Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza i wizualizacja danych w Pythonie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-ADP-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0611) Computer use Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza i wizualizacja danych w Pythonie
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie doskonalące kompetencje cyfrowe przydatne w nauce i na rynku pracy
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Nie jest wymagane żadne wcześniejsze doświadczenie z programowaniem.


W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie:

- studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich,

- pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich,

- czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich.


Zajęcia dofinansowane zostały ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.


Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie najpóźniej na początku pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP

- wypełnienie pre-testu służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji).


Warunkiem akceptacji grupy na etap początku zajęć jest min. 10 studentów, którzy wypełnią powyższą deklarację i pre-test.


Warunkiem finalnej akceptacji grupy jest wypełnienie wszystkich w/w

wymagań przez co najmniej 10 studentów.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie:

- studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich,

- pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich,

- czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich.

Zajęcia dofinansowane zostały ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Przedmiot przygotowuje słuchaczy do podstawowego wykorzystania języka Python w analizie i wizualizacji danych. Kurs dedykowany jest osobom początkującym, bez wcześniejszego doświadczenia z programowaniem. Kurs prowadzony jest w trzech grupach: dwóch zdalnie i jednej stacjonarnie.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawami programowania w języku Python, ze szczególnym uwzględnieniem metod analizy i wizualizacji danych. Kurs dedykowany jest osobom początkującym; nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie z programowaniem. Tematyka zajęć:

1. Wprowadzenie do środowisk Pythona

2. Struktury danych i operatory

3. Pętle i instrukcje warunkowe

4. Funkcje

5. Obsługa plików

6. Elementy statystyki

7. Obsługa wielowymiarowych tabel i macierzy w bibliotece NumPy

8. Analiza dużych zbiorów danych z wykorzystaniem biblioteki Pandas

9. Tworzenie wykresów z użyciem biblioteki Matplotlib

10. Dopasowywanie funkcji do danych z wykorzystaniem biblioteki SciPy

Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym studenci wykonywać będą liczne ćwiczenia pod opieką prowadzących. Zadania praktyczne pomogą w przyswojeniu zdobytej wiedzy. Materiały dydaktyczne umieszczane będą na platformie Kampus. Zajęcia umożliwiają uzyskanie kompetencji informatycznych oraz analitycznych.

Literatura:

Oficjalny tutorial języka Python - https://docs.python.org/3/tutorial/index.html

Literatura zostanie zaprezentowana na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Student posiada podstawową znajomość składni języka Python. Rozwiązuje proste problemy analizy danych, wykorzystując narzędzia programistyczne. Potrafi przedstawiać wyniki w wizualnie atrakcyjny sposób. Jest gotów samodoskonalić swoje kompetencje cyfrowe.

Metody i kryteria oceniania:

Po każdych zajęciach przewidziane jest krótkie zadanie domowe, które należy oddać przed następnymi zajęciami. Za każde zadanie otrzymać można 1 punkt.

Warunki zaliczenia zajęć:

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- zdobycie co najmniej 50% punktów z zadań domowych

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć).

Warunkiem finalnej akceptacji grupy jest wypełnienie wszystkich w/w wymagań przez co najmniej 10 studentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mękała, Stanisław Żukowski
Prowadzący grup: Krzysztof Mękała, Jerzy Szuniewicz, Stanisław Żukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w trzech grupach: grupy nr 1 i 3 w trybie on-line, grupa nr 2 w trybie stacjonarnym. Prosimy o zapisanie się do właściwej grupy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mękała, Stanisław Żukowski
Prowadzący grup: Krzysztof Mękała, Stanisław Żukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)