Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie w języku Julia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PJJ-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0611) Computer use Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Programowanie w języku Julia
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie doskonalące kompetencje cyfrowe przydatne w nauce i na rynku pracy
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Przedmiot jest przeznaczony dla osób po kursie podstawowego programowania (w dowolnym języku).


W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie:

- studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich,

- pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich,

- czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich.


Zajęcia dofinansowane zostały ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.


Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie najpóźniej na początku pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP

- wypełnienie pre-testu służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji).


Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie:

- studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich,

- pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich,

- czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zajęć:

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć).

- Projekt programistyczny zaliczeniowy

- Warunkiem akceptacji grupy na etap początku zajęć jest min. 10

studentów, którzy wypełnią powyższą deklarację i pre-test.

- Warunkiem finalnej akceptacji grupy jest wypełnienie wszystkich w/w wymagań

przez co najmniej 10 studentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Miernik
Prowadzący grup: Krzysztof Miernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z językiem programowania Julią i jej zastosowaniami, w szczególności do analizy numerycznej i analizy danych.

Zajęcia dofinansowane zostały ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Pełny opis:

Julia jest nowym językiem ogólnego przeznaczenia, stworzonym głównie z myślą o analizie numerycznej i analizie danych. Łączy ze sobą zalety języków dynamicznych (elastyczność) z językami kompilowanymi (wydajność). Uczestnicy przedmiotu zapoznają się z podstawami języka, możliwościami optymalizacji wydajności, pakietami umożliwiającymi zaawansowaną analizę danych (w tym ich prezentację) oraz wielowątkowe lub wieloprocesorowe przetwarzanie danych. Udział w zajęciach umożliwi uzyskanie kompetencji informatycznych oraz analitycznych (w tym umiejętności rozwiązywania złożonych problemów).

Plan zajęć:

• Podstawy języka

• Moduły

• Wizualizacja danych

• Operacje wejścia i wyjścia

• Analiza danych w module DataFrames

• Optymalizacja wydajności

• Wielowątkowość i programowanie rozproszone

Literatura:

* https://docs.julialang.org/en/v1/

* A. Sengupta "High Performance Julia", Packt 2019

* A. Lobianco "Julia Quick Syntax Reference", Packt 2019

* B. Lauwens, A. Downey "Think Julia", O'Reilly 2018, https://benlauwens.github.io/ThinkJulia.jl/latest/book.html

* B. Kamiński, P. Szufel „Julia 1.0 Programming Cookbook”

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)