University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Visual Optics

General data

Course ID: 1100-1BO20
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Visual Optics
Name in Polish: Optyka widzenia
Organizational unit: Faculty of Physics
Course groups: ESOO - European programme in ophthalmic optics and optometry; 1st year courses
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Zaliczony wykład z Optyki geometrycznej i instrumentalnej oraz Pracownia optyki geometrycznej i instrumentalnej

Short description: (in Polish)

Przedmiotem wykładu jest oko miarowe i niemiarowe (zaberrowane) jako układ optyczny tworzący obraz dla różnych geometrii obserwacji, oświetlenia i zastosowanej korekcji niemiarowości.

Full description: (in Polish)

Wykład ten stanowi wstęp do wykładu Optometria I i jednocześnie utrwala wiedzę zdobytą na wykładzie Optyka geometryczna i instrumentalna. Celem wykładu jest zapoznanie studentów (1) z wybranymi modelami oka jako układu optycznego, tworzącego obraz w warunkach rzeczywistych tj. uwzględniających oświetlenie, niemiarowości sferyczne i cylindryczne oraz zmiany w budowie i funkcjonowaniu oka postępujące z wiekiem oraz (2) z podstawami korekcji jednoocznej tj. nieuwzględniającej efektów związanych z widzeniem obuocznym. Powstawanie obrazów w oku opisywane jest językiem optyki geometrycznej. Jedynie przy omawianiu zdolności rozdzielczej oka wprowadzane są elementarne pojęcia z zakresu dyfrakcji światła.

Program:

1. Oko teoretyczne - modele zbliżone do oka rzeczywistego.

2. Osie oka i kąty między osiami

3. Oko teoretyczne zredukowane.

4. Niemiarowości (ametropie) sferyczne. Korygowanie ametropii sferycznych.

5. Akomodacja oka i jej miary, starczowzroczność (prezbiopia). Dodatek do bliży

6. Astygmatyzm. Korygowanie astygmatyzmu

7. Powiększenie okularowe

8 Jakość obrazu siatkówkowego

9. Miary ostrości widzenia i tablice optotypów

Wykłady i ćwiczenia odbywają się w wymiarze 2h/tydzień w ciągu pierwszych ośmiu tygodni zajęć semestru letniego.

Studenci chcący uczęszczać na wykład powinni mieć zaliczony wykład Optyki geometrycznej i instrumentalnej (1100-1B05)

Opis sporządził Marek Kowalczyk-Hernandez, luty 2018

Bibliography: (in Polish)

1. Andrzej Styszyński, "Korekcja wad wzroku - procedury badania refrakcji," wyd. II, Alfa-Medica Press, 2009;

2. Michael P. Keating "Geometric, Physical, and Visual Optics" Butterworth-Heinemann; 2 edition, 2002;

3. David A. Atchison, George Smith "Optics of the human eye" Butterworth-Heinemann; 1 edition, 2000;

4. Ronald B. Rabbets "Bennett and Rabbett's Clinical Visual Optics" 4 edition, Butterworth-Heinemann; 2007.

5. Andrew Keirl i Caroline Christie, "Clinical optics and Refraction" Elsevier 2007

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunkiem koniecznym i dostatecznym dopuszczenia do egzaminu jest regularne uczęszczanie na ćwiczenia. Studenci mający więcej niż DWIE NIEUSPRAWIEDLIWIONE GODZINY nieobecności na ćwiczeniach nie będą dopuszczeni do egzaminu.

W trakcie semestru dwa kolokwia składające się z części testowej (test wielokrotnego wyboru) oraz z zadań rachunkowych podobnych do tych rozwiązywanych na ćwiczeniach lub do zadań domowych rozwiązywanych samodzielnie w ramach przygotowania do ćwiczeń w Laboratorium optyki widzenia.

Ocena końcowa z przedmiotu Optyka widzenia jest średnią arytmetyczną dwóch pozytywnych ocen uzyskanych na kolokwiach, a jeżeli nie satysfakcjonuje ona studenta, student przystępuje do egzaminu i otrzymuje ocenę końcową będącą średnią ważoną ocen z kolokwiów i z egzaminu. Waga ocen z kolokwiów jest równa 1, a z egzaminu jest równa 3. Egzamin jest egzaminem pisemnym składającym się, podobnie jak kolokwia, z testu wielokrotnego wyboru i zadań rachunkowych.

Student , który zaliczył co najwyżej jedno kolokwium, obowiązkowo przystępuje do egzaminu, o ile spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu (obecność na ćwiczeniach). Wyniki 10-minutowych kartkówek przeprowadzanych na wykładzie nie wpływają na ocenę końcową.

Studenci, którzy nie zaliczą tego przedmiotu powinni wyrejestrować się z listy zarejestrowanych na Pracownię optometryczną I, odbywającą się w III semestrze. Ci, którzy tego nie dopełnią będą wyrejestrowywani przez Dziekanat.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-21 - 2022-06-15
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Class, 15 hours more information
Lecture, 15 hours more information
Coordinators: Małgorzata Patrzykont
Group instructors: Małgorzata Patrzykont
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Lecture - Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)