Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna z elementami biochemii, wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1INZ11w
Kod Erasmus / ISCED: 13.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna z elementami biochemii, wykład
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza podstawowa z chemii organicznej na poziomie liceum ogólnokształcącego

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii organicznej: stereochemii, reaktywności, aktywności biologicznej wybranych związków

Pełny opis:

Alkany; substytucja wolnorodnikowa; stereochemia i stereoizomery; alkeny - struktura, otrzymywanie i reaktywność; aromatyczność; podstawienie elektrofilowe; chlorki alkilowe; podstawienie nukleofilowe; alkohole - otrzymanie i reakcje; etery; kwasy karboksylowe; aldehydy i ketony; aminy - otrzymywanie i właściwości fizyczne; związki heterocykliczne.

Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

M. B. Smith, I. March „March’s Advanced Organic Chemistry Reactions, Mechanism and Structure”

I. Mc Murry „Chemia organiczna”

R. T. Morrison, R. N. Boyd „Chemia organiczna”

F. A. Carey „Organic chemistry”

L. Stryer „Biochemia”

Literatura uzupełniająca:

I. Skarżewski „Wprowadzenie do syntezy organicznej”

M. G. Moloney „Mechanizmy reakcji związków organicznych – Problemy i rozwiązania”

C. Bittner et al. „Organic synthesis Workbook II“

E. I. Corey, Xue-min Chelg „The logic of chemical synthesis”

R. A. Jackson „Mechanizmy reakcji organicznych”

I. Eeames, I. M. Peach „Stereochemistry at a Glance”

Efekty uczenia się:

Po wysłuchaniu cyklu wykładów student powinien posiadać podstawową wiedzę o reaktywności związków organicznych, powinien rozumieć zależności pomiędzy budową a reaktywnością molekuł organicznych. Powinien też zaprojektować syntezę prostych związków organicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

Nie wymagane

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)