Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie leków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4PM13
Kod Erasmus / ISCED: 11.954 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projektowanie leków
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM, II stopień; Projektowanie molekularne i bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Metody obrazowania powierzchni receptorów. Najważniejsze typy

oddziaływania niekowalencyjnych, na poziomie mikroskopowym i mezoskopowym, Model

klucz-zamek vs. dopasowanie ligand-receptor - efekty entropowe. Wpływ rozpuszczalnika,

efekt desolwatacji. Zarys rozwoju nowych metodologii, m.in. pełnego wzajemnego

dopasowania się receptora i inhibitora. Makromolekuły jako cel działania leku. Sposoby

przygotowania receptora pochodzącego z różnych źródeł (Xray, NMR, HomMod). Analiza

centrum aktywnego oraz metody przewidywania centrum aktywnego.

Przegląd baz małych cząsteczek, metody przeszukiwania baz (2D, 3D, problem

konformacyjny). Porównywanie cząsteczek – metody wyliczania podobieństwa, deskryptory

molekularne, współczynnik podobieństwa i współczynnik odległości (Tanimoto, etc), budowa

farmakoforów. Metody projektowania bibliotek (różnorodność – diversity set), wybór

„lekopodobnych cząsteczek” , reguła Lipińskiego, chemia kombinatoryczna.

Wykorzystanie baz cząstek chemicznych do dokowania (przegląd algorytmów i

oprogramowania) . Projektowanie de-novo, automatyczne metody tworzenia cząsteczek:

inside-out i outside-in, definiowanie miejsc lokalizacji grup chemicznych, wady i zalety

podejścia. Projektowanie na podstawie znanych związków bądź cech (farmakoforu),

projektowanie analogów.

Wyliczanie energii wiązania z pól siłowych, metody wyznaczania różnic energii swobodnej,

m.in. komputerowej alchemii. Przegląd funkcji oceniających dopasowanie, zalety i wady.

Wyliczanie energii desolwatacji.

QSAR: zależność aktywności od struktury, metodologia, przegląd równań, walidacja,

chiralność i aktywność biologiczna, ADME.

Efekty uczenia się:

- zna typowe problemy projektowania leków (K_W07)

- ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną (K_W11)

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu bioinformatyki (K_W12)

- potrafi analizować strukturę i funkcję układów biomolekularnych związanych z procesami chorobowymi (K_U10)

- potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę w innych dziedzinach, m.in. w diagnostyce medycznej, projektowaniu leków oraz w zagadnieniach biologii medycznej, genomiki, proteomiki oraz biologii systemów (K_U11)

- potrafi dokonać analizy właściwości zarówno małych cząsteczek jak i receptora (K_U12)

- potrafi dokonać wyboru metody projektowania leków w zależności od typu problemu i danych jakimi dysponuje (K_U13)

- ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji (K_K02)

- rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie (K_K03)

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K06)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)