University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Field Ecology

General data

Course ID: 1400-114EKOT Erasmus code / ISCED: 07.2 / (unknown)
Course title: Field Ecology Name in Polish: Ekologia terenowa
Organizational unit: Faculty of Biology
Course groups: Requisite subjects for second-year students of Environmental Protection
Requisite, facultative subjects for BIOLOGY students, 1st study cycle
ECTS credit allocation (and other scores): 8.00 OR 6.00 (depends on study program)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

2 x 45 h ćw. (2x6 dni) w dowolnie wybranych dwóch z trzech niżej wymienionych Zakładów. Zajęcia w całości prowadzone są w terenie

1. Zakład Ekologii. Zajęcia odbywają się w Urwitałcie (Mazury). Studenci otrzymują do wykonania określone zadania badawcze (tzw. projekty). Projekty dotyczą zagadnień z zakresu ekologii populacji i zgrupowań wielogatunkowych. Obiektem badań są ptaki, ssaki, płazy i wybrane bezkręgowce.

2. Zakład Hydrobiologii. Zajęcia odbywają nad jez. Roś (Mazury). Tematyka zajęć dotyczy sposobu funkcjonowania organizmów (makrofitów, planktonu, bentosu i ryb) w środowiskach słodkowodnych - ich rozmieszczenia oraz relacji z abiotycznymi i biotycznymi elementami ekosystemów.

3. Białowieska Stacja Geobotaniczna. Zajęcia odbywają się na terenie Puszczy Białowieskiej i poświęcone są analizie bogactwa gatunkowego, struktury i dynamiki zbiorowisk leśnych pierwotnego pochodzenia, ich związków z siedliskiem i miejsca w krajobrazie.

Full description: (in Polish)

2 x 45 godz. ćw. (2 x 6 dni) w dowolnie wybranych dwóch z trzech niżej wymienionych Zakładów. Zajęcia w całości prowadzone są w terenie w semestrze L (druga połowa czerwca, pierwsza połowa lipca) i obejmują wyłącznie ćwiczenia (bez wykładu)

1. Zakład Ekologii. Zajęcia odbywają się w Stacji Terenowej Instytutu Zoologii UW im. Prof. Kazimierza Dobrowolskiego w Urwitałcie k. Mikołajek (Mazury). Studenci podzieleni na zespoły (od 2 do 6 osób), otrzymują do wykonania określone zadania badawcze (tzw. projekty). Projekty dotyczą zagadnień z zakresu ekologii populacji i zgrupowań wielogatunkowych. Obiektem badań są ptaki, ssaki, płazy i wybrane bezkręgowce. Tematyka ćwiczeń obejmuje między innymi następujące zagadnienia: organizacja przestrzenna i socjalna populacji, aktywność dobowa wybranych gatunków, wpływ czynników środowiska na kształtowanie się zgrupowań wielogatunkowych, niektóre aspekty oddziaływań międzygatunkowych. Studenci samodzielnie opracowują wybrane zagadnienia (tj. gromadzą materiał w terenie, dokonują jego analizy i opracowują wyniki), a następnie prezentują opracowania w czasie sesji plakatowej. Prezentacja wyników i sprawdzian pisemny stanowią podstawę zaliczenia zajęć.

2. Zakład Hydrobiologii. Zajęcia odbywają się na Mazurach, w okolicach Stacji Hydrobiologicznej Wydziału Biologii UW w Pilchach nad jeziorem Roś (www.hydro.biol.uw.edu.pl/pilchy). Tematyka ćwiczeń obejmuje rozmaite aspekty ekologii organizmów wodnych, w tym wpływ abiotycznych i biotycznych (zasobów, konsumentów lub konkurentów) czynników środowiskowych na strukturę i rozmieszczenie makrofitów, bezkręgowców, fito- i zooplanktonu oraz ryb w zbiornikach słodkowodnych. Studenci opracowują wybrane zagadnienia w kilkuosobowych grupach (tj. zbierają materiał w terenie, wykonują eksperymenty terenowe lub laboratoryjne oraz dokonują jego analizy w laboratorium), a następnie prezentują wyniki w czasie kończącego zajęcia seminarium. Prezentacja lub sprawdzian wiadomości stanowi podstawę zaliczenia zajęć. Więcej informacji o zajęciach można znaleźć na stronie:

http://www.hydro.biol.uw.edu.pl/pl/ekologia-terenowa.html

3. Białowieska Stacja Geobotaniczna. Zajęcia odbywają się w Puszczy Białowieskiej, a bazę stanowi Białowieska Stacja Geobotaniczna Instytutu Botaniki UW w Białowieży. Tematyka ćwiczeń obejmuje zagadnienia z zakresu ekologii naturalnych, zrównoważonych zbiorowisk leśnych, a w szczególności wpływ czynników środowiska (jak zasobność i wilgotność gleby, rzeźba terenu) na skład gatunkowy i strukturę głównych typów lasu; rozkład przestrzenny gatunków w fitocenozie w aspekcie oddziaływań międzygatunkowych i modyfikacji warunków świetlnych przez drzewostan; strategie odnowienia drzew lasotwórczych; sekwencje przestrzenne zbiorowisk leśnych w naturalnym krajobrazie. Studenci w zespołach 2-3 osobowych samodzielnie zbierają dane w terenie, a następnie na podstawie zebranych materiałów opracowują wybrany temat i prezentują wyniki na końcowym seminarium w formie plakatu. Zaliczenie zajęć następuje na podstawie przedstawionej prezentacji i dodatkowego sprawdzianu wiadomości.

Bibliography: (in Polish)

Krebs Ch. J. Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. PWN. 1997, 2001, 2011

Mackenzie A. i in. Krótkie wykłady – ekologia. PWN 2000, 2003

Falińska K. Ekologia roślin. PWN. 2004 i n.

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. Geografia roślin. PWN. 2002.

Learning outcomes: (in Polish)

WIEDZA

- Ma wiedzę w zakresie podstawowej terminologii stosowanej w ochronie środowiska przyrodniczego i ekologii. Zna przebieg podstawowych procesów ekologicznych

UMIEJĘTNOŚCI

- Wykonuje samodzielnie lub w zespole proste obserwacje i doświadczenia przyrodnicze oraz analizuje i interpretuje wyniki w świetle obowiązujących teorii naukowych

- Stosuje podstawowe metody zbierania danych ekologicznych w terenie i wykonuje podstawowe analizy chemiczne pozwalające na ocenę stanu środowiska

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Wykazuje potrzebę poszerzania i stałego aktualizowania wiedzy z zakresu o środowisku oraz podnoszenia kompetencji zawodowych

- Potrafi współpracować w grupie podczas wykonywania zadań badawczych

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Projekt, sprawdzian pisemny

Practical placement: (in Polish)

Nie ma

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-22 - 2021-06-13
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 90 hours more information
Coordinators: Patryk Czortek, Alicja Gryczyńska, Bogdan Jaroszewicz, Anna Kwiatkowska-Falińska, Mirosław Ślusarczyk
Group instructors: Patryk Czortek, Alicja Gryczyńska, Antoni Mikoszewski, Barbara Pietrzak, Mirosław Ślusarczyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Class - Examination

Classes in period "Summer semester 2021/22" (future)

Time span: 2022-02-21 - 2022-06-15
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 90 hours more information
Coordinators: Patryk Czortek, Alicja Gryczyńska, Bogdan Jaroszewicz, Anna Kwiatkowska-Falińska, Mirosław Ślusarczyk
Group instructors: Patryk Czortek, Alicja Gryczyńska, Barbara Pietrzak, Mirosław Ślusarczyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Class - Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.