University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Introduction to entrepreneurship

General data

Course ID: 1200-1PINPW5 Erasmus code / ISCED: 04.0 / (0410) Business and administration, not further defined
Course title: Introduction to entrepreneurship Name in Polish: Podstawy indywidualnej przedsiębiorczości
Department: Faculty of Chemistry
Course groups: (in Polish) Przedmioty minimum programowego dla studentów 5-go semestru (S1-CH)
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Mode:

(in Polish) zdalnie

Short description: (in Polish)

Zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym, synchronicznym przy użyciu platformy komunikacyjnej Google Meet, środowiska Classroom i innych aplikacji z pakietu G Suite.

W trakcie zajęć zostaną omówione tematy dotyczące: studiowania za granicą; pracy w nauce; zakładania i prowadzenia własnej firmy; poszukiwania pracy w branży chemicznej, kosmetycznej i farmaceutycznej; ochrony własności intelektualnej

Full description: (in Polish)

W trakcie zajęć zostaną omówione tematy:

- studiowanie za granicą (zalety i wady wyjazdu za granicę, opcje wyjazdu - stypendia zagraniczne, umowy bilateralne - oferty dla studentów, międzynarodowe projekty badawcze, stypendia dla studentów, program Erasmus, studia magisterskie za granicą, studia doktoranckie za granicą)

- praca w nauce(CV naukowe, pomysły na projekt naukowy, poszukiwanie pieniędzy na badania, granty dla młodych naukowców, stypendia dla studentów, bazy informacji o stypendiach / grantach, uczelnie przyszłości, przygotowanie wniosku o finansowanie projektu, e-bazy artykułów naukowych)

- własna firma oraz poszukiwanie pracy w branży farmaceutycznej, kosmetycznej i chemicznej (zalety i wady prowadzenia własnej działalności, komercjalizacja badań naukowych, wybór metody komercjalizacji badań naukowych, firmy chemiczne, farmaceutyczne, kosmetyczne)

- ochrona własności intelektualnej (działalność UOTT, własność intelektualna i jej znaczenie, regulacje prawne dotyczące własności intelektualnej na UW, własność przemysłowa, wynalazek, systemy ochrony wynalazków, proces patentowania.

Bibliography: (in Polish)

- Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności – David Allen

- 7 nawyków skutecznego działania – Stephen R. Covey

- 15 tajemnic zarządzania czasem. O czym wiedzą ludzie sukcesu? – Kevin Kruse

- Organizacja czasu i pracy - dr Ken Blanchard

- Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien - Alina Domańska-Baer

- Co pracownik i student szkoły wyższej o ochronie własności przemysłowej wiedzieć powinien - dr Alicja Adamczyk, Elżbieta Dobosz, Marcin Gędłek

- Sobiecki R. 2003. Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach. Wyd. Difin, Warszawa.

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu wykładu student:

- ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną (X1A_W07)

- ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego w dziedzinie chemii (X1A_W08)

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości (X1A_W09)

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności , korzystając z różnych źródeł (pisanych i elektronicznych) w tym także w języku obcym (X1A_U07)

- rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się.

- potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych (X1A_K01)

- potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową (X1A_K02)

- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzega zasad etyki zawodowej (X1A_K04)

- zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (X1A_K05)

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (X1A_K07)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wykład kończy egzamin pisemny w trybie zdalnym, przy użyciu platformy Google Meet i innych narzędzi z pakietu G Suite np. Classroom.

Ocena końcowa z przedmiotu jest wystawiana na podstawie aktywności studenta w trakcie zajęć oraz liczby punktów uzyskanych z egzaminu końcowego.

Practical placement: (in Polish)

Nie są prowadzone

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 15 hours more information
Coordinators: Agnieszka Krogul-Sobczak
Group instructors: Katarzyna Jodko-Piórecka, Agnieszka Krogul-Sobczak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Grading
Mode:

(in Polish) zdalnie

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.