University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Intellectual property rights - basic course

General data

Course ID: 1400-112POWI Erasmus code / ISCED: 10.9 / (0421) Law
Course title: Intellectual property rights - basic course Name in Polish: Podstawy ochrony własności intelektualnej
Organizational unit: Faculty of Biology
Course groups: Requisite courses for first-year students of Biology
Requisite subjects for first-year students of Biotechnology
Requisite subjects for first-year students of Environmental Protection
ECTS credit allocation (and other scores): 0.50
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Prawo ochrony własności intelektualnej

Full description: (in Polish)

Zapoznanie z najważniejszymi problemami systemu ochrony własności intelektualnej w zakresie prawa krajowego (podział prawa własności intelektualnej na prawo autorskie i prawa pokrewne oraz prawo własności przemysłowej; podmiot i przedmiot praw autorskich; problem praw majątkowych i osobistych, przedmioty ochrony własności przemysłowej, podstawowe pojęcia z zakresu prawa własności intelektualnej).

Bibliography: (in Polish)

Marek Łazewski, Ochrona własności intelektualnej - podstawy, UOTT UW, Warszawa 2008

Learning outcomes: (in Polish)

Student będzie potrafił:

Wiedza:

1) wskazać i scharakteryzować podstawowe zagadnienia dotyczące systemu ochrony własności intelektualnej

2) opisać proces kształtowania się w Polsce i w Europie prawa autorskiego

3) przedstawić podstawową siatkę pojęć z zakresu ochrony praw własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej)

4) wskazać podstawowe informacje o funkcjonowaniu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, Urzędu Patentowego RP oraz innych instytucji działających w zakresie ochrony własności intelektualnej

Umiejętności:

1) posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej

2) stosować, w podstawowym zakresie, z przepisów prawa poświęconych problemowi korzystania z utworów w rozumieniu prawa autorskiego, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz wynalazków

Postawy:

1) docenić potrzebę tworzenia i zastosowywania regulacji prawnych związanych z ochroną własności intelektualnych

2) dostrzegać konsekwencje (w tym negatywne) obecnie obowiązujących regulacji prawnych

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wymagana jest obecność na zajęciach. Test zaliczeniowy składa się z 13 pytań (konieczność udzielenia 7 prawidłowych odpowiedź dla uzyskania zaliczenia). Jest to test zamknięty jednokrotnego wyboru (każde pytanie zawiera trzy odpowiedzi).

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 4 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Piotr Brylski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Pass/fail
Lecture - Pass/fail

Classes in period "Winter semester 2021/22" (in progress)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 4 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Piotr Brylski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Pass/fail
Lecture - Pass/fail
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.