Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia nieorganiczna z elementami syntezy nieorganicznej - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1ENCNSNL1
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia nieorganiczna z elementami syntezy nieorganicznej - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.chem.uw.edu.pl/people/KMaksymiuk/informacje.htm
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Właściwości i reakcje wybranych związków nieorganicznych (głównie soli i ich jonów) w roztworach wodnych. Identyfikacja jonów i soli w roztworach wodnych.

2. Praktyczna synteza wybranych związków nieorganicznych.

3. Ćwiczenia dotyczące różnych rodzajów reakcji w chemii nieorganicznej.

4. Wprowadzenie do zagadnień syntezy nanocząstek substancji nieorganicznych.

Pełny opis:

Zajęcia składają się z dwóch modułów.

Moduł 1 - właściwości jonów nieorganicznych w roztworach wodnych.

1. Ćwiczenia wstępne - dotyczące różnych typów reakcji i równowag jonowych (kwasowo / zasadowych, rozpuszczalności, kompleksowania, utleniania / redukcji).

2. Reakcje i identyfikacja kationów metali bloku s.

3. Reakcje i identyfikacja kationów metali bloku d i p.

4. Reakcje i identyfikacja anionów.

5. Reakcje i identyfikacja soli.

Moduł 2 - synteza nieorganiczna oraz niektóre typy reakcji nieorganicznych.

1. Synteza preparatu.

2. Związki kompleksowe (uzupełnienie): właściwości spektroskopowe kompleksów, miareczkowanie kompleksometryczne.

3. Reakcje utleniania i redukcji, elementy elektrochemii.

4. Synteza i właściwości nanocząstek nieorganicznych.

Literatura:

1. A. Michalska, K. Maksymiuk, Skrypt – materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych, rozprowadzane na początku ćwiczeń laboratoryjnych.

2. A. Bielański, „Podstawy chemii nieorganicznej”, Wyd. Nauk. PWN Warszawa 2002.

3. L. Jones, P. Atkins, „Chemia ogólna”, Wyd. Nauk. PWN Warszawa 2004.

4. J.D. Lee, „Zwięzła chemia nieorganiczna”, PWN Warszawa 1994.

5. F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus, „Chemia nieorganiczna”, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1995

5. P.W. Atkins, „Podstawy chemii fizycznej”, Wyd. Nauk. PWN Warszawa1999.

6. „Nanotechnologie” pod red. R.W. Kelsall, I.W. Hamley, M. Geoghegan, Wyd. Nauk. PWN Warszawa 2008

7. N.N. Greenwood, A. Earnshaw, „Chemistry of the Elements”, Pergamon Press, 1984.

8. G.A. Ozin, A.C. Arsenault, „Nanochemistry. A Chemical Approach to Nanomaterials”, RSC 2005.

9. Z. Galus (red.), “Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej”, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1996.

10. J. Minczewski, Z. Marczenko, "Chemia analityczna: 1. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa. 2. Chemiczne metody analizy ilościowej", Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

Student

- analizuje zależności pomiędzy fizycznymi i chemicznymi właściwościami pierwiastków i związków chemicznych a składem chemicznym i strukturą związku oraz położeniem pierwiastka w układzie okresowym, analizuje zależności pomiędzy wynikami określonych testów chemicznych a składem próbek wybranych substancji nieorganicznych,

- rozpoznaje typy reakcji chemicznych, grupy pierwiastków i związków chemicznych na podstawie obserwowanych właściwości, przewiduje właściwości substancji nieorganicznych, rozpoznaje rodzaje podstawowych technik laboratoryjnych i posiada praktyczną wiedzę dotyczącą tych technik,

- wykorzystuje zdobytą wiedzę praktyczną w czasie innych zajęć laboratoryjnych oraz w zajęciach teoretycznych związanych z chemią.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składają się:

- wyniki 2 kolokwiów pisemnych (maksymalnie po 50 punktów za kolokwium), w razie niezaliczenia (poniżej 25 pkt.) studenci zdają kolokwium poprawkowe, wynik jest średnią z dwóch kolokwiów;

- wyniki 9 krótkich testów (wejściówek) odbywających się na początku zajęć lub w trybie on line (maksymalnie po 4 punkty za test);

- oceny wykonania 5 analiz / identyfikacji (maksymalnie 4 punkty za identyfikację);

-oceny za sporządzenie 4 opisów w module 2 (maksymalnie 1 punkt za opis).

Skala ocen:

146 - 160 punktów: bdb.

131 - 145 punktów: db.+

111 -130 punktów: db.

91 - 110 punktów: dst.+

poniżej 91 pkt., ale przy zaliczeniu wszystkich kolokwiów, testów i ćwiczeń: dst.

Zajęcia są obowiązkowe i wymagane jest wykonanie wszystkich ćwiczeń w regulaminowym czasie zajęć.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)