University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Psychology of contact with the patient and first aid

General data

Course ID: 1100-2BO05 Erasmus code / ISCED: 14.4 / (0313) Psychology
Course title: Psychology of contact with the patient and first aid Name in Polish: Psychologia kontaktów z pacjentem i pierwsza pomoc
Organizational unit: Faculty of Physics
Course groups: ESOO - European programme in ophthalmic optics and optometry; 2nd year courses
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Na koniec zajęć odbywa się test zaliczeniowy. Podstawowym warunkiem uzyskania zaliczenia jest ocena z kolokwium końcowego.

Mode:

Classroom

Short description:

The aim of the course is to familiarize students with the basic terms and issues in the field of general psychology, psychology of contact with the patient, and psychopathology. The lecture discusses the contemporary psychological theories and research on the processes of emotion and motivation, individual differences, psychopathology, and methods of work with the patient. During the lectures applicability of the presented information in practice are indicated. Content classes are contained in three blocks - the basics of psychology, psychopathology, and methods of working with a patient

Full description: (in Polish)

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i zagadnieniami z zakresu psychologii ogólnej, psychologii kontaktu z pacjentem oraz psychopatologii. W ramach wykładu omawiane są współczesne teorie i badania psychologiczne dotyczące procesów emocji i motywacji, różnic indywidualnych, psychopatologii oraz metod pracy z pacjentem. W trakcie wykładów wskazywane są możliwości zastosowania prezentowanych informacji w praktyce. Treści zajęć zawarte są w trzech blokach - podstawy psychologii, psychopatologia oraz metody pracy z pacjentem

Tematy wykładów

1. Definicja pomocy psychologicznej i jej formy

2. Współczesne kierunki psychologiczne: kierunek psychodynamiczny, behawioryzm, podejście humanistyczne i kierunek poznawczy

3. Psychologia emocji.

4. Motywacja. Co to jest "motywacja"? Podstawowe teorie motywacji.

5. Stres. Strategie radzenia sobie ze stresem

6. Procesy uczenia się.

7. Pomoc psychologiczna a wsparcie społeczne

8. Psychoterapia - podejście behawioralne

9. Psychoterapia - podejście poznawcze

10. Psychoterapia - podejście humanistyczno-egzystencjalne

11. Psychoterapia systemowa.

12. Interwencja kryzysowa

13. Rehabilitacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością

14. Psychoprofilaktyka i edukacja w zakresie zdrowia

Bibliography: (in Polish)

literatura obowiązkowa:

1. Sęk, H., Brzezińska A. (2008). Podstawy pomocy psychologicznej. W: J. Strelau i D. Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki, t.2. Gdańsk: GWP.

2. Rakowska, J.M. (2005). Skuteczność psychoterapii. Warszawa: Scholar.

3. Sęk, H., Cieślak R. (2006). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Kowalik S. (2007). Psychologia rehabilitacyjna. Warszawa: WAiP.

5. Prigatano G.P. (2009). Rehabilitacja neuropsychologiczna. Warszawa PWN; cz. 2.

6. Linley, P.A., Joseph S. (2007). Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

7. Grzesiuk L. (red). 2005. Psychoterapia .Teorie. Warszawa: Eneteia. (Rozdziały: Sokolik, Z. Psychoanaliza, s. 25-128; Rakowska, J. Terapia behawioralno-poznawcza, s. 133-174; Grzesiuk L. i Jakubowska U. Terapia humanistyczno-egzystencjalna, s. 177-189; Grzesiuk L. i Jakubowska U. Terapia systemowa, s. 189-195).

8. Pilecka, B. (2005). Kryzys psychologiczny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 9. Zimbardo, P.G. Psychologia i życie. Warszawa, 2004; Wydawca: PWN (wybrane fragmenty)

Strelau, J. Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk, 2000; Wydawca: GWP (wybrane fragmenty)

literatura uzupełniająca:

1. Brzeziński, J., Chyrowicz, Poznaniak W., Toeplitz -Winiewska, M. ( 2008). Etyka zawodu psychologa. Warszawa: Scholar.

2. Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Heszen, I., Sęk, H. (2008). Zdrowie i stres. W: Strelau, J., Doliński, D. (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 681-734.

4. Gałkowski, T. i Pisula, E. (2006). Psychologia rehabilitacyjna. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

5. Kriese , M. (2005). Smutek , strata, żałoba. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

6. Kubacka-Jasiecka, D., Budyń, K. (2005). Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Kubler-Ross, E. (2005). Życiodajna śmierć. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha Sp. z o.o.

8. Łojek E. i Bolewska A.(2008, red.). Wybranie zagadnienia rehabilitacji neuropsychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo SCHOLAR.

9. Pąchalska M.(2008). Rehabilitacja neuropsychologiczna. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

10. Rakowska, J.M. (2000). Terapia krótkoterminowa. Warszawa: PWN.

11. Shepherd, G.( 1999). Rehabilitacja w psychiatrii. Pruszków: Towarzystwo Amici di Tworki.

12. Woolfe, R. i Dryden, W. (red). (2003). Handbook of Counselling Psychology. London: Sage. Fragmenty zostaną przetłumaczone i będą dostępne w czytelni.

13. Yalom, I., Leszcz, M. (2005). Psychoterapia grupowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

14. Zalewska , M i Schier K. (2005). Psychoterapia dzieci i młodzieży. W: L. Grzesiuk (red). Psychoterapia. Praktyka. Warszawa. Eneteia.

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza

Student zna:

podstawowe kierunki w psychologii

mechanizmy emocji oraz motywacji

metody pracy z pacjentem

Postawy

Student widzi związek między posiadaniem wiedzy z zakresu psycholiogii a nawiązaniem oraz utrzymaniem profesjonalnej relacji z pacjentem

Umiejętności

Student rozpoznaje podstawowe mechanizmy funkcjonowania emocjonalnego oraz potrafi nawiązać profesjonalny kontakt z pacjentem

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kolokwium - Kryterium oceniania:

poniżej 60% poprawnych odpowiedzi - 2

60-69% - 3

70 - 74% - 3,5

75 - 84% - 4

85 - 89% - 4,5

90 - 100% - 5

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 30 hours, 30 places more information
Coordinators: Anna Duszyk-Bogorodzka
Group instructors: Anna Duszyk-Bogorodzka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Lecture - Examination

Classes in period "Winter semester 2022/23" (future)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-29
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 30 hours, 30 places more information
Coordinators: Anna Duszyk-Bogorodzka
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Lecture - Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.