera, silnik prądu stałego, prawo Biota-Savarta, prawo Gaussa, prawo Ampera.

6. Prąd przemienny, indukcja elektromagnetyczna. Obwody prądu przemiennego, indukcyjność, indukcja wzajemna, transformator.

7. Pole magnetyczne w materii.

8. Podsumowanie - równania Maxwella.

Opis przygotował Adam Babiński, styczeń 2012

Literatura:

Podstawowy podręcznik:

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, t. 3 ,PWN 2003, 2005, 2006

Podręczniki uzupełniające:

A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, t. 2 część 1 i część 2, PWN 1991

Jan Gaj, Elektryczność i magnetyzm, Wydawnictwa UW, 2000

David J. Griffiths, Podstawy elektrodynamiki, PWN, 2001

R.P.Feynman, R.B.Leighton, M.Sands, Feynamana wykłady z fizyki, PWN, 2007

Zbiory zadań:

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, Zbiór zadań PWN, 2005

A. Hennel, W. Szuszkiewicz, Zadania i problemy z fizyki PWN, 1997

Efekty uczenia się:

K_W01

zna i rozumie podstawowe prawa i koncepcje klasycznego elektromagnetyzmu, rozumie ich historyczny rozwój i znaczenie dla postępu nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, poznania świata i rozwoju ludzkości

K_U01

potrafi posługiwać się aparatem matematyki wyższej i metodami matematycznymi fizyki przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych z zakresu elektyrczności i magnetyzmu, potrafi samodzielnie odtworzyć twierdzenia i równania opisujące podstawowe zjawiska i prawa obowiązujące w tej dziedzinie, potrafi przeprowadzić dowody tych twierdzeń i praw

K_U05

potrafi w sposób przystępny przedstawić i wyjaśnić podstawowe fakty dotyczące zjawisk i praw fizyki w zakresie elektryczności i magnetyzmu, a także skutecznie komunikować się zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami w tym zakresie

K_K01

jest gotów uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Elementami oceny są:

a) Obowiązkowe ćwiczenia. W ciągu całego semestru można opuścić bez usprawiedliwienia co najwyżej dwa terminy ćwiczeń.

b) Dwa kolokwia w ciągu semestru.

Zaliczenie ćwiczeń wymaga: obecności na ćwiczeniach i zebrania 50% punktów z obu kolokwiów

c) Egzamin pisemny i egzamin ustny.

Do egzaminu pisemnego przystępują osoby, które zaliczyły ćwiczenia.

Osobom, które zdadzą egzamin pisemny z wynikiem bardzo dobrym może zostać zaproponowana ocena odzwierciedlająca wyniki egzaminu i zaliczenia ćwiczeń. W przypadku kiedy proponowana ocena nie jest satysfakcjonująca będzie można zdawać egzamin ustny. Pozostałe osoby przystępują do egzaminu ustnego, ostateczna ocena będzie zależała od wyniku obu egzaminów oraz zaliczenia ćwiczeń.

Jeśli student/ka nie zaliczył/a ćwiczeń rachunkowych to ma prawo w sesji egzaminacyjnej zaliczać ćwiczenia rachunkowe podczas egzaminu pisemnego.

W przypadku zaliczenia w taki sposób ćwiczeń student/ka przystępuje do egzaminu pisemnego i ustnego w sesji poprawkowej.

W przypadku niezaliczenia ćwiczeń student/ka otrzymuje ocenę niedostateczną i przystępuje do egzaminu pisemnego i ustnego w sesji poprawkowej.

Na egzaminie poprawkowym: Jeśli student/ka uprzednio nie zaliczył/a ćwiczeń i otrzymuje ocenę niedostateczną z egzaminu pisemnego to ostateczną oceną z egzaminu poprawkowego jest ocena niedostateczna. Pozostałe osoby przystępują do egzaminu ustnego, ostateczna ocena będzie zależała od wyniku obu egzaminów.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.