Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Enzymologia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-114ENZ1 Kod Erasmus / ISCED: 13.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Enzymologia I
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.biol.uw.edu.pl/zrm/EnzymologiaI.html
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biotechnologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć opanowane podstawy spektrofotometrii, chemii organicznej, nieorganicznej oraz termodynamiki chemicznej. Przydatna jest także podstawowa wiedza z zakresu biochemii.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter laboratoryjny, a ich celem jest nauczenie i zapoznanie studentów ze współczesnymi technikami i metodami przydatnymi w pracy z enzymami. Tematyka obejmuje (a) obliczenia biochemiczne i enzymatyczne, (b) podstawy kinetyki chemicznej (c) katalizę i kinetykę enzymatyczną, (d) zastosowanie enzymów w diagnostyce laboratoryjnej, (e) wykorzystanie enzymów w biotechnologii, (f) metody izolowania i oczyszczania enzymów (g) podstawy spektrofotometrii, (h) wykorzystanie technik komputerowych w badaniach enzymów

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter laboratoryjny, a ich celem jest nauczenie i zapoznanie studentów ze współczesnymi technikami i metodami przydatnymi w pracy z enzymami. W skład zajęć wchodzą następujące zadania rachunkowe, laboratoryjne i komputerowe:

1.Przeliczenia biochemiczne i enzymatyczne. Podstawy spektrofotometrii

2. Zastosowanie enzymów stosowanych w diagnostyce i analityce. Oznaczanie aktywności aminotransferazy alaninowej i asparaginianowej w surowicy krwi królika;

3. Wpływ rozpuszczalników organicznych na stabilność enzymów na przykładzie dehydrogenazy alkoholowej. Oznaczanie aktywnoci enzymów metodą fluorescencyjną.

3. Zastosowanie enzymu do produkcji leku. Wykorzystanie tyrozynazy izolowanej z pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus isporus) do wytwarzania L-DOPA. Wyznaczanie aktywności właściwej enzymu;

4. Badanie kinetyki reakcji chemicznych i enzymatycznych przy użyciu programu komputerowego Gepasi. Zastosowanie programów komputerowych do analizy budowy przestrzennej enzymów. Przeszukiwanie enzymatycznych baz danych.

5. Izolowanie i oczyszczanie dehydrogenazy mleczanowej metodą chromatografii powinowactwa. Sporządzanie bilansu oczyszczania tego enzymu.

Dokładny opis ćwiczeń znajduje się w skrypcie do zajęć zamieszczonym na stronie WWW przedmiotu w postaci pliku PDF

Literatura:

A. Zgirski, R. Gondko Obliczenia Biochemiczne, PWN, Warszawa 1998

J.M Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer Biochemia, Rozdziały 3,4, 8-10, PWN, Warszawa 2005

http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/

http://www.gepasi.org

Efekty uczenia się:

Po opanowaniu materiału objętego ćwiczeniami student:

Wykazuje znajomość podstaw nauk przyrodniczych, kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz znajomość rozwoju metod badawczych. (K_W02)

Wykazuje znajomość matematyki i statystyki na poziomie pozwalającym na opisywanie zjawisk przyrodniczych; wykorzystuje narzędzia matematyczne do opisu zjawisk biologicznych. (K_W03)

Wykazuje znajomość podstawowych technik i narzędzi w badaniach zjawisk przyrodniczych i rozumie znaczenie pracy doświadczalnej w biotechnologii oraz potrafi opisać znaczenie analiz molekularnych w badaniach biologicznych i medycznych. (K_W04)

Ma wiedzę dotyczącą wykorzystania technicznych i technologicznych aspektów biotechnologii. (K_W05)

Stosuje podstawowe techniki, właściwe dla biotechnologii. (K_U01)

Wykazuje umiejętność wykorzystania dostępnych źródeł informacji, w tym ze źródeł elektronicznych. (K_U03)

Przeprowadza proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod okiem opiekuna. (K_U04)

Wykonuje w laboratorium proste pomiary fizycznochemiczne lub/i biologiczne oraz dokonuje obserwacji, oraz stosuje, na poziomie podstawowym, metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych. (K_U05)

Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych z różnych źródeł. (K_U06)

Wykazuje zrozumienie zjawisk i procesów biologicznych w przyrodzie. (K_K01)

Rozwija akceptującą postawę wobec metod matematycznych i statystycznych stosowanych w biotechnologii. (K_K02)

Wykazuje odpowiedzialność za własną pracę i powierzony sprzęt; wykazuje poszanowanie pracy własnej i innych. (K_K03)

Wykazuje zdolność do efektywnej pracy w zespole. (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia pracowni jest wymagana obecność na co najmniej 85% zajęć, zaliczenie na ocenę sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń oraz praca na zajęciach w sposób pozwalający pozytywnie ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, jakie w toku zajęć uzyskał (opisane w sylabusie jako przedmiotowe efekty kształcenia). Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest też zdanie końcowego egzaminu. Zakres egzaminu (pytania otwarte) obejmuje materiał będący treścią seminariów i ćwiczeń: obliczenia biochemiczne i enzymatyczne, elementarne prawa termodynamiczne, podstawy kinetyki chemicznej i enzymatycznej, elementy katalizy enzymatycznej. Ocena końcowa jest wypadkową sumy średniej oceny ze sprawozdań oraz oceny z egzaminu.

Praktyki zawodowe:

nie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.