Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia fizyczna II stopnia A1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-4FD11
Kod Erasmus / ISCED: 13.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia fizyczna II stopnia A1
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)"
Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności "Nauczanie i popularyzacja fizyki"
ZFBM, II stopień; Biofizyka molekularna
ZFBM, II stopień; Fizyka medyczna
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Pracownia fizyczna obowiązkowa dla studentów studiów II stopnia na kierunku fizyka oraz studia indywidualne fizyka. Minimalne wymagania pokrywają się z wymaganiami przyjęcia na studia II stopnia na odpowiednich kierunkach studiów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Pracownia fizyczna II stopnia jest podzielona na dwie części (oznaczone symbolami A i B) wykonywane odpowiednio w semestrze zimowym i letnim. Każda część jest równoważna 45 godzinom i 5 punktom ECTS.

2. Pracownia Fizyczna II stopnia jest realizowana w grupach badawczych Wydziału Fizyki i polega na wykonaniu semestralnego zadania zleconego przez opiekuna - pracownika naukowego.

3. Studenci powinni zgłaszać się na początku semestru do kierowników - odpowiednio katedr (w Instytucie Fizyki Teoretycznej) lub zakładów (w Instytucie Fizyki Doświadczalnej albo w Instytucie Geofizyki) - z prośbą o przydzielenie opiekuna oraz semestralnego zadania naukowego. Wybór grupy naukowej powinien być podyktowany indywidualnymi zainteresowaniami studenta, w tym przemyśleniami na temat zbliżającego się wyboru specjalizacji.

4. Studenci, którzy nie mają określonych preferencji naukowych, nie orientują się w strukturze Wydziału Fizyki lub mają inne problemy związane z wyborem grupy naukowej, mogą uzys

Pełny opis:

1. Pracownia fizyczna II stopnia jest podzielona na dwie części (oznaczone symbolami A i B) wykonywane odpowiednio w semestrze zimowym i letnim. Każda część jest równoważna 45 godzinom i 5 punktom ECTS.

2. Pracownia Fizyczna II stopnia jest realizowana w grupach badawczych Wydziału Fizyki i polega na wykonaniu semestralnego zadania zleconego przez opiekuna - pracownika naukowego.

3. Studenci powinni zgłaszać się na początku semestru do kierowników - odpowiednio katedr (w Instytucie Fizyki Teoretycznej) lub zakładów (w Instytucie Fizyki Doświadczalnej albo w Instytucie Geofizyki) - z prośbą o przydzielenie opiekuna oraz semestralnego zadania naukowego. Wybór grupy naukowej powinien być podyktowany indywidualnymi zainteresowaniami studenta, w tym przemyśleniami na temat zbliżającego się wyboru specjalizacji.

4. Studenci, którzy nie mają określonych preferencji naukowych, nie orientują się w strukturze Wydziału Fizyki lub mają inne problemy związane z wyborem grupy naukowej, mogą uzyskać pomoc u koordynatora Pracowni.

5. Zadanie może być wykonywane także w jednostce naukowej poza Wydziałem Fizyki UW po uzyskaniu zgody koordynatora.

6. Po otrzymaniu zadania należy niezwłocznie powiadomić sekretariat Pracowni o przystąpieniu do ćwiczenia wysyłając mail zawierający imię i nazwisko studenta, tytuł zadania i dane opiekuna.

7. Wykonując zadania studenci pracują indywidualnie pod opieką i kierownictwem pracownika naukowo-dydaktycznego. Dopuszczalna jest praca kilku studentów nad danym problemem naukowym, jednak tematy zadań powinny być zdefiniowane indywidualnie.

8. Po ukończeniu zadania jego rezultaty powinny być opracowane w postaci raportu. Preferowana jest forma raportu w postaci artykułu naukowego (dla studentów Physics Laboratory, 2nd Level w języku angielskim). Raport powinien być przygotowywany indywidualnie. Raport oraz postawa studenta w czasie wykonywania zadania są oceniane przez opiekuna.

9. Zaliczenie Pracowni fizycznej II stopnia następuje po dostarczeniu oceny do koordynatora. Ocena może być:

- wpisana przez opiekuna na pierwszą stronę raportu, który zostanie dostarczony do koordynatora lub do sekretariatu Pracowni w formie wydruku;

- przesłana w E-mailu do sekretariatu Pracowni, jako skan pierwszej strony raportu z oceną podpisaną przez opiekuna;

- przesłana w mailu od opiekuna ćwiczenia do sekretariatu lub wprost do koordynatora.

Sekretariat Pracowni Fizycznej II Stopnia znajduje się w pomieszczeniach Pracowni Fizycznej dla Zawansowanych:

ul Pasteura 7, III piętro, pok. 306

e-mail - druga.pracownia@fuw.edu.pl.

Kontakt telefoniczny (tylko w tygodniach, w których są zajęcia dydaktyczne):

+48 22 55 46 848, we wtorki godz. 9 – 14 i czwartki godz. 14 – 18.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Stacewicz
Prowadzący grup: Tadeusz Stacewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Stacewicz
Prowadzący grup: Tadeusz Stacewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)