University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Programming

General data

Course ID: 1100-1INZ24
Erasmus code / ISCED: 11.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Programming
Name in Polish: Programowanie IN
Organizational unit: Faculty of Physics
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

For students that do not know any programming language

or do not know Python.

Mode:

Classroom

Short description:

The aim of the course is to familiarize students with the basics of Python programming. Exercises will be devoted to writing simple programs.

Full description:

Programme:

1. Good practices for organizing code, naming variables, creating documentation

2. Fundamental data types

3. Operators

4. Selection and iteration statements

5. Operators

6. Complex types: list, dictionary, tuple

7. Simple algorithms

8. Monte Carlo techniques

9. numpy and matplotlib

10. Introduction to object oriented programming

Learning outcomes: (in Polish)

Po zaliczaniu przedmiotu student:

WIEDZA

- znać składnię języka Python: strukturę programu, typy danych, instrukcje sterujące, podstawowe operatory, funkcje, operacje wejścia/wyjścia, wybrane funkcje i klasy z bibliotek numpy i matplotlib oraz podstawy pisania własnych klas.

UMIEJĘTNOŚCI

- umieć wymyślić algorytm w celu rozwiązania prostego problemu obliczeniowego i napisać program w języku Python realizujący ten algorytm.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie na ocenę na podstawie projektów wykonywanych w domu oraz aktywności na ćwiczeniach. Wymagana jest też obecność na zajęciach.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)