University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Technical petrology

General data

Course ID: 1300-OPT3CW Erasmus code / ISCED: 07.303 / (0532) Earth science
Course title: Technical petrology Name in Polish: Petrologia techniczna
Department: Faculty of Geology
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Wykład "Petrologia techniczna" obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

- Przedstawienie najważniejszych wyrobów przemysłowych, uzyskiwanych z naturalnych surowców geologicznych.

- Szczegółowe charakterystyki różnych minerałów sztucznych.

- Opisy procesów produkcyjnych: od wydobycia surowców naturalnych poprzez ich wzbogacanie i przeróbkę aż po uzyskanie produktów końcowych.

- Definicja i charakterystyka „kamieni sztucznych” oraz materiałów wiążących.

- Nauka rozpoznawania wyrobów przemysłowych (głównie kamieni sztucznych) przy zastosowaniu różnorodnych metod analitycznych (mikroskop polaryzacyjny i skaningowy, rentgenografia, mikrosonda, katodoluminescencja, itp).

- Praktyczne wykorzystanie wyrobów przemysłu wapienniczego, cementowego, ceramicznego, szklarskiego, materiałów ogniotrwałych, etc.

- Fizyczne i chemiczne zmiany „kamieni sztucznych”, wykorzystywanych w budownictwie, sztuce, etc.

Full description: (in Polish)

- Wprowadzenie i krótka charakterystyka najważniejszych typów wyrobów przemysłowych, uzyskiwanych z naturalnych surowców geologicznych.

- Procesy produkcji sztucznych materiałów (minerałów) – rys historyczny i metody współczesne.

- Metody identyfikacji minerałów sztucznych: bezpostaciowych, o niskim stopniu krystaliczności oraz w pełni krystalicznych.

- Różne techniki separacji oraz specyfika metod analizy kamieni sztucznych; praktyczne wykonywanie preparatów badawczych oraz rozpoznawanie faz mineralnych pod mikroskopem polaryzacyjnym, przy zastosowaniu mikrosondy, katodoluminescencji, skaningu, metod barwnikowych, etc.

- Szczegółowe charakterystyki różnych minerałów sztucznych.

- Szczegółowe charakterystyki petrologiczne i mineralogiczne różnorodnych wyrobów przemysłowych, uzyskiwanych z naturalnych surowców geologicznych:

1). Wyroby przemysłu materiałów ogniotrwałych (wyroby krzemionkowe, glinokrzemianowe, składające się z tlenku glinu, magnezytowe, chromo-magnezytowe, chromitowe, dolomitowe i spinelowe).

2). Wyroby przemysłu materiałów ceramicznych. Definicja i klasyfikacje; porcelana; ceramika magnezowo-glinowa; ceramika korundowa; specjalne rodzaje ceramiki (np. ceramika kosmiczna, cermetale i materiały kompozytowe).

3). Żużle (skład chemiczny i skład mineralny). Charakterystyka różnych rodzajów żużli: żużle hutnictwa żelaza (wielkopiecowe, z wytopu stali, ze stopów żelaza, powstające w termicznym procesie otrzymywania glinu); żużle metali nieżelaznych (z wytopu ołowiu, z wytopu miedzi, z wytopu niklu, z wytopu cyny); żużle ze zgrzewania w łuku elektrycznym; żużle i popioły paleniskowe.

4). Wyroby przemysłu materiałów wiążących:

- cement portlandzki (charakterystyka, skład chemiczny i skład mineralny, metoda produkcji). Fazy mineralne klinkieru cementu portlandzkiego (alit, belit, gliniany wapniowe, szklista i ciekła faza w klinkierze, etc.),

- metody badań składu fazowego klinkieru cementu portlandzkiego (petrograficzna, chemiczna, rentgenograficzna, etc.),

- cement portlandzki z dodatkiem CaF2,

- cement glinowy,

- skład fazowy oraz mikrostruktury cementów uwodnionych,

- gipsowe materiały wiążące.

5). Wyroby przemysłu wapienniczego:

- surowce dla przemysłu wapienniczego,

- produkcja różnych rodzajów wapna – rys historyczny i metody współczesne. Typy pieców wapienniczych,

- zastosowanie wapna.

6). Wyroby przemysłu szklarskiego:

- zagadnienia chemiczne, fizykochemiczne i krystalizacyjne szkła,

- powstawanie minerałów kontaktowych przy wytapianiu szkła,

- zastosowanie szkła (zalety i wady).

Bibliography: (in Polish)

1. Bielankin D.S., Iwanow B.W., Łapin W.W. (1967) – Petrografia kamieni sztucznych. Wyd. Geol. Warszawa.

2. Borkowska M., Smulikowski K. (1973) - Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol. Warszawa.

3. Ryka W., Maliszewska A. (1991) - Słownik petrograficzny. Wyd. Geol. Warszawa.

4. Szymański A. (1989) – Technical Mineralogy and Petrography. An Introduction to Materials Technology. PWN Warszawa, Elsevier Amsterdam-Oxford-New York-Tokyo.

Learning outcomes: (in Polish)

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu) student wykazuje teoretyczną znajomość klasyfikacji różnorodnych kamieni sztucznych oraz efektów ewentualnych zjawisk wtórnych (np. wietrzeniowych), którym mogą one podlegać. Ma też wiedzę na temat całości procesów ich wytwarzania. Potrafi kojarzyć fakty i odpowiednio interpretować efekty zjawisk obserwowanych w skali mikroskopowej, przenosząc je do skali makro. Ponadto, student bez problemów rozpoznaje pod mikroskopem polaryzacyjnym (lub przy zastosowaniu innych technik badawczych) poszczególne minerały sztuczne i zbudowane z nich wyroby.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wykład i ćwiczenia - zaliczenie na ocenę.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Practical placement: (in Polish)

brak

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-17 - 2020-08-02
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 30 hours, 8 places more information
Seminar, 30 hours, 8 places more information
Coordinators: Agnieszka Marcinowska
Group instructors: Agnieszka Marcinowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Class - No assessment
Seminar - Grading

Classes in period "Summer semester 2020/21" (future)

Time span: 2021-02-22 - 2021-06-13
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 30 hours, 8 places more information
Seminar, 30 hours, 8 places more information
Coordinators: Agnieszka Marcinowska
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Class - No assessment
Seminar - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.