University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Fundamentals of scientific presentations

General data

Course ID: 1100-3BB12 Erasmus code / ISCED: 13.2 / (0533) Physics
Course title: Fundamentals of scientific presentations Name in Polish: Podstawy prezentacji naukowej
Organizational unit: Faculty of Physics
Course groups: ESOO - European programme in ophthalmic optics and optometry; 2nd year courses
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z zasadami przekazu informacji o prowadzonych badaniach i uzyskiwanych wynikach. Tematyka zajęć obejmie typowe formy komunikacji wewnątrz środowiska naukowego, formy przekazu adresowanego do szerszych kręgów odbiorców.Będzie także mowa o środkach wzbogacających jakość i atrakcyjność przekazu. W czasie zajęć przewidziane są ćwiczenia praktyczne.

Full description: (in Polish)

Motywacja: Profesjonalna prezentacja swoich prac i projektów jest bardzo ważna zarówno wewnątrz grupy wspólnie prowadzącej badania jak i w szerszym środowisku. Dobrze przygotowana i sprawnie zaprezentowana prezentacja może być dodatkowym atutem prowadzącym do pozyskania nowych współpracowników lub do rozszerzenia pola badań. Prezentacja nudna i nieczytelna zniechęca potencjalnych partnerów i wyrabia złą opinię. Naukowcy pragnący skutecznie zdobywać fundusze na swoje projekty muszą skutecznie przekazywać opinii publicznej informacje o wadze prowadzonych badań.

Treść:

W trakcie kilku wykładów zostanie przekazany słuchaczom zbiór użytecznych informacji pomagających sprawnie i skutecznie prezentować publicznie swój obszar badawczy, uzyskane wyniki i zamierzenia. Tematyka zajęć obejmie:

- typowe formy komunikacji wewnątrz środowiska naukowego (referat, plakat),

- autorskie formy przekazu adresowanego do szerszych kręgów odbiorców (wykład popularyzatorski, informację prasową, artykuł popularny ...)

Będzie także mowa o:

- działaniach popularyzatorskich oraz o

- środkach wzbogacających jakość i atrakcyjność przekazu, w tym o grafice, fotografii i prezentacji wideo.

Działania wzbogacające zajęcia:

- W czasie zajęć każdy słuchacze będzie miał okazję przećwiczyć praktycznie niektóre omawiane zagadnienia: przygotować i przedstawić prezentację na wybrany temat oraz przygotować i zaprezentować plakat.

- Wystąpienie każdego studenta będzie komentowane w ogólnej dyskusji.

Bibliography: (in Polish)

Brak obowiązkowej literatury.

Literatura nieobowiązkowa:

Wasylczyk P.- Prezentacje naukowe, PWN, Warszawa, 2017.

Niedzicki W. - Sztuka prezentacji w nauce, biznesie, polityce, - Poltext, Warszawa, 2010.

Sadowski M. P. - Doskonała prezentacja. Sztuka skutecznego przekazu, - Helion, Warszawa, 2008.

Leary M. - Wywieranie wrażenia na innych; O sztuce autoprezentacji. - GWP, Gdańsk, 2004.

Lunden B. Rosell L. - Techniki prezentacji; O sztuce przemawiania, angażowania i przekonywania. - BL Info Polska, Gdańsk, 2003.

Młyniec W. Ufnalska S. - Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe. - Sorus, Poznań, 2005

Weiner J. - Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych: przewodnik praktyczny. - PWN, Warszawa, 2003.

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza:

- zna zbiór faktów użytecznych przy przygotowywaniu różnych form prezentacji,

Umiejętności:

- potrafi przygotować wybraną formę prezentacji,

- potrafi świadomie dobierać i różnicować środki przekazu dostosowane do zamierzonego celu,

Postawy:

- docenia potrzebę i znaczenie skutecznego prezentowania wyników i przedmiotu badań, rozumie potrzeby odbiorcy i ograniczenia w skuteczności przekazu.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie na ocenę.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu = 3

Składniki procentowe oceny:

1) ocena za wygłoszenie 10 minutowej prezentacji 35%

2) ocena za przygotowany plakat 15%

3) obecności 50% (50% = obecność na wszystkich zajęciach)

W przypadku konieczności zaliczenia poprawkowego wymagane będzie przygotowanie i przedstawienie prezentacji oraz plakatu. W ocenie będzie także uwzględniany składnik dotyczący obecności.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 30 hours, 200 places more information
Coordinators: Aleksandra Fijałkowska
Group instructors: Aleksandra Fijałkowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Lecture - Grading

Classes in period "Winter semester 2022/23" (future)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-29
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 30 hours, 200 places more information
Coordinators: Aleksandra Fijałkowska
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Lecture - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.