University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

General Ecology M

General data

Course ID: 1400-114EKOO-M Erasmus code / ISCED: 07.2 / (unknown)
Course title: General Ecology M Name in Polish: Ekologia ogólna M
Organizational unit: Faculty of Biology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses
optional courses

Prerequisites (description):

Students have an elementary knowledge of basic ecology on secondary school level.

Mode:

Classroom

Short description:

Ecology as a scientific discipline, the scope of interests, basic definitions. Basic ecological terms. Ecology and the science of evolution. Variability and natural selection. Interactions between organisms and the environment, ecological tolerance. A population as a set of individuals of the same species, ecological niche. Interactions between individuals. Demographic parameters and population processes. The evolution of biotic interactions; coevolution. Community as a set of individuals of different species. Community structure. Biodiversity and methods of its assessment. The theory of ecosystem. Trophic structure, bioenergetics of food chains. Productivity of ecosystems. Succession.

Full description:

Full course description:

1. An introduction to ecology – definition, Basic problems and approaches. The relationships between scientific ecology and practice (conservation biology, biotechnology). Methods of scientific recognition – induction, deduction (examples). Concise history of world and Polish ecology.

2. Organisms and their environment: ecological tolerance, limiting factors, adaptations. Ecological niche. The theory of habitat selection.

3. Evolutionary ecology: natural selection, life strategies and life histories, Optimization. Behavioural ecology. Evolution of sex. Population genetics.

4. Population theory. Demographic analyses, population structure and dynamics. Natality and mortality. Natural regulation of population size.

5. Ecology of inter-specific interactions: competition, predation, parasitism, mutualism.

6. Ecosystem theory. Nutrient cycling. Primary and secondary production, food chains, food webs, ecological efficiency. Regulation at ecosystem level(top-down and bottom-up). Ecological succession.

7. Spatial and temporal variability of environmental correlates on Earth. Productivity of major ecosystems. Recent global biodiversity and its variability in space and time. The role of ecology in understanding selected problems of recent World.

Bibliography:

• Begon M., Mortimer M. i D.J. Thompson 1999. Ekologia populacji. Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Falińska K., Ekologia roślin. PWN, Warszawa 1996.

• Krebs CJ. 2011. Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo naukowe PWN.

• Lampert W. i U. Sommer 1996. Ekologia wód śródlądowej. Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Mackenzie A, Ball A. S. i S. R. Virdee 2000. Krótkie wykłady. Ekologia. Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Odum E.P., Podstawy Ekologii. PWRiL, Warszawa 1977.

• Weiner J. 2003. Życie i ewolucja biosfery. Wydawnictwo naukowe PWN.

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza:

1. Ma wiedzę w zakresie podstawowej terminologii stosowanej w ochronie środowiska i ekologii. Zna przebieg podstawowych procesów ekologicznych (K_W09 BI)

2. Wie, że eksperyment jest podstawą naukowego poznania świata (K_W02 BI)

3. Zna globalne problemy środowiskowe oraz zastosowanie ekologii w praktyce ochrony przyrody i kształtowania środowiska (K_W10 BI)

Umiejętności:

1. Analizuje przyczyny zagrożeń środowiska i różnorodności biologicznej oraz potrafi wskazać rodzaj działań zaradczych (K_U04 BI)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie ćwiczeń:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na co najmniej 5 zajęciach.

Zaliczenia w formie sprawdzianu pisemnego na zajęciach kończących ćwiczenia.

Practical placement: (in Polish)

Brak

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.