Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ochrony własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OPOWI1Z
Kod Erasmus / ISCED: 10.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy ochrony własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiazkowe na I sem. I r. studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza
Przedmioty obowiązkowe na I semestrze I roku studiów I-go stopnia na kierunku geologia stosowana
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Najważniejsze informacje o źródłach prawa w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz o formach ochrony.

Pełny opis:

Wykłady obejmować będą podstawowe wiadomości dotyczące własności intelektualnej:

- krajowe i międzynarodowe źródła prawa własności intelektualnej

- podział praw własności intelektualnej

- instytucje i formy ochrony własności intelektualnej

-prawo autorskie i prawa pokrewne

- prawo własności przemysłowej

- informacja patentowa - źródła informacji, bazy danych, rodzaje badań patentowych

- praktyczne przykłady funkcjonowania ochrony patentowej.

Literatura:

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa prawo własności przemysłowej.

Efekty uczenia się:

Umiejętność posługiwania się stosownymi ustawami. Wiedza o skutkach nieprzestrzegania zasad ochrony praw własności intelektualnej.

KRK dla kierunku Geologia stosowana

K_W08 – rozróżnia narzędzia i procedury prawno – administracyjne i ekonomiczno - finansowe w geologii stosowanej

K_K11 – wykazuje krytyczną postawę wobec plagiatu

K_K12 – dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w wykładach, aktywność dyskusyjna, pisemne zaliczenie.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin, 105 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szamałek
Prowadzący grup: Krzysztof Szamałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 6 godzin, 105 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szamałek
Prowadzący grup: Krzysztof Szamałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)