Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy immunologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-114PIMM
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy immunologii
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty obowiązkowe, BIOLOGIA, II rok, I stopień
Przedmioty obowiązkowe, BIOTECHNOLOGIA, II rok, I stopień
Strona przedmiotu: http://www.biol.uw.edu.pl/zi/pi
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Uczestnicy zajęć powinni posiadać podstawową wiedzę z biologii i chemii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Immunologia to nauka o odporności organizmu. Układ odpornościowy oprócz funkcji obronnej przed patogenami, pełni funkcję nadzorczą polegającą na usuwaniu komórek obcych, zmienionych nowotworowo i starych, współpracując z układem wydzielania wewnętrznego i nerwowym utrzymuje homeostazę organizmu. W trakcie multimedialnych prezentacji słuchacze poznają budowę i zasady funkcjonowania układu odpornościowego ssaków; zapoznają się ze szlakiem rozwoju komórek oraz ich losami w organizmie w trakcie reakcji obronnych. Omówiony zostanie przebieg stanu zapalnego oraz sposoby obrony przed różnymi patogenami i nowotworami. Prezentowane zagadnienia są omawiane na poziomie komórkowym i molekularnym.

Pełny opis:

Omawiane zagadnienia:

1. Nazewnictwo, podstawowe pojęcia i zasady funkcjonowania układu odpornościowego.

2. Budowa układu odpornościowego: komórki, i narządy. Krążenie komórek układu odpornościowego w organizmie.

3. Pochodzenie komórek układu odpornościowego (hematopoeza)

4. Podstawy funkcjonowania układu odpornościowego

a. główne funkcje układu odpornościowego

b. antygeny: cząsteczki rozpoznawane przez układ odpornościowy

c. odporność wrodzona

d. odporność nabyta

5. Komórki i cząsteczki biorące udział w odporności nieswoistej. Rozpoznanie antygenów przez komórki uczestniczące w obronie nieswoistej.

6. Komórki i cząsteczki biorące udział w odporności swoistej. Główne cechy odporności swoistej (specyficzność, różnorodność, pamięć, rozróżnianie "własnego" od "obcego"). Kinetyka odpowiedzi immunologicznej swoistej.

7. Rozpoznawanie antygenu przez limfocyty T i B. Udział komórek prezentujących antygen w rozpoznawaniu antygenu przez limfocyty T.

8. Aktywacja i różnicowanie limfocytów T. Aktywacja limfocytów B przez antygeny grasiczo-zależne i grasiczo-niezależne. Funkcje efektorowe limfocytów T i B. Typy odpowiedzi immunologicznej (humoralna i komórkowa).

9. Regulacja aktywności układu odpornościowego przez antygeny, przeciwciała, cytokiny. Interakcje między układem nerwowym, hormonalnym i odpornościowym.

10. Mechanizmy obronne w infekcjach bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych. Szczepionki

11. Mechanizmy obronne w chorobach nowotworowych.

12. Przejawy nieprawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego: nadwrażliwość, autoimmunizacja, niedobory odporności.

13. Filogeneza odporności

14. Modulacja aktywności układu odpornościowego i jej praktyczne wykorzystanie.

15. Budowa przeciwciał, metody otrzymywania przeciwciał poliklonalnych i monoklonalnych. Zastosowania przeciwciał w pracach badawczych i terapii. Zastosowania cytometrii przepływowej w pracach badawczych i diagnostyce klinicznej. Modele doświadczalne stosowane do badania układu odpornościowego.

Literatura:

1. Podstawy immunologii, Ptak W, Ptak M, Szczepanik M, PZWL 2008

2. Kuby Immunology, Kindt TJ, Goldsby RA, Osborne BA, WH Freeman and Company 2007

3. Krótkie wykłady: Immunologia, Lydyard PM, Whelan A, Fanger MW, PWN 2009

4. Immunologia, Roitt I, Brostoff J, Male D, PZWL 2008

5. Cellular and Molecular Immunology, Abbas AK, Lichtman AH, Saunders 2006

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawy funkcjonowania układu odpornościowego i zależności funkcjonalne między komórkami odporności wrodzonej i nabytej . K_W05 (BI Ist.); K_W06 (BI Ist.)

Rozumie podstawowe kategorie pojęciowe terminologii stosowane w immunologii. K_W13 (BI Ist.)

Zna podstawowe mechanizmy regulacji wewnątrz układu odpornościowego i jego rolę w funkcjonowaniu organizmu jako całości. K_W06 (BI I ST.)

Rozumie podstawowe zasady wzajemnego oddziaływania pomiędzy układem odpornościowym i układem neuroendokrynowym. K_W06 (BI Ist.)

Zna podstawowe techniki badawcze stosowane w badaniach funkcji układu odpornościowego oraz ich znaczenie w życiu człowieka. K_W19 (BI I ST.)

Umiejętności

Uczy się samodzielnie zagadnień wskazanych przez wykładowcę. K_U10 (BI Ist.)

Czyta ze zrozumieniem naukowe i popularno-naukowe teksty biologiczne w języku ojczystym oraz angielskim. K_U03 (BI Ist.)

Umie dyskutować w oparciu o dostępną literaturę. K_U04 (BI I ST.)

Potrafi przedstawić problem badawczy w formie pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej. K_U07 (BI I ST.)

Kompetencje społeczne

Poszerza zainteresowania w obrębie nauk przyrodniczych. K_K01 (BI Ist.)

Rozpoznaje na czym polega etyka badawcza w pracy z zastosowaniem zwierząt laboratoryjnych. K_K03 (BI Ist.)

Krytycznie analizuje informacje ze środków masowego przekazu i literatury fachowej. K_K08 (BI Ist.)

Efekty kształcenia dla programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2018/2019:

Zna podstawy funkcjonowania układu odpornościowego i zależności funkcjonalne między komórkami odporności wrodzonej i nabytej.

Rozumie podstawowe kategorie pojęciowe terminologii stosowane w immunologii.

Zna podstawowe mechanizmy regulacji wewnątrz układu odpornościowego i jego rolę w funkcjonowaniu organizmu jako całości.

Rozumie podstawowe zasady wzajemnego oddziaływania pomiędzy układem odpornościowym i układem neuroendokrynowym.

Zna podstawowe techniki badawcze stosowane w badaniach funkcji układu odpornościowego oraz ich znaczenie w życiu człowieka.

Uczy się samodzielnie zagadnień wskazanych przez wykładowcę.

Czyta ze zrozumieniem naukowe i popularno-naukowe teksty biologiczne w języku ojczystym oraz angielskim.

Umie dyskutować w oparciu o dostępną literaturę.

Potrafi przedstawić problem badawczy w formie pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej.

Poszerza zainteresowania w obrębie nauk przyrodniczych.

Rozpoznaje na czym polega etyka badawcza w pracy z zastosowaniem zwierząt laboratoryjnych.

Krytycznie analizuje informacje ze środków masowego przekazu i literatury fachowej.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawa zaliczenia przedmiotu jest zdany egzamin pisemny. Próg zaliczenia wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kozłowska
Prowadzący grup: Nadzieja Drela, Ewa Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kozłowska
Prowadzący grup: Nadzieja Drela, Ewa Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)